Blog Detail

Fundacja Bieszczadzka – Ośrodek Działaj Lokalnie Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Lesko, Baligród, Cisna, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz i Bircza do udziału w szkoleniu RODO w NGO Załączniki: Opis szkolenia Formularz zgłoszeniowy pdf Formular

Nagroda dla Fundacji Bieszczadzkiej Lidera Lokalnego Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności najbardziej zaangażowanego w działania Pracowni Dobra Wspólnego

„Nowe wyzwania i narzędzia, dobre praktyki „ to tytuł szkolenia dla przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie i Lokalnych Partnerstw PAFW , które odbyło się w Warszawie w dniach 21-23 lutego 2018 r. i którego uczestnikami były przedstawicielki Fundacji Bieszczadzkiej; Lucyna Sobańska i Renata Kapuścińska – Frankowska. Tradycyjnie już uczestników szkolenia powitali: Joanna Lempart-Winnicka, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce a następnie rozpoczął się cykl ważnych merytorycznych spotkań . Rozpoczął je

Szanowni Mieszkańcy, Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023. Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych na terenie województwa podkarpackiego, wynikających z zapisów Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023. Adresatem konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2018 w następujących siedmiu obszarach wynikających z Programu współpracy gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi. Do rozdysponowania jest prawie 350 tysięcy złotych! Obszary zadań publicznych: 1. Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie 2. Upowszechnianie kultury 3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 4. Kultura fizyczna i sport 5. Turystyka 6. Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym 7. Działalność na