About Author

Connect with Me:

W 2009 i 2010 roku  Fundacja Bieszczadzka wraz z Partnerami realizowała  dwa projekty: „Wolontariat Bieszczadzki-wspólnie dla dobra Bieszczadów” i „Wolontariat Bieszczadzki- wspólnie na szlaku Zielony Rower”. Oba projekty realizowane były w  ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW.  Nieformalne Partnerstwo zawiązane wówczas połączyło organizacje pozarządowe i instytucje z dwóch gmin: Lesko i Ustrzyki Dolne a kluczem wg którego wskazano członków Partnerstwa był ich wcześniejszy udział w programach Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Najczęściej był to program Działaj Lokalnie ale również Równać Szanse, Program Stypendialny czy  Program RITA.  Wszystkie projektowe działania skoncentrowane były wokół  idei Wolontariatu. Oprócz wspólnych szkoleń, warsztatów dla wolontariuszy, wizyty studyjnej pokazującej dobre praktyki,  każdy z Partnerów zrealizował zadanie zgodne z charakterem i celami swojej organizacji. Zadanie to było jednocześnie sprawdzianem organizacyjnym, logistycznym  i merytorycznym dla wolontariuszy Partnera. Oj działo się wówczas!! Odbył  np. Dzień Dziecka zorganizowany w Lesku przez Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Ustrzyk Dl  zorganizowało Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych  zainicjował „Sprzątanie Strwiąża” ( od tamtej  pory akcja odbywa się co roku) a Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich Nasza Szansa  w Lesku realizowało cykl zajęć dla Pań pn. „Kobiety na start”  itd.  Wspólnie zorganizowano imprezę  podsumowującą „Święto Bieszczadzkich Inicjatyw Lokalnych” Tamte działania nauczyły  Partnerów współpracy, poznali wzajemnie swoje możliwości i swój potencjał. Przez kolejne lata współpracowali ze sobą.  Choć już nie w tak licznym składzie lecz w różnych konfiguracjach realizowali wspólne  zadania.

W 10 – tą   rocznicę powstania  Partnerstwa, postanowiliśmy  je reaktywować,  poszerzając jednocześnie o nowych partnerów z obu gmin. Pozyskaliśmy maleńki grant ( 5 tyś zł) z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Pracownia Dobra Wspólnego Programu Lokalne Partnerstwa PAFW na realizację  projektu „Znowu Razem!!!”.  Aktualnie jesteśmy po dwóch działaniach. Pierwszym było  nawiązanie kontaktów z byłymi Partnerami, aktualizacji ich danych oraz  zaproszenie do partnerstwa nowych organizacji i Instytucji. Drugim działaniem było odbyte 4 października spotkanie Partnerów,  podczas którego  poznaliśmy metodę animacji  społeczności  lokalnych w oparciu  o dobro wspólne”. Metodę w sposób warsztatowy przekazał animator PAFW-u Paweł Werbowy.

Efektem końcowym przeprowadzonych warsztatów było zaktualizowanie wizji, misji, celów partnerstwa oraz dobra wspólnego z uwzględnieniem diagnozy lokalnej społeczności, posiadanych zasobów i dobra wspólnego (będącego wspólnym dobrem dla każdego członka partnerstwa). Uznaliśmy, że dobrem wspólnym jest dla nas WOLONTARIAT BIESZCZADZKI, potencjał tkwiący w wolontariuszach działających na rzecz Bieszczadów. Dyskutowaliśmy również nad narzędziem służącym  aktywizacji członków naszego Partnerstwa. Po długiej dyskusji doszliśmy do konsensusu, będzie to elektroniczna platforma, która umożliwi zgłaszanie się wolontariuszy oferujących swą pomoc i organizacji oczekujących współpracy z wolontariuszami.

Lucyna Sobańska

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza do współorganizacji imprezy w ramach realizacji inicjatywy: „Połączą nas dary ziemi” organizowanej dnia 05.10.2019 r. w Orelcu w ramach realizacji grantu w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Impreza ma na celu promocję ekonomii społecznej, integrację środowiska lokalnego i wzmocnienie tożsamości mieszkańców oraz popularyzację walorów przyrodniczo-kulturowych Bieszczad. Program imprezy obejmuje wspólne grzybobranie, zawody o miano „Grzybiarza roku 2019”, organizację rajdu Nordic Walking – trasy w Orelcu (wyznaczone w ramach projektu współpracy przez LGD), spacer i warsztaty ziołowe; stoiska promocyjne przedsiębiorstw społecznych, kiermasz domowych przetworów oraz degustacja dań z lasu i łąki (sprawdzenie grzybów przeznaczonych do konsumpcji nastąpi przez klasyfikatorów z Sanepidu). Wśród licznych atrakcji organizatorzy przewidują występy zespołów muzycznych, konkursy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.

Prosimy o przygotowanie stoisk promocyjnych Państwa przedsiębiorstw społecznych. Na zgłoszenia (telefoniczne, emailowe lub osobiste) czekamy do 20.09.2019.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 513 852 200 lub pod adresem email: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

Po raz kolejny Fundacja Bieszczadzka zaprasza dzieci i młodzież (wiek 8 -14 lat) z okolic Płowiec, innych miejscowości gminy Sanok, ale także z powiatu sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego do udziału w 14-dniowej półkolonii choreograficzno-muzyczno-artystycznej pod nazwą:
„Marian Kruczek rozbudza wyobraźnię”
Spójrzmy na zwykłe przedmioty oczami dziecka!
TERMIN: 29 lipca –11 sierpnia 2019
Zajęcia w godzinach 10:00-16:00
Wiejskie Centrum Kultury w Płowcach.
Prowadzący warsztaty: Małgorzata Haduch, Aleksander Wnuk, Sebastian Molski, Tatiana Logoida
Organizatorzy:
FUNDACJA BIESZCZADZKA i GMINA SANOK

Fundacja Bieszczadzka w Ustrzykach Dolnych zaprasza dzieci i młodzież do udziału w „Wakacyjnej Szkole Języka Angielskiego-2019”

Zajęcia odbywać będą się od 1 do 26 lipca w Ustrzykach Dolnych, w Hali Sportowej ( salka konferencyjna) w wymiarze jednej godziny dziennie dla każdej grupy wiekowej i prowadzone będą przez wolontariusza z amerykańskiej organizacji Learning Enterprises.
Zapisy do poszczególnych grup w Fundacji Bieszczadzkiej ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne lub telefonicznie pod numerem 13 469 7297, kom. 881 537 554

Proponujemy udział w następujących grupach wiekowych:

I grupa -kl I-III
II grupa- kl IV-VI
III grupa -gimnazjaliści
IV grupa –szkoły średnie

Szanowni Państwo

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza w Jaśle rozpoczęła realizację nowego projektu pn.:” TWOJA SZANSA NA KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

Pierwszy nabór do projektu rozpoczyna się 30 maja od godziny 12.00 i potrwa do 5 czerwca 2019 r. do godz.17.00

Grupę docelową stanowi 1800 osób dorosłych (w tym 918 K, co stanowi 51%), które ukończyły 18 rok życia

·         mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatów: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski( woj. podkarpackie, lub

·         spoza w/w subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie jednego z powiatów: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski( woj. podkarpackie) oraz które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego.

·         oraz które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności os. starsze i o niskich kwalifikacjach (stanowiący co najmniej 60% ogółu gr. docelowej, (specyficzne kryterium nr 8), tj. 1 080 os. ,zgodnie z szacowaną strukturą płci – 918 Kobiet, 25% Uczestników projektu stanowią osoby niepracujące.

​UWAGA: z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

FORMY WSPARCIA:

Projekt realizowany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, w którym Uczestnik Projektu decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego do realizacji, tj. jednego z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) lub spoza BUR , sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK:

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,

b) kursy umiejętności zawodowych,

c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Kwota dofinasowania jednego kusu/szkolenia w danym naborze wynosi maksymalnie 3535,00 zł. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości najmniej 12,81 % jeżeli uczestnikiem jest osoba pracująca lub co najmniej 5, 69% dla osób bezrobotnych.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem  http://www.pakd.pl/tskw/o-projekcie

24 maja 2019r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XI-2019, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 13 spośród 18 zgłoszonych wniosków. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

Załączniki:

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie informuje, że w dniu 24.04.2019 ( środa)
o godzinie 16.00 w siedzibie fundacji przy ul. 1Maja 16 odbędzie się dodatkowe spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące programu „Działaj Lokalnie XI-2019”

W XI edycji Programu „Działaj Lokalnie -2019” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania są organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja -patron. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 8 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 roku. Termin naboru wniosków upływa 30.04. 2019r.

Organizacje i grupy nieformalne, które po raz pierwszy będą wnioskować do konkursu muszą obowiązkowo wziąć udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym !!!!
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się telefonicznie, nr tel: 881 537 554

Ulotki informacyjne nt. szkoleń unijnych z możliwością zorganizowania staży. Oferta skierowana jest do mieszkańców woj. podkarpackiego, którzy ukończyli 29 lat, są bezrobotne lub bierne zawodowo i posiadają najwyżej średnie wykształcenie. Na ulotkach podane są nr kontaktowe do koordynatorów, którzy będą udzielać informacji i instruować potencjalnych kandydatów.

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie XI-2019 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org

W XI edycji Programu „Działaj Lokalnie -2019” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja . Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 8 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 roku.

Termin naboru wniosków: 26.03 – 30.04. 2019r.

Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu

„Działaj Lokalnie XI-2019”

  • Ustrzyki Dolne – 04.04.2019 (czwartek), godz.13.00
    Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Olszanica– Hala Sportowa przy ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 19 A,  
  • Lesko – 09.04.2019r.  (wtorek) godz.16.00
    Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z terenów gmin: Komańcza, Baligród, Tyrawa Wołoska, Lesko –  Bieszczadzki Dom Kultury, Lesko (sala kameralna)


Dodatkowych informacji na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie XI- 2019” można uzyskać: w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. 1 Maja 16, w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem kom , 881 537 554
Zgłoszenia na spotkania informacyjno-szkoleniowe przyjmujemy pod nr tel. 881 537 554 lub mailowo biuro@fundacja.bieszczady.pl

Obowiązkowo w szkoleniu muszą wziąć udział organizacje lub grupy nieformalne, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!

Załączniki: