About Author

Connect with Me:

Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej .

Wnioski do DL-2024 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 10 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy.

Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2024 roku.

Termin naboru wniosków: 10.04.2024r – 12.05.2024r.

WAŻNE !!! Wnioski do Działaj Lokalnie 2024 należy składać wyłącznie poprzez link https://generatorspoleczny.pl/ najpierw należy się zarejestrować, potwierdzić w wiadomości w swojej poczcie ( adres email musi być imienny – biuro, kontakt itp. nie spełniają warunków).

Potem zalogować się i już można składać wniosek.

Spotkania szkoleniowo – informacyjne odbędą się:

17.04.2024r. w Ustrzykach Dolnych w Starostwie Powiatowym, ul. Bełska 22, o godz.13.00

19.04.2024r. w Lesku w Starostwie Powiatowym, ul. Rynek 1 o godz. 13.00

Lucyna Sobańska – tel; 881 537 554, e-mail: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl

Renata Kapuścińska-Frankowska tel; 600 891 729, e-mail ; r.kapuscinska@fundacja.bieszczady.pl

lub w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej od 12 kwietnia 2024 w godzinach od 10.00 do 14.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji.

Obowiązkowo w konsultacjach lub szkoleniu informacyjnym muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!

Odpowiedź na to pytanie poznali młodzi ludzie ze szkół podstawowych gminy
Ustrzyki Dolne, dla których w dniach 14-15 marca, w ramach projektu „Młode
Bieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji” zorganizowaliśmy
dwudniowe wyjazdowe warsztaty. 30-osobową grupę uczniów klas od VI do
VIII, reprezentantów samorządów szkolnych i klasowych zaprosiliśmy do Domu
Turysty w Sanoku.
W pierwszym dniu, przedpołudnie, młodzi szkolni samorządowcy podzieleni na
trzy grupy spędzili pracowicie na warsztatach:
 „Jak przygotować szkolną audycję radiową lub napisać post do mediów
społecznościowych”
 „Jak wykorzystując dostępny sprzęt (telefon, kamerka) przygotować spot
reklamowy„
 „Techniki, które pomogą Ci bez stresu wystąpić przed szerszą
publicznością”.
Prowadzili je dziennikarze: Dorota Mękarska, Mateusz Pniewski oraz
psycholog Edyta Salnikow. Odbyły się również: popołudniowa wycieczka do
sanockiego skansenu i wspólne zwiedzanie Rynku Galicyjskiego. Wieczorem
odbyła się pierwsza część wspólnych zajęć praktycznych nt. przygotowania
kampanii szkolnych przeciwko nietolerancji i dyskryminacji. Kampanie będą
kolejnym działaniem projektowym realizowanym na terenie wymienionych
wcześniej szkół.
Kolejny dzień warsztatów zaczął się od śniadania i drugiej części zajęć
praktycznych nt. przygotowanie kampanii szkolnych. Bardzo ważnym punktem
programu tego dnia było spotkanie n/t „Karta Praw Unii Europejskiej ze
szczególnym zwróceniem uwagi na art. 21 „Niedyskryminacja” i art.24 „Prawa
dziecka” poprowadzone przez prawnika Macieja Kunysza.
Po powrocie do szkół czeka uczestników warsztatów czas szkolnych kampanii,
których celem będzie promowanie równości, akceptacji różnorodności wśród
uczniów oraz eliminowanie wszelkich form dyskryminacji, wykluczenia czy
nierównego traktowania. Zwieńczeniem parotygodniowej szkolnej kampanii
będzie organizacja „Dnia przeciwko dyskryminacji, przemocy i nietolerancji w
naszej szkole”. Wybór formy tego dnia należeć będzie do młodzieży.
Wszystkich uczniom, którzy wzięli udział w tym edukacyjnym wyjeździe

dziękujemy za solidną pracę i wyjątkową aktywność a dyrekcjom szkół i
opiekunom samorządów szkolnych za pomoc w organizacji wyjazdu.
Projekt realizowany jest przez Fundację Bieszczadzką w ramach programu „Wzmacniamy
Europę SPLOTowymi wartościami” współfinansowanego ze środków Programu Komisji
Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027;
Koordynator projektu
Lucyna Sobańska-Fundacja Bieszczadzka

Fundacja Bieszczadzka rozpoczęła realizację projektu „Młode Bieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji”

„Grant realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SPLOT WARTOŚCI”
Cel projektu: Celem głównym projektu jest zapobieganie nietolerancji, dyskryminacji i przemocy
w szkołach poprzez edukację i przykład.
Miejsce realizacji: projekt jest dedykowany uczniom i nauczycielom szkół podstawowych gminy Ustrzyki Dolne
Czas realizacji wydarzeń: projekt jest realizowany od stycznia do lipca 2024r.
Realizator: Fundacja Bieszczadzka

Działania projektu:
Projektowe działania kierujemy do 32 osobowej grupy młodzieży z pięciu bieszczadzkich szkół
z gminy Ustrzyki Dolne oraz do grupy 18 nauczycieli wśród nich 5-ciu opiekunów samorządów szkolnych i 13 nauczycieli-wychowawców klas VII i VIII. Młodzież uczestnicząca w projekcie to członkowie samorządów szkolnych oraz samorządów klasowych ( klasy VII i VIII). Zasadą pracy
w projekcie będzie „Mistrz-Lider-uczeń”. Młodzież pracująca w szkolnych lub klasowych samorządach podczas wyjazdowego dwudniowego spotkania, pod okiem „mistrzów” pozna Kartę Praw Unii Europejskiej ze szczególnym zwróceniem uwagi na art. 21 i 24. Podczas warsztatów z „mistrzem”, specjalistą od różnych form przekazu (kampanie, happening, piknik, film itp.) poznają je aby następnie jako „Liderzy” wykorzystać nabytą wiedzę przygotowując w szkołach kampanię której zwieńczeniem będzie „Dzień przeciwko dyskryminacji, przemocy i nietolerancji w naszej szkole”. Forma kampanii oraz „Dnia przeciwko..….” pozostaje do wyboru młodzieży i opiekuna samorządu szkolnego i samorządów klasowych dwóch najstarszych klas. Szkoły przy organizacji i przygotowaniu wybranej formy mogą liczyć na wsparcie finansowe i rzeczowe dla szkoły ( zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, użyczenie kamery itp.) Ze stworzonych w szkołach wydarzeń zostaną nagrane filmiki, służące wymianie doświadczeń. Najciekawsze zostaną zaprezentowane na stronie Fundacji Bieszczadzkiej lub za zgodą realizatorów i organizatorów „Dni przeciwko…” w lokalnych mediach.
Dwudniowe spotkanie młodzieży ze szkół gminy Ustrzyki Dolne będzie okazją do wymiany doświadczeń z działań antydyskryminacyjnych, które już są w szkołach podejmowane a także do dzielenia się problemami związanymi z dyskryminacją i brakiem tolerancji widzianymi okiem ucznia. Dla nauczycieli biorących udział w projekcie planujemy organizację jednodniowych warsztatów antydyskryminacyjnych. Konsekwencją warsztatów będą lekcje wychowawcze przeprowadzone
w każdej ze szkół i samokształcenie w gronie pedagogicznym szkoły.

Młode Bieszczady przeciwko… – w liczbach
• 5 spotkań z samorządami szkolnymi i klasowymi
• Dwudniowe warsztaty dla młodzieży ze znawcą prawa unijnego oraz z dziennikarzami
• Warsztat antydyskryminacyjny dla nauczycieli
• 5 kampanii w szkołach nt. dyskryminacji, przemocy i nietolerancji
• 5 „Dni Dzień przeciwko dyskryminacji, przemocy i nietolerancji
w naszej szkole”.
• Podsumowanie projektu

Kontakt
Koordynator Projektu
Lucyna Sobańska
e-mail: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl
Tel: +48 881 537 554

30 listopada br. Fundacja Bieszczadzka zakończyła realizację projektu „Rozwijanie i pomaganie przez
wspólne działanie” Projekt powstał w ramach programu Polskie Inicjatywy Poradnicze i realizowany
był w powiecie bieszczadzkim. Jego celem był rozwój instytucjonalny organizacji poradniczej (
Fundacji Bieszczadzkiej) poprzez działania grupy nieformalnej na rzecz integracji uchodźców z Ukrainy
z lokalną społecznością. Odbiorcą działań byli uchodźcy, którzy po 22 lutym 2022 znaleźli schronienie
w Bieszczadach oraz mieszkańcy naszego regionu, którzy tego schronienia sąsiadom w ich tragicznej
sytuacji udzielili. Poprzez cykl 80 godzin poradnictwa rodzinno-pedagogicznego, obywatelskiego,
społeczno-finansowego chcieliśmy podnieść wśród kobiet, dzieci i młodzieży z Ukrainy i osób ich
przyjmujących poczucie bezpieczeństwa, sprawczości i normalności. Z młodzieżą ukraińską i polską
zamieszkująca ustrzycką bursę zrealizowaliśmy cykl warsztatów kreatywnych: były to warsztaty
taneczne i kulinarne. Pozwoliły one zarówno na wzajemną integrację młodzieży jak i zdobycie
nowych kompetencji. Dla mieszkańców gminy Ustrzyki i przybyłych z Ukrainy zorganizowaliśmy
integracyjne ognisko podczas którego śpiewano pieśni polskie i ukraińskie. Projekt zawierał też
działanie, które pozwoliło na rozwój instytucjonalny Fundacji Bieszczadzkiej jako organizacji
poradniczej. Trzy osoby z zespołu Fundacji Bieszczadzkiej ukończyły 3 szkolenia zakończone
otrzymaniem certyfikatu. Były to:

  1. „Elementy dialogu motywującego w rozmowie doradczej”
  2. „Narzędzia coachingowe w rozwoju osobistym i zawodowym”                  
  3. „ABC pomagania dla specjalistów i nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą ukraińską w obliczu
    wojny”.

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
(Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), we
współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 13 października 2023r. specjalnie powołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza i Koordynatora Roku 2023 Korpusu Solidarności Województwa Podkarpackiego
W tym roku na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń w kategorii Wolontariusz Roku KS i 4 zgłoszenia w kategorii Koordynator Roku KS.
Laureatem etapu Regionalnego Konkursu na Wolontariusza Roku 2023 KS została Pani Katarzyna Ożóg-Bąk z Woliny k/Niska, wolontariuszka Stowarzyszenia Aktywnej Współpracy w Wolinie. Drugie miejsce zajęła Pani Beata Drzymała reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem, trzecie miejsce przypadło Pani Annie Tołpie zgłoszonej przez Stowarzyszenie My, Wy i Oni.

Tytuł Koordynatora Roku 2023 KS przypadł Pani Dorocie Korżyk z Koła Gospodyń Wiejskich Babiniec – Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej, zaś drugie miejsce w tej kategorii otrzymał Pan Michał Dziuba z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie a trzecie miejsce Pan Jakub Kasprzyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawce.
Kapituła przyznała w tym roku również 3 wyróżnienia:
Łukasz Kominko w kategorii Koordynatora Roku
Dawid Korab i Barbara Potocka w kategorii Wolontariusza Roku.

Laureaci pierwszych miejsc w obu kategoriach zostali nominowani do etapu ogólnopolskiego Konkursu na Wolontariusza i Koordynatora Roku 2023 Korpusu Solidarności. Wszyscy laureaci konkursów zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek, które odbędzie się w Filharmonii Rzeszowskiej 18 października br. podczas Podkarpackiego Forum Obywatelskiego.
Kapituła dziękuje wszystkim uczestnikom konkursów na Wolontariusza i Koordynatora Roku 2023 KS Województwa Podkarpackiego za udział w konkursie a zwycięzcom gratuluje sukcesu.

Kapituła Konkursowa

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyła nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy.
W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków odrzuconych formalnie w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” – edycja 2023.

Kwietna łąka i zielone ściany w Szkole w Baligrodzie, teledysk promujący młodych artystów z terenu gminy Ustrzyki oraz indywidualne nagrania w studio, mini przewodnik po gminie Bircza i warsztaty efektem których będą dwa questy, wiata jako miejsce spotkań mieszkańców  Liskowatego, sad owocowy w Hołuczkowie, rajd po bieszczadzkich bezdrożach dzieci i młodzieży ze Mchawy, cykl koncertów prezentujących różne  gatunki muzyczne w Ropience, sala terapeutyczno -relaksacyjna w szkole w Olszanicy, to tylko część działań jakie będą realizowane w ramach projektów dofinansowanych w tegorocznej bieszczadzkiej edycji konkursu Działaj Lokalnie. Cieszy ich różnorodność i entuzjazm z jakim wybrane organizacje i grupy nieformalne opowiadają o planowanych zamierzeniach. Wczoraj, 5 czerwca odbyło się w Ustrzykach spotkanie wszystkich nagrodzonych, podczas którego zostały podpisane umowy dotacyjne. W ramach konkursu Działaj Lokalnie XIII-2023 do zwycięskich grantobiorców na realizację działań o których powyżej, trafią dotacje w  łącznej kwocie 58 800 zł. Podpisanie tegorocznych umów poprzedzone było podsumowanie bieszczadzkiej edycji Działaj Lokalnie za rok 2022. Po prezentacji multimedialnej przedstawionej przez panią Renatę Kapuścińska-Frankowską i obrazującej 12 ubiegłorocznych projektów realizowanych na terenie 8 gmin,   odbyło się wręczenie podziękowań Zarządom Gmin, które wsparły konkurs finansowo. Dyplomy z podziękowaniami wręczono również poszczególnym organizacjom i grupom nieformalnym realizującym ubiegłoroczne projekty. Spotkanie było okazją aby wręczyć też nagrody i wyróżnienia w lokalnym konkursie „Opowiedz….2022”. Całość uświetniły swym występem harcerki z drużyny przy Szkole Podstawowej w Birczy. Dzięki projektowi z Działaj Lokalnie drużyna mogła zaprezentować się w pięknych harcerskich mundurach.

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy posiadających aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, Korpusu Solidarności  z województwa podkarpackiego, w ramach których można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł.

DLA KOGO?

         Zapraszamy do składania aplikacji wolontariuszy, którzy potrzebują wsparcia inicjatyw wolontariackich mających na celu rozwój społeczności lokalnych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być inicjatywy wynikające z potrzeb społeczności lokalnej, zmierzające do rozwiązania problemu dotyczącego tej społeczności lub pobudzenia aktywności lokalnej, w wysokości maksymalnie 1.000 zł.

CELE KONKURSU:

Celem Konkursu jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki możliwości zdobycia dodatkowych środków na ważne i potrzebne działania, wolontariusze stają przed szansą realizacji działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych itp. oraz zdobycia nowych kompetencji oraz doświadczeń. Cele szczegółowe to:

  1. rozwój społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego.
  2. promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.

TERMIN:

          Wnioski można składać do 27 czerwca 2023 r.

JAK APLIKOWAĆ?

         Formularze zgłoszeniowe można składać: elektronicznie, wysyłając na adres mailowy: minigranty.pks@gmail.com . W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Operatorem.

UWAGA! Osoby biorące udział w konkursie, zobowiązane są do posiadania aktywnego konta w Systemie Obsługi Wolontariatu (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html), czyli posiadać na swoim profilu aktualną ofertę pomocy i / lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Życzymy powodzenia!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://fundacjabieszczadzka.org/

W piękny, słoneczny poranek, 30 maja, grupa wolontariuszy z LO w Ustrzykach Dolnych wyrusza na obiecaną wizytę studyjną. Jej celem jest poznanie dwóch organizacji pozarządowych, których praca opiera się głownie lub w dużej mierze na pracy wolontariuszy i zdecydowanie jest to wolontariat długoterminowy. O takim wolontariacie dowiedzieli się podczas szkolenia podstawowego dla wolontariuszy od  trenera Korpusu Solidarności. Teraz będą mieli okazję bezpośrednio spotkać się z tą formą wolontariatu i poznać osoby realizujące wolontariat długoterminowy. Pierwszą z organizacji, którą młodzież odwiedza jest Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i Okolic. W siedzibie stowarzyszenia czeka  prezes pani Dorota Głazowska-Krzywdzik w towarzystwie kilku członkiń stowarzyszenia. Pani Dorota ( ubiegłoroczny laureat Ogólnopolskiego konkursu na Koordynatora Roku Korpusu Solidarności)  barwnie opowiada o celach stowarzyszenia i działaniach na rzecz lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem jej starszej części czyli olszanickich seniorów. Wszystko ilustrowane jest zdjęciami z uroczystości, spotkań, przedstawień, wspólnych wyjazdów, realizowanych projektów. Żaden senior w Olszanicy nie powinien skarżyć się na brak możliwości do społecznego zaangażowania się, taką możliwość daje właśnie odwiedzane stowarzyszenie. Po pysznym poczęstunku, rozmowach i pytaniach ruszamy w dalszą drogę. Kolejnym celem jest Fundacja Schronisko dla Zwierząt WESOŁY KUNDELEK w Lesku. Tutaj oprócz spotkania z szefową schroniska panią Magdaleną Kusal, która opowie nam jak ważna dla schroniska jest współpraca z wolontariuszami i jak praca wolontariuszy jest organizowana, uczciwie pracujemy. Na wyprowadzenie i pohasanie sobie na przyległej wiosennej łące czeka ponad 60 psów : malutkich i całkiem dużych.  Wszystkie stęsknione towarzystwa i przestrzeni. Jest wystarczająco dużo czasu, żeby wyprowadzić prawie wszystkie psy. Jeszcze tylko uzupełnienie wody w psich miskach,  trochę porządków w kociarni, przekazanie przywiezionej karmy, wspólne pamiątkowe zdjęcie i nadchodzi czas powrotu. Wśród młodzieży słychać deklaracje, że zjawią się tu jeszcze  indywidualnie, cel wizyty zatem osiągnięty. W powrotnej drodze przypominam młodzieży aby wpisała przepracowane w schronisku dla zwierząt godziny do Systemu Obsługi Wolontariatu. Wieczorem zatwierdzam pierwsze godziny.

Lucyna Sobańska- koordynator projektu Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu -edycja 2021-2023 –w ramach  „Korpusu  Solidarności„ Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”