Fundacja Bieszczadzka oraz Dziecięca Organizacja Fenix (Snina, Słowacja) zapraszają przedsiębiorców branży turystycznej, gospodarstwa agroturystyczne oraz organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe wspierające rozwój ekoturystyki w Karpatach Wschodnich na spotkania informacyjno- szkoleniowe dotyczące zasad ubiegania się o certyfikat GoToCarpathia w ramach III edycji certyfikacji usług i produktów Turystyki Przyjaznej Środowisku w Karpatach Wschodnich.
Więcej informacji pod adresem http://gotocarpathia.pl/node/259

Od sierpnia 2013 do marca 2014 Fundacja Bieszczadzka realizuje projekt do GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych na pograniczu polsko-słowackim.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Dziecięca Organizacją Fenix – Snina ze Słowacji (Detská organizácia Fénix Snina)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013
Głównym celem projektu jest wzmacnianie i rozwój polsko-słowackiej sieci współpracy podmiotów branży turystycznej powstałej na obszarze polsko-słowackiej części Karpat Wschodniach w oparciu
o system certyfikacji GoToCarpathia. Celem pośrednim – wzmacnianie bezpośrednich kontaktów między polskimi i słowackimi reprezentantami branży turystycznej zainteresowanych podnoszeniem standardów i jakości usług oraz produktów w oparciu o idee zielonej turystyki oraz promocja produktów i usług zielonej turystyki (ekoturystyki) z obszaru polsko-słowackiej części Karpat Wschodnich.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu są polscy i słowaccy reprezentanci branży turystycznej, a w szczególności przedsiębiorcy prowadzący działalność turystyczną, organizacje pozarządowe zajmujące się rozwojem i promocją turystyki, jednostki samorządowych zajmujące się promocją turystyki i informacją turystyczną. Projekt zakłada udział wolontariuszy którzy zostaną wyłonieni spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych , studentów kierunków związanych z turystyką lub zainteresowanych turystyką , osób bezrobotnych zainteresowanych zdobyciem nowych kompetencji i umiejętności , osób pracujących związany z turystyką zawodowo lub hobbystycznie, emerytów związanych wcześniej zawodowo z branżą turystyczną lub dla których turystyka stanowi hobby oraz specjalistów w dziedzinach związanych z zieloną turystyką: standardy jakości, technologie proekologiczne, kuchnia i architektura regionalna, edukacją przyrodniczą i kulturowo-historyczna, społeczna odpowiedzialność biznesu itp.
Odbiorcami pośrednimi są polscy i słowaccy: turyści odwiedzający województwo podkarpackie
i Preszowski kraj, mieszkańcy (społeczności lokalne) województwa podkarpackiego i Preszowskiego kraju , reprezentanci samorządów i innych instytucji publicznych – środowisko decyzyjne a także dziennikarze – środowisko opiniotwórcze
Najważniejszymi działaniami projektu są:
– utworzenie biura projektu – jednocześnie Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki
– budowa mobilnej wersji platformy internetowej www.gotocarpathia.pl/sk/eu
– rekrutacja i przeszkolenie wolontariuszy
– nabór zgłoszeń do certyfikacji GoToCarpathia
– spotkania informacyjno – szkoleniowe w Polsce i Słowacji
– seminarium szkoleniowe dla reprezentantów podmiotów zainteresowanych certyfikatem
– audyt usług/produktów zgłoszonych do certyfikacji GoToCarpathia
– ocena usług/produktów zgłoszonych do certyfikacji przez Kapitułę Znaku GoToCarpathia
– opracowanie mini ulotek nt. usług i produktów z certyfikatem GoToCarpathia
– opracowanie e-katalogu usług i produktów posiadających certyfikat GoToCarpathia
– outdoorowa akcja promująca usługi i produkty z certyfikatem GoToCarpathia
– uroczyste wręczenie certyfikatów GoToCarpathia
Wszystkie działania projektowe będą realizowanie po obu stronach granicy na obszarach:
W Polsce –w powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, przemyski, sanocki, strzyżowski, miasto na prawach powiatu Krosno, miasto na prawach powiatu Przemyśl, rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie, miasto na prawach powiatu Rzeszów
Na Słowacji – okresy: Bardejów, Humenne, Medzilaborce, Preszów, Sabinov, Snina, Strpkov, Svidnik, Vranov na Topľou‎

Możesz mieć wpływ na jakość turystyki w Karpatach Wschodnich
Zostań wolontariuszem Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY TYLKO DO 27 WRZEŚNIA 2013 ROKU (piątek), do godz. 15.00.
Wolontariusze zaangażowani będą w:
– organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych dla branży turystycznej
– ocenę jakości usług i produktów turystycznych ubiegających się o certyfikat GoToCarpathia – m.in. jako „tajemniczy klienci”
– obsługę stoisk promujących posiadaczy certyfikatów GoToCarpathia podczas otwartych imprez plenerowych
– opracowywanie informacji z wydarzeń projektu na stronie www.gotocarpathia.pl/.sk/ .eu
Wolontariusze:
– wezmą udział w szkoleniu oraz w trzydniowym objeździe studyjnym po pograniczu polsko-słowackim, podczas których poznają założenia sytemu certyfikacji GoToCarpathia oraz wybrane usługi i produkty turystyczne, które posiadają nasz certyfikat
– otrzymają materiały szkoleniowe, pakiety promocyjne
– poznają najlepsze obiekty noclegowe, gastronomiczne i inne usługi turystyczne po stronie polskiej na obszarze Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Pogórzy Ciężkowickiego, Strzyżowskiego, Przemyskiego i Dynowskie, a po stronie słowackiej na obszarze Górnego Zemplina oraz Górneg Szarysza.
– zdobędą nowe doświadczenia i kompetencje
– dowiedzą się na czym w praktyce polega ocena jakości usług metodą „tajemniczego klienta”
– uzyskają certyfikaty udziału w projekcie
Aby zostać naszym wolontariuszem należy:
mieć ukończone 18 lat życia oraz wchodzić w skład jednej z następujących grup osób:
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani turystyką
– studenci kierunków związanych z turystyką lub zainteresowani turystyką
– osoby bezrobotne zainteresowane zdobyciem nowych kompetencji i umiejętności, zainteresowane turystyką
– osoby pracujące związane z turystyką zawodowo lub hobbystycznie
– emeryci związani wcześniej zawodowo z branżą turystyczną lub dla których turystyka stanowi hobby
– mieszkać na obszarze objętym projektem
– być dyspozycyjnym czasowo w zakresie umożliwiającym aktywny udział we wszystkich skierowanych do wolontariuszy działaniach projektu
Wolontariat w Karpackim Centrum Zielonej Turystyki to część działań projektu „GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych na pograniczu polsko-słowackim”, którego celem jest wzmacnianie i rozwój polsko-słowackiej sieci współpracy podmiotów branży turystycznej powstałej na obszarze polsko-słowackiej części Karpat Wschodniach w oparciu o system certyfikacji
Zasady rekrutacji i informacje o projekcie:
– www.gotocarpathia.pl/
– osoba do kontaktu: – Iwona Pojnar, telefonicznie: +13 469 72 97
e-mailowo: i.pojnar@fundacja.bieszczady.pl
bezpośrednio w biurze Fundacji Bieszczadzkiej (Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 14)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007 – 2013

Załączniki:1. Formularz zgłoszeniowy
2. Regulamin rekrutacji

ZAPROSZENIE na Seminarium naukowo-informacyjne podsumowujące projekt GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnich
Kielnarowa, 28 listopada 2012 roku
Szanowni Państwo
W imieniu organizatorów – Fundacji Bieszczadzkiej oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Seminarium naukowo-informacyjne podsumowujące projekt GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnich.
Celem projektu było wykreowanie i wypromowanie wspólnej dla Karpat Wschodnich regionalnej marki ekoturystycznej pod nazwą „GoToCarpathia”, opartej o usługi i produkty ekoturystyczne z Karpat Wschodnich utrzymujące i podnoszące standardy jakościowe, a poprzez to zwiększające konkurencyjność tych usług i produktów. Sam system certyfikacji GoToCarpathia został stworzony i jest wdrażany przez Fundację Bieszczadzką od roku 2009.
Seminarium kończy zrealizowane od 1 czerwca 2012 roku działania:
1) badania kondycji usług i produktów opartych o formy turystyki przyjaznej środowisku
na tle wszystkich typów usług i produktów turystycznych występujących w polskiej części obszaru objętego certyfikacją GoToCarpathia – na podstawie percepcji turystów i reprezentantów branży turystycznej
2) opracowanie w formie elektronicznej broszury edukacyjnej promującej idee zielonej turystyki zawarte w systemie certyfikacji GoToCarpathia oraz popularyzującej wiedzę
o 5 zasadach tej certyfikacji.
Seminarium będzie również okazją do prezentacji założeń kolejnej edycji certyfikacji GoToCarpatia oraz planów na rok 2013 związanych z działaniami promującymi idee zielonej turystyki w Karpatach Wschodnich oraz usługi i produkty posiadające certyfikat GoToCarpathia.
Więcej informacji o projekcie oraz o systemie certyfikacji GoToCarpathia uzyskacie Państwo
na www.gotocarpathia.pl.
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z programem Seminarium oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: biuro@fundacja.bieszczady.pl lub faksem: tel./fax: 13 469 62 90.
Najpóźniej do 27 listopada 2012 roku (wtorek) do godziny 15.00.
Program Seminarium oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.
W imieniu organizatorów:
Bogusław Pyzocha – Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej

Załączniki:
Zaproszenie
Program
Formularz zgłoszeniowy