Podkarpacki Korpus Solidarności

Fundacja Bieszczadzka wraz z dwoma Partnerami: Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” została wybrana na Partnera Regionalnego województwa podkarpackiego Programu „Korpus Solidarności -Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” i wspólnie będzie realizowała projekt „Podkarpacki Korpus Solidarności”

Instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Cele projektu są tożsame z celami Programu Korpus Solidarności
i są nimi:

 1. Wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego
  w województwie podkarpackim
 2. Podniesienie rangi działań wolontariackich,
 3. Wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność.
 4. Upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory
  w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką.

Projektowe działania:
Jako Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu realizować będziemy działania skierowane do 4 grup odbiorców: wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów oraz otoczenia wolontariatu z województwa podkarpackiego.

Są to:

 1. Promocja projektu
 2. Szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu
  • szkolenia podstawowe
  • szkolenia rozwijające kompetencje (specjalistyczne, tematyczne, motywujące, aktywizujące, tutoring,)
 3. Debaty wolontariackie z udziałem koordynatorów
 4. Wizyty studyjne w organizacjach wspierających i rozwijających wolontariat
 5. Poradnictwo dla wolontartiuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu
 6. Staże dla koordynatorów w organizacjach wspierających
  i rozwijających wolontariat
 7. Spotkania promocyjne w ramach Szkolnego Korpusu Solidarności,
 8. Szkolenia dla nauczycieli prowadzących Szkolny Korpus Solidarności
 9. Akcje społeczne z udziałem wolontariuszy,
 10. Konkurs na mini granty oraz bony edukacyjne dla wolontariuszy,
 11. Konkurs na Wolontariusza Roku KS- etap wojewódzki.
 12. Konkurs na Koordynatora Roku KS- etap wojewódzki.
 13. Certyfikacja organizacji wspierających wolontariat
 14. Utworzenie lokalnych koalicji na rzecz wolontariatu
 15. Projekty lokalnych koalicji wolontariatu.

Czas trwania projektu: Maj 2021- Grudzień 2023
Koordynatorzy projektu :
Fundacja Bieszczadzka– Lucyna Sobańska, tel: 881 537 554 email: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl
Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy -Edyta Salnikow, tel: 667 048 313, email: edyta.salnikow@gmail.com
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”-Elżbieta Tomczak, tel: 606 212 679, email: elaela.tomczak@gmail.com

Klauzula informacyjna Fundacji Bieszczadzkiej dla projektu Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu- edycja 2021-2023 w ramach programu „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

KLAUZA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Informacja o przetwarzaniu danych 1. Administratorem danych osobowych jest Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, zaś Podmiotem Przetwarzającym jest. Fundacja Bieszczadzka, z siedzibą w Ustrzykach Dolnych (38-700) przy ul. 1 Maja 16  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, w celu udziału w wydarzeniach w ramach zadania Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023 w ramach programu „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia projektu lub cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów rozliczenia projektu. 3. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem zaufanych podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi np. hostingowe. Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora lub Podmiot Przetwarzający umowę powierzenia przetwarzania danych, w której zagwarantowana jest ochrona na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO.4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa, i o ile przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z tych praw ze względu na charakter danych i charakter przetwarzania. 5. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże ze względu na cel i charakter przetwarzania, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie będzie uniemożliwiał wzięcie udziału wydarzeniach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”. 6. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

Zapoznałam(-em) z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie (publikację) zdjęć przez Fundację Bieszczadzką,
z siedzibą w Ustrzykach Dolnych (38-700) przy ul. 1 Maja 16
oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, na ich stronach internetowych, ich profilach w serwisach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych, a także na potrzeby promocyjne i sprawozdawcze ww. podmiotów

AKTUALNOŚCI