Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Fundację Rozwoju Ekoturystyki w Dolinie Użu (Użgorod na Ukrainie) rozpoczęła od stycznia realizację mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”.
Głównym celem mikroprojektu jest promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem poprzez wykreowanie produktu turystyki przyrodniczej pod nazwą Dzikie Karpaty na obszarze polsko-ukraińskiej części Karpat Wschodnich.
Obszarem działań projektu są Karpaty ukraińskie oraz polska część Karpat wchodząca w skład województwa podkarpackiego, a w szczególności fragmenty Karpat objęte formami ochrony przyrody istniejącymi w Polsce (2 parki narodowe, 7 parków krajobrazowych, kilkadziesiąt rezerwatów przyrody, 6 obszarów chronionego krajobrazu, kilkaset pomników przyrody) i na Ukrainie (1 krajowy rezerwat biosfery, 5 parków narodowych, 6 parków krajobrazowych, kilkanaście rezerwatów przyrody) oraz 1 Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” chroniący najcenniejsze fragmenty pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego.
Projekt skierowany jest do branży turystycznej, środowiska pozarządowego, lokalnych i regionalnych instytucji publicznych, instytucji świata nauki, kuracjuszy i turystów oraz mediów lokalnych i regionalnych.
Najważniejsze planowane działania to:
1. Warsztaty fotografii przyrodniczej – realizowane będą w Polsce w jednym z miejsc szczególnie cennych przyrodniczo (Bieszczadzki Park Narodowy lub Magurski Park Narodowy lub ich otuliny).
2. 6 terenowych przyrodniczych warsztatów szkoleniowych – 2 warsztaty realizowane będą w części polskiej, a 4 w ukraińskiej części Karpat stanowiących obszar projektu. W warsztatach fotografii przyrodniczej oraz w terenowych przyrodniczych warsztatach szkoleniowych udział wezmą uczestnicy zarówno z Polski jak i Ukrainy. Celem wszystkich warsztatów jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych uczestników poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie fotografii przyrodniczej i interpretacji przyrody. Równie ważnym celem jest pokazanie możliwości i sposobów atrakcyjnego pokazywania przyrody oraz zachęcenie przynajmniej niektórych uczestników do przyszłych działań związanych z obsługą turystyki przyrodniczej.
3. Opracowanie i wydanie przewodnika „Dzikie Karpaty – turystyka przyrodnicza na pograniczu polsko-ukraińskim”.
Mikroprojekt „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich” jest realizowany w ramach projektu parasolowego „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.