About Author

Connect with Me:

Na początku kwietnia przedstawiciel Fundacji Bieszczadzkiej wział udział w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii. Wyjazd odbył się w ramach realizowaniego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego europejskiego projektu pt. „OUR WAY – Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez Zielone Szlaki”, finansowanego ze środków INTERREG – Europe. Fundacja Bieszczadzka bierze w tym projekcie aktywny udział jako jego beneficjent. Partnerom projektu z Urzędu Marszałkowskiego towarzyszyły także przedstawicielki dwóch innych beneficjentów: Stowarzyszenia „Aktywny Beskid” z Iwonicza oraz „Drezyny rowerowe” z Uherców Mineralnych.
W wizycie wziął udział także reprezentant Northern and Western Regional Assembly (partner z Irlandii). Naszymi gospodarzami byli hiszpańscy partnerzy i beneficjenci projektu z organizacji i instytucji regionu Murcia, w tym m.in.
z Turismo Region de Murcia, miast: Caravaca de la Cruz i Cehegin, Stowarzyszenia 90K Camino de la Cruz.  W pierwszym dniu dwudniowego pobytu uczestnicy dyskutowali i dzielili się swoimi osiągnięciami i doświadczeniami w zakresie wykorzystywania swoich „dobrych praktyk” w kontekście budowy zielonych szlaków greenways w różnych regionach Europy i używania tej wiedzy do włączenia idei szlaków greenways do programów polityki regionalnej i  ostatecznego wdrożenia tych rozwiązań na swoich terytoriach. Wizytanci spotkali się także z przedstawicielem Regionalnego Zarządu Instytucji Penitencjarnych, który przedstawił program współpracy reprezentowanej przez siebie instytucji z konsorcjum zarządzającym szlakami greenways i wykorzystaniem osób skazanych na obowiązkowe prace publiczne przy utrzymaniu infrastruktury szlaków i wpływu tej pracy na ich resocjalizację. Drugi dzień wizyty był poświęcony „turystyce”. Uczestnicy przemaszerowali kilkukilometrowym odcinkiem szlaku „Noroeste de Murcia Greenway” (z Cehegin do Caravaca de la Cruz), zbudowanego przy wykorzystaniu infrastruktury (tunele, wiadukty) nieczynnej linii kolejowej, odwiedzili bistro i hostel w zadaptowanym budynku stacji kolejowej w Cehegin, zwiedzili starówkę miasta Caravazza de la Cruz, gdzie spotkali się z burmistrzem i władzami miasta odpowiedzialnymi za rozwój turystyki oraz Bazylikę-Sanktuarium, gdzie przechowywany jest relikwiarz Santísima Vera Cruz de Caravaca z domniemanymi drzazgami z krzyża męczeńskiego Chrystusa. Na zakończenie wizyty, po zwiedzeniu starej części Murcii, uczestnicy zostali podjęci przez Dyrekcję Turismo Region de Murcia, uroczystym obiadem w salach Real Casinio de Murcia.

Fundacja Bieszczadzka od początku wojny na Ukrainie wspiera działania na rzecz uchodźców, którzy przybywają do Polski przez przejście graniczne w Krościenku. Od pierwszych dni koordynujemy wolontariuszy niezbędnych do obsługi kuchni i jadalni w punkcie recepcyjnym w Łodynie. Pozostałych wolontariuszy kierujemy do pracy w magazynie utworzonym w ustrzyckiej hali sportowej lub na przejście graniczne w Krościenku. Poczyniliśmy również starania o środki finansowe na wsparcie logistyczne miasteczka dla uchodźców oraz punktu recepcyjnego w Łodynie. Z Fundacji PKO BP pozyskaliśmy dotację w wysokości 60 tys. zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane na zakup paliwa do generatorów prądotwórczych celem ogrzewania namiotów w miasteczku dla uchodźców w Krościenku przy granicy i w punkcie recepcyjnym w Łodynie, na zakup tłucznia, żwiru, klińca do utwardzenia gruntów w obu wyżej wymienionych punktach, umożliwiając dojazd samochodów dostawczych, karetek pogotowia, autokarów a także na zakup środków czystości do utrzymania czystości w punkcie recepcyjnym w Łodynie. Za otrzymane wsparcie finansowe serdecznie dziękujemy.

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wnioski do DL XII-2022 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie
9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne , Tyrawa Wołoska i Solina.
Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Wnioskodawcy wnoszą wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Różnice w zakresie wkładu własnego oraz czasu realizacji dotyczyć będą wyłącznie projektów, zawierających działania wpływające na zmniejszenie skutków epidemii, oraz projektów wspierających uchodźców z Ukrainy ( szczegóły w regulaminie konkursu)
Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku.
Termin naboru wniosków: 21.03.2022r – 22.04.2022r.

Wnioski do Działaj Lokalnie XII-2022 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji o programie zapraszamy na konsultacje indywidualne, telefoniczne lub w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej od 21 marca 2022 w godzinach od 08.00 do 12.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji. Renata Kapuścińska – Frankowska tel; 600 891 729, e-mail: renatakapuscinskafrankowska@gmail.com

Obowiązkowo w konsultacjach lub szkoleniu informacyjnym muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!
Terminy szkoleń informacyjnych zostaną podane w najbliższym czasie

Na prośba Burmistrza Ustrzyk Dolnych udostępniamy konto bankowe Fundacji Bieszczadzkiej na zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na zakup niezbędnych produktów dla osób z Ukrainy przebywających w punktach recepcyjnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne #Solidarnizukrainą

Fundacja Bieszczadzka od początku podjęła się koordynacji wolontariuszy na punktach recepcyjnych w Łodynie i Równi. Rozpoczynamy cykl relacji z pracy wolontariuszy.

Toczy się kolejny pracowity dzień w obu punktach. Dzisiejszy dyżur w kuchni w Łodynie od 8.00 do 16.00 pełnią panie ze Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic. Migiem pojęły co trzeba robić. Szybko przyswoiły parę podstawowych słów ukraińskich niezbędnych do obsługi strudzonych po wielogodzinnej a czasami wielodniowej podróży osób z Ukrainy. Dziś znowu przeważają kobiety z dziećmi, więc może dlatego największym powodzeniem cieszą się tosty z szynką i serem. Tostery i panie nie nadążają z pieczeniem a tu trzeba jeszcze obsłużyć „nietostowych”, pomóc pakować prowiant na drogę, zrobić porządek na stolikach dla kolejnych oczekujących, odpowiadać na pytania, pocieszyć, zaprosić bo wielu jest nieśmiałych. Jednym słowem mieć oczy wokół głowy i reagować na różne sytuacje. W pokoju ze środkami higieny, kosmetykami, pampersami itd. dyżuruje dzisiaj mocna ekipa harcerzy ze Śląskiej Chorągwi ZHP. Będą też dbać o porządek w łazienkach i na korytarzach. Podobnie funkcjonuje kuchnia w Równi, gdzie niepodzielnie dyryguje wszystkim pani Jola Kopacz. I tam codzienne dyżury pełnią harcerze ale już nasi lokalni, z hufca w Sanoku.

Organizacji pozarządowych, które zgłaszają się do Fundacji Bieszczadzkiej koordynującej wolontariuszy w obu punktach jest wiele, świadczy o tym grafik zapełniony do końca przyszłego tygodnia. Prym wśród dyżurujących w Łodynie wiedzie fundacja Lucky Ski z Ustjanowej. Przychodzą na dyżury w składzie wieloosobowym rodzinno-przyjacielskim. Biorą dyżury najczęściej w weekendy i popołudniowo-nocne. Przez oba punkty przewinęło się już dziesiątki wolontariuszy, którzy zostawiają swoje obowiązki domowe, swoje rodziny i poświęcają czas na pomoc innym. Gdy zapytać dlaczego to robią, pada odpowiedź, że tak trzeba i nie wyobrażają sobie inaczej.

Dziś , 4 grudnia, podczas V Podkarpackiego Forum Obywatelskiego uroczyście ogłosiliśmy wyniki w ramach konkursów: Wolontariusz Roku 2021 Korpusu Solidarności oraz Koordynator Roku 2021 Korpusu Solidarności dla Województwa Podkarpackiego.
Celem konkursów była promocja wolontariatu i organizacji wolontariatu długoterminowego.
Wręczenia wyróżnień dokonali Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor NIW – CRSO.
Tytuł Regionalnego Wolontariusza Roku 2021 Korpusu Solidarności otrzymała Iwona Czarnota ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik
Wyróżnienie otrzymał Zbigniew Chmielowski z Uczniowskiego Klubu Sportowego Krzemień w Ustrzykach Dolnych.
Tytuł Regionalnego Koordynatora Roku 2021 Korpusu Solidarności otrzymała Dorota Głazowska Krzywdzik — prezes Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic.
Wyróżnienie otrzymali:

  • Andrzej Pańko — prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka.
  • Jakub Kasprzyk — członek zarządu Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawce
    Twórcą statuetek jest PePesza Ceramik
    Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
    Konkursy zostały przeprowadzone w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności realizowanego w ramach Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Regionalnym partnerem jest Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania), Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania)
    Organizatorem V Podkarpackiego Forum Obywatelskiego jest Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Fundacja Bieszczadzka ogłasza nabór na bezpłatne doradztwo merytoryczne dla
wolontariuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu w ramach projektu
„Podkarpacki Korpus Solidarności”.
GDZIE: Doradztwo zostanie zrealizowane w Fundacji Bieszczadzkiej, która jest organizacją
posiadającą doświadczenie w zakresie szeroko pojętego funkcjonowania NGO.
CEL: Celem doradztwa jest wsparcie merytoryczne osób zainteresowanych wdrażaniem
i realizacją wolontariatu w wybranych obszarach.
PRZEBIEG: Planujemy 12 godzin doradztwa rozłożonego w okresie od 01.12.2021 do
20.12.2021.
CZAS TRWANIA NABORU: 23.11.2021 – 30.11.2021
ZGŁOSZENIA: Osoby chętne na doradztwo prosimy o bezpośredni kontakt z Fundacją
Bieszczadzką, nr tel: 881 537 554
Zapraszamy !
Doradztwo jest realizowane w ramach projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”
realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy oraz Lokalną
Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Projekt jest finansowany
ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-
2030”
Instytucją zarządzającą ww. programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego – którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.

Szanowni Czytelnicy,

Ogłaszamy nabór na bezpłatne staże rozwojowe dla koordynatorów w ramach projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”.

GDZIE: Staże zostaną zrealizowane w instytucjach prowadzących działania wolontariackie, tj. trzy staże w Fundacji Bieszczadzkiej oraz dwa w Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Jana Grodka.

Instytucje te prowadzą m.in. działania: kulturalne, pomocowe, edukacyjne, ekologiczne.

CEL: Celem stażu jest nauka wdrażania i realizacji wolontariatu w wybranych obszarach.

PRZEBIEG: Staż będzie trwać 15 godz. rozłożonych w przeciągu dwóch tygodni. Plan stażu zostanie opracowany w porozumieniu pomiędzy stażystą, a instytucją goszczącą go.

CZAS TRWANIA NABORU: 4.11.2021 – 10.11.2021

ZGŁOSZENIA: Osoby chętne na staż zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety i wyboru organizacji. Istnieje możliwość zgłoszenia swojej kandydatury bezpośrednio w Fundacji Bieszczadzkiej lub w Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Jana Grodka.

Link do ankiety zgłoszeniowej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVgRQuUMlBJ5HCbyNMhdw14v01F1sH7c_SpfhMOmwfzjd6Ww/viewform

Zapraszamy !

Kontakt:

Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy

e-mail: bieszczadzkiul@gmail.com

Staże są realizowane przez Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy w ramach projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności” realizowanego przez Fundacja Bieszczadzka i Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Projekt jest finansowany ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”

Instytucją zarządzającą ww. programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu” 7 października odbyliśmy cudowną wizytę studyjną dla 14 koordynatorów wolontariatu z organizacji zarejestrowanych w Korpusie Solidarności z terenu powiatów bieszczadzkiego, przemyskiego, leskiego, sanockiego i krośnieńskiego. Każdy z koordynatorów wziął ze sobą na wizytę wolontariusza wyróżniającego się w pracy jego organizacji.
Podczas wizyty zaplanowaliśmy spotkanie z dwiema organizacjami pozarządowymi, o których wiedzieliśmy, że mają duże osiągnięcia w pracy na rzecz lokalnych środowisk oraz duże doświadczenie w pracy z wolontariuszami. Wizytę rozpoczęliśmy w LGD Dorzecze Wisłoka. Pani Bogumiła Bętkowska -prezes stowarzyszenia spotkała się z nami w Gospodzie Karpackiej w Zarszynie. Sama będąc wolontariuszem opowiedziała nam o swojej pracy jako koordynatorze wolontariatu, o zarządzaniu wolontariuszami, o wyzwaniach jakie stoją przed organizacją korzystającą z pracy wolontariuszy
i o korzyściach jakie wolontariat przynosi organizacji i samym wolontariuszom.
Podczas spotkania poznaliśmy osiągnięcia i aktualne działania nie tylko LGD Dolina Wisłocza ale też innych organizacji z terenu gminy Zarszyn z którymi LGD współpracuje. Kolejnym celem wizyty było spotkanie ze Stowarzyszeniem Regiony Nowych Szans „VESNA” w gminie Gnojnik.
„Vesna”, wraz z partnerami dodatkowymi realizowała projekty dotyczące wolontariatu: „Budowanie ścieżki kariery przez wolontariat” czy „Partycypacja społeczna seniorów przez wolontariat”, my natomiast bardzo chcieliśmy zobaczyć Senior Osadę powstającą w ramach projektu skierowanego do seniorów, którego celem jest prozdrowotne wsparcie seniorów w okresie pandemii. W osadzie czekała na nas grupa seniorów -wolontariuszy z prezes stowarzyszenia Bożeną Malaga-Wroną. Mogliśmy nie tylko dowiedzieć się jak zarządzać wolontariuszami ale od nich samych usłyszeć co sądzą o swoich działaniach i dlaczego to robią. Oglądając Senior Osadę byliśmy pod wrażeniem ogromu prac jakie wykonali wolontariusze seniorzy tworząc dla siebie miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku. Resztę dnia spędziliśmy już razem z wolontariuszami z Vesny na zwiedzaniu ich gminy i spotkaniem integracyjnym w karczmie RZYM w Brzesku. Wizyta była okazją do zobaczenia jak funkcjonują inne organizacje, jak radzą sobie w dobie pandemii, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, bezpośrednich rozmów, wymiany doświadczeń.