26 października 2011r. podczas uroczystej gali w Warszawie odebraliśmy
I nagrodę dla Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
w KONKURSIE O NAGRODĘ PROGRAMU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. ROZWOJU I KRAJOWEGO OŚRODKA EFS NA „NAJLEPSZE PARTNERSTWO SPOŁECZNO-PRYWATNE 2011 ROKU”


Ze względu na sytuację powodziową Krajowy Zjazd Grup Partnerskich Solina 2010 został przeniesiony na 9-10 czerwca 2010.

Partnerzy Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
Fundacja Bieszczadzka pełniąca rolę Sekretariatu Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady przedstawia aktualną listę Partnerów Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”. Ostateczna weryfikacja GPZB nastąpiła na podstawie listy obecności podczas Walnego Zgromadzenia Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady, które odbyło się 15 XII 2090 r w Ustrzykach Dl.
Wszystkich dotychczasowych Partnerów nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu a chcących pozostać członkiem GPZB prosimy o dostarczenie do Sekretariatu Grupy Partnerskiej ZB- Fundacji Bieszczadzkiej, zamieszczonej poniżej Deklaracji współpracy GPZB.

Aktualna lista partnerów
Deklaracja współpracy
Regulamin
Oświadczenie partnera

Grupa Partnerska Zielone Bieszczady współorganizuje w dniach 20-22 maja 2010r. VII Krajowy Zjazd Grup Partnerskich. Serdecznie zapraszamy po jednym przedstawicielu każdego Partnera, Radę Fundacji Bieszczadzkiej i Prezydium Grupy Partnerskiej ”Zielone Bieszczady” na Konferencję plenarną
w piątek 21 maja. Prosimy bardzo o wystąpienie na konferencji w stroju regionalnym lub stroju zawierającym jego elementy. Wszystkich chętnych do współpracy przy organizacji Zjazdy prosimy o kontakt z Fundacją Bieszczadzką pełniącą rolę sekretariatu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”.
W załączeniu program Zjazdu.

VII Zjazd GP – Program

Regulamin konkursu na logo i logotyp:
Grupa Partnerska „Zielone Bieszczady”
§ 1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na logo i logotypu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady, zwaną dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Bieszczadzka.
3. Ramy czasowe Konkursu:
a) termin składania prac konkursowych ustala się na 30 kwietnia 2010 roku,
rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi do dnia 8 maja 2010 roku,
b) ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 8maja 2010 roku.
4. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie znaków graficznych: logo i logotypu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”, które będą wykorzystywane jako symbole identyfikujące Grupę oraz, jako znaki umieszczane m. in. na materiałach promocyjnych i informacyjnych.
§ 2
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§ 3
Zasady Konkursu
1. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:
a) działać jako symbol
b) zawierać znak graficzny oraz logotyp, nazwę która brzmi: Grupa Partnerska „Zielone Bieszczady”
c) przy opracowywaniu projektu Uczestnicy zobowiązani są uwzględnić charakter Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
d) funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej
e) być łatwa do rozpoznawania i zapamiętywania.
2. Każdą zgłoszoną Pracę Konkursową należy wykonać w wersji elektronicznej – w formacie TIFF 300 DPI, rozmiar A4, dopuszczalny jest także format wektorowy zamieniony na krzywe, zapisany w plikach AI, CDR, EPS. I wysłać na adres: biuro@fundacja.bieszczady.pl podając dane osobowe autora, oraz oświadczenie potwierdzające znajomość niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy Prace Konkursowe.
3. Zgłoszenie Pracy Konkursowej uważa się za wyrażenie zgody na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania.
4. Po rozstrzygnięciu Konkursu jury dokonuje identyfikacji autora najlepszej Pracy Konkursowej, na podstawie Zgłoszenia drogą email. Autor najlepszej Pracy Konkursowej jest zwycięzcą Konkursu.
a) Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest dostarczyć, projekt logo i logotypu w formacie wektorowym (pliki EPS, AI, CDR).
5. Z dniem przystąpienia do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się, w przypadku wygranej, w drodze odrębnej Umowy, przekazać Organizatorowi prawa autorskie na czas nieoznaczony, do korzystania z Pracy Konkursowej dostarczonej Organizatorowi wraz z prawem do nieograniczonego w czasie i wyłącznego korzystania i rozporządzania w kraju i zagranicą, na następujących polach eksploatacji:
a) wyłącznego używania i wykorzystania we wszelkiej działalności promocyjnej, marketingowej, reklamowej i usługowej jednostki,
b) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami,
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
d) rozpowszechniania, także poprzez publiczne wyświetlenie, odtwarzanie, prezentowanie i udostępnianie,
e) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
f) wprowadzania do obrotu, w tym poprzez wydawanie publikacji i produktów,
g) wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej (m.in. Internet)
i sieci multimedialnej,
h) publicznego wystawiania,
i) najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.
6. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej, oraz że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
7. Prace Konkursowe naruszające prawa osób trzecich obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
§ 4
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. W celu oceny złożonych Prac Konkursowych i wyłonienia zwycięzcy Konkursu powołuje się Komisję Konkursową.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi pięć osób.
3. Komisja Konkursowa dokona ostatecznego wyboru Zwycięzcy Konkursu.
4. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 8 maja 2010 roku.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl nie później niż do dnia 8 maja 2010 roku.
7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o terminie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
§ 5
Kryteria Oceny
Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
a) wartości projektowe
– oddanie charakteru Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”,
– oryginalność
b) wartości marketingowe:
– łatwość rozpoznania i zapamiętywania
c) wartości użytkowe:
– niezależność od nośnika oraz środka powielania oraz przekazu
– łatwa skalowalność i czytelność w różnych skalach
– funkcjonowanie w wersji barwnej i czarno-białej.
§ 6
Nagroda
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN brutto lub nagrodę rzeczową o wartości nie przekraczającej tej kwoty.

Regulamin

Szanowni Państwo,
Partnerzy Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
W imieniu Fundacji Bieszczadzkiej – pełniącej rolę Sekretariatu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” – serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zgromadzenie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2009 roku w Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych (program w załączniku).
Najbliższe Walne Zgromadzenie GPZB jest szczególnie ważne z dwóch powodów:
1. Grupa Partnerska „Zielone Bieszczady” funkcjonuje oficjalnie od roku 2001, natomiast jej tworzenie rozpoczęło się już w roku 1999. Dlatego można przyjąć, że w tym roku obchodzimy 10-lecie jej istnienia.
2.W latach 2007-2008 Fundacja Bieszczadzka (wówczas pod nazwą Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska) pełniła w imieniu i z woli parterów GPZB funkcję Lokalnej Grupy Działania w ramach na obszarze gmin: Baligród, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne. Natomiast Rada GPZB stała się jednocześnie Radą Programową LGD. W roku 2008 powstały na naszym obszarze dwa nowe stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania „Nasze Bieszczady„ (na obszarze gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz) oraz Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” (na obszarze gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne). W związku z tym zaistniała potrzeba uporządkowania i zmian w dokumentach (regulamin, deklaracja współpracy, oświadczenie o osobie reprezentującej Partnera w GPZB) oraz wyboru nowych organów zarządzających Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”.
Czas na Walnym Zgromadzeniu będzie ograniczony, dlatego prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami w wersji dotychczasowej i wersji proponowanej a następnie przesłanie uwag do zaproponowanych zmian bądź ewentualnych swoich propozycji zmian drogą elektroniczną na adres biura fundacji biuro@fundacja.bieszczady.pl najpóźniej do 10.12.2009 r.
Prosimy również o potwierdzenie drogą elektroniczną, telefonicznie lub listem informacji o tym, że dany Partner jest nadal zainteresowany przynależnością do Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” celem zweryfikowania stanu grupy. Ostateczna weryfikacja nastąpi na podstawie list obecności przedstawicieli organizacji na Walnym Zgromadzeniu GPZB w dniu 15.12.2009 r.
Na Walnym Zgromadzeniu niezbędna jest obecność przedstawiciela organu uprawnionego do reprezentowania partnera (np. prezes, dyrektor, wójt, właściciel firmy…) lub osoba, która posiada pisemne upoważnienie takiego organu do reprezentowania danego Partnera.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Jesteśmy również (po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania) do dyspozycji w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej.
W imieniu Fundacji Bieszczadzkiej
Sekretariatu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
tel: (013) 469 7297
biuri@fundacja.bieszczdy.pl
Przemysław Ołdakowski
Koordynator
Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
tel: 692 118 905
e-mail: p.oldakowski@fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
DEKLARACJA współpracy GPZB-LGD dotychczasowa
REGULAMIN GPZB-LGD – dotychczasowy
DEKLARACJA współpracy GPZB- proponowana
Regulamin GPZB – proponowany

Fundacja Bieszczadzka ogłasza konkurs grantowy „Inicjatywy na Szlaku Zielony Rower” finansowany ze środków holenderskiej Liberty Foundation przekazanych przez fundację Fundusz Partnerstwa z Krakowa oraz ze środków Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
W konkursie można uzyskać dotację do 4 000 zł na działania trwające 2 miesiące. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami konkursu i formularzem aplikacyjnym. Termin nadsyłania wniosków mija 20 października 2009 roku.

Regulamin Konkursu
Wniosek aplikacyjny

Rusza największe w Polsce święto stworzone dzięki połączeniu pasji ludzi z różnych środowisk, pracujących z miłości do swoich „małych ojczyzn” – drugie ogólnopolskie Dni Partnerstwa Lokalnego. Od 15 sierpnia do 30 września 2009 będzie można świętować podczas festynów, jarmarków i koncertów tworzących ogólnopolski festiwal regionalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturalnego, organizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z Krajową Sieć Grup Partnerskich.
Dni Partnerstwa Lokalnego to cykl imprez organizowanych przez Grupy Partnerskie – lokalne porozumienia organizacji pozarządowych, samorządów i firm działających wspólnie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony przyrody w swoim regionie. Grupy realizują swoje pomysły poprzez programy na rzecz „zielonej” turystyki, przedsiębiorczości, produktów lokalnych oraz pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
W zeszłorocznej edycji festiwalu udział wzięło ponad 65 000 osób.
Imprezy prezentują rezultaty setek partnerskich przedsięwzięć zrealizowanych w różnych zakątkach kraju. W wyniku działań Grup Partnerskich utworzono kilka tysięcy kilometrów szlaków rowerowych, pieszych, konnych i kajakowych w ramach Zielonych Szlaków Greenways (www.greenways.pl), wypromowano wiele niepowtarzalnych produktów rękodzielniczych i lokalnych przysmaków, które znalazły swych miłośników, a także stworzono wiele miejsc pracy dla osób zaangażowanych w przedsięwzięcia na Zielonych Szlakach. W działania Grup Partnerskich zaangażowały się setki osób, które poznały lepiej swój region i zaczęły doceniać jego kulturę i przyrodę.
W ramach festiwalu w całym kraju odbędą się imprezy prezentujące wiele barwnych zakątków Polski oraz efekty partnerskiej współpracy na poziomie lokalnym i krajowym. Podczas tych wydarzeń odbędą się m.in. pokazy rękodzieła regionalnego, pokazy filmów i zdjęć z Zielonych Szlaków Greenways, degustacje i konkursy z nagrodami. Kulminacyjnym punktem tegorocznej edycji Dni Partnerstwa będzie festyn „Smaki Zielonych Szlaków”, który odbędzie się w dniach 11-12 września 2009 na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Pl. Dworcowy) w Krakowie. Spotkają się na nim przedstawiciele Grup Partnerskich z całej Polski, by zachęcić do podróżowania Zielonymi Szlakami Greenways po wciąż jeszcze mało znanych lecz urokliwych zakątkach kraju.
Szczegółowe informacje oraz mapę tegorocznych wydarzeń w ramach Dni Partnerstwa Lokalnego 2009 można znaleźć na stronie www.dnipartnerstwa.pl.

Opowiedz