Fundacja Bieszczadzka – Ośrodek Działaj Lokalnie

Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Lesko, Baligród, Cisna, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz i Bircza do udziału w szkoleniu RODO w NGO

Załączniki:
Opis szkolenia
Formularz zgłoszeniowy pdf
Formularz zgłoszeniowy WORD

Nagroda dla Fundacji Bieszczadzkiej

Lidera Lokalnego Partnerstwa
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
najbardziej zaangażowanego w działania Pracowni Dobra Wspólnego

„Nowe wyzwania i narzędzia, dobre praktyki „ to tytuł szkolenia dla przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie i Lokalnych Partnerstw PAFW , które odbyło się w Warszawie w dniach 21-23 lutego 2018 r. i którego uczestnikami były przedstawicielki Fundacji Bieszczadzkiej; Lucyna Sobańska i Renata Kapuścińska – Frankowska.
Tradycyjnie już uczestników szkolenia powitali: Joanna Lempart-Winnicka, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce a następnie rozpoczął się cykl ważnych merytorycznych spotkań . Rozpoczął je Paweł Zań mówiąc o źródłach powstania i korzyściach dla beneficjentów Programu „Działaj Lokalnie”.
O certyfikacji kompetencji miękkich LEVER i narzędziach do certyfikacji LEVER i jego kafeterii kompetencji poinformowała nas Marzena Kacprowicz z Fundacji Dobra Sieć. Zaś ze zmianami dotyczącymi lokalnej aktywności obywatelskiej wynikającymi z wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zapoznał nas niezawodny w kwestiach prawnych Tomasz Schimanek.
W drugiej części szkolenia odbyły się warsztaty aktywizacji lokalnej, prowadzone metodą World Café przez Tomasza Schimanka. Pracowaliśmy nad niezwykle ważnymi w działalności Ośrodków Działaj Lokalnie kwestiami:
1. Jak aktywizować nieaktywnych, jak włączać nowe grupy uczestników?
Ponieważ zdecydowaną mniejszość projektów stanowią projekty realizowane przez młodzież, mężczyzn i osoby o niskim poziomie wykształcenia, próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytania: co mogą zrobić ODL, aby pojawiało się więcej projektów angażujących osoby z tych grup?
2. Jak rozwijać i wzmacniać kompetencje animatorów lokalnych?
Wprawdzie udział w projektach wspieranych przez ODL przyczynia się do rozwoju kompetencji animatorów, niemniej nadal mają oni wiele deficytów w tym zakresie. Jakie kompetencje animatorów i w jaki sposób możemy rozwijać i wzmacniać jako ODL?
3. Jak podnieść jakość projektów i pobudzić nowe pomysły?
Kolejne edycje konkursu pokazują, ze duża część projektów wspieranych przez ODL powiela wcześniej realizowane pomysły, nie zawsze skuteczne. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób ODL mogą pobudzić animatorów do tworzenia nowych pomysłów, lepiej dostosowanych do lokalnych potrzeb?
Tę część szkolenia zakończył warsztat „ Active Citizens , Aktywna Społeczność” wprowadzający w program British Council. Dzięki Ewie Kownackiej poznaliśmy przykładowe aktywności, stosowane
w programie Active Citizens , takie, które możemy zastosować w pracy z naszymi lokalnymi społecznościami.

Po południu wzięliśmy udział w gali konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2017” i podsumowaniu V edycji Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Tegorocznymi „Społecznikami Roku” zostali : Jolanta Golianek, założycielka Fundacji Poparzeni za objęcie opieką medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną oraz prawną osób, które uległy ciężkim poparzeniom, Agnieszka Dejnie, współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej „Dalba”, za aktywne działania na rzecz aktywizacji zawodowej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, Łukasz Ossowski, sołtys wsi Rytel, za niezwykle aktywne i skuteczne zorganizowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz za koordynację wsparcia płynącego z całej Polski, a także za zaangażowanie licznego grona wolontariuszy w akcję usuwania szkód,Ireneusz Nitkiewicz, radny miasta Bydgoszczy za angażowanie mieszkańców w pomoc osobom bezdomnym w ramach cyklicznej akcji „Ciepło Serca w Słoiku” oraz za aktywne promowanie idei dzielenia się żywnością, a także za działalność charytatywną na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Bardzo miłe dla nas okazało się okazało się podsumowanie V edycji Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”., podczas którego Fundacja Bieszczadzka jako jeden z trzech ODL-li wyróżniona została nagrodą pieniężną za całokształt zaangażowania Fundacji w Program Lokalnych Partnerstw PAFW
w V edycji. Gala zakończyła się cudownym występem wokalistki jazzowej Doroty Miśkiewicz i Marka Napiórkowskiego
Pracowity był również kolejny dzień szkolenia. Po wprowadzeniu Pawła Łukasiaka odbył się panel poświęcony poszczególnym etapom budowania partnerstw metodą animacji w oparciu o dobro wspólne i prezentacji osiągnięć partnerstw V edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW Przedstawiciele partnerstw z V edycji udzielili krótkich wywiadów o powstałych partnerstwach
i zrealizowanych projektach. Następnie odbyła się prezentacja efektów zagranicznej wizyty studyjnej, która była nagrodą dla najefektywniejszych grup inicjatywnych V edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Uczestnicy wizyty studyjnej do Niemiec, przedstawili krótkie prezentacje na temat tego co ich zainspirowało podczas wyjazdu.
Cały kolejny blok spotkania poświęcony był 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę, a w nim wykład „Polska jesień 1918 roku” wygłoszony przez dr Andrzeja Zawistowskiego, kierownika Działu Historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. O inicjatywie na rzecz Społecznych Obchodów Święta Niepodległości „Nasza niepodległa” mówił Rafał Bojanowski z Sekretariatu Inicjatywy Nasza Niepodległa, zaś o niezwykle interesującej akcji, w którą możemy zaangażować i naszą bieszczadzką młodzież „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” opowiadała Alicja Wancerz-Gluza z Ośrodka KARTA.
W ostatnim etapie szkolenia Renata Kapuścińska Frankowska poszła na blok tematycznie związany z pozyskiwaniem funduszy dla organizacji gdzie poznawała nowe narzędzia i nowe trendy w fundraisingu, Lucyna Sobańska zapoznawała się z ważnym dla organizacji tematem „Komunikacja i promocja działań lokalnych”

Szkolenie zakończyło się prezentacją dla wszystkich uczestników o nowej metodzie prowadzenia zbiórek charytatywnych „Zaokrąglamy”

Redakcja

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych na terenie województwa podkarpackiego, wynikających z zapisów Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023.
Adresatem konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 t.j.).
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2018 r.

Adresy dla przedkładających oferty:

Listownie:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

Osobiście:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów
Sekretariat – pok. nr 301 /III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30

Szczegóły informacji:
http://rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert

Źródło: http://rops.rzeszow.pl/

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2018 w następujących siedmiu obszarach wynikających z Programu współpracy gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi.
Do rozdysponowania jest prawie 350 tysięcy złotych!

Obszary zadań publicznych:
1. Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie
2. Upowszechnianie kultury
3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
4. Kultura fizyczna i sport
5. Turystyka
6. Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym
7. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Termin realizacji wyżej wymienionych zadań obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Termin składania ofert ustala się na okres od 5 stycznia 2018r. do 26 stycznia 2018r.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego (Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, sekretariat) lub przesłać na wskazany adres korespondencyjny (liczy data wpływu do Urzędu Miejskiego) z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.

Konkurs „Opowiedz…”2017 w ramach projektu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego w Polsce Przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacje Bieszczadzką Ośrodek Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych nabrał mocno tempa. W dniu 14 grudnia w Sali Urzędu Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne odbyło się szkolenie prowadzone przez Pana Mariana Mazurkiewicza dla grantobiorców tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie. W szkoleniu uczestniczyły osoby bezpośrednio związane z Programem jak i zaprzyjaźnione ze stowarzyszeniami, fundacjami czy grupami inicjatywnymi osoby, którym nowoczesne techniki przekazu informacji nie są obce. Podczas szkolenia uczestnicy przeanalizowali dokładnie regulamin konkursu. Rozwialiśmy, mam nadzieję, wszelkie wątpliwości jak ma wyglądać film konkursowy. Uczestnicy szkolenia w sposób bardzo profesjonalny zostali poinformowani o tym jak kadrować film, czy zdjęcie, co robić a czego na pewno nie robić. Jak długie sekwencje należy kręcić, z której strony, jak zmieniać miejsce, Uczestnicy mili okazję zobaczyć a nawet sami popracować na programie komputerowym, który pozwala twórcy z materiału nakręconego amatorsko stworzyć bardzo miły do oglądania filmik. Uczestnicy szkolenia poznali wiele ciekawych opcji, które są niezbędne przy realizacji materiału filmowego, które daje im ten program. Prowadzący poinformował uczestników jak podkładać muzykę do stworzonego obrazu, z jakich stron korzystać, aby legalnie móc wykorzystać dany utwór i do tego bezpłatnie. Mam nadzieję, że przedstawione do konkursu filmy będą mogły owocnie konkurować w edycji ogólnopolskiej.

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działań:

• zachowanie dziedzictwa lokalnego (projekt grantowy),
• rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (projekt konkursowy),
do udziału w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych dotyczących zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej; w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Terminy, miejsca oraz program szkoleń zostały podane w załączeniu.

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową. Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 13 471 1820 lub adresem e-mailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

Załącznik:
Program spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych

Fundacja Bieszczadzka ogłasza w ramach Programu „Działaj Lokalnie X -2017” lokalny konkurs „Opowiedz…” Celem konkursu jest zachęcenie naszych grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs będzie  służył wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie IX- 2016.

Załączniki:
1. Regulamin konkursu
2. Karta zgłoszeniowa

W dniu 05.11. 2017 r. na placu przed świetlicą wiejską w Glinnym zebrało się sporo ludzi. Wybija godzina 15.00 i Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Glinnego” Pani Monika Adamiak wita wszystkich przybyłych. Są to pani Lucyna Sobańska wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej, Renata Kapuścińska – Frankowska koordynator programu Działaj Lokalnie, Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Pani Barbara Jankiewicz, Sołtys wsi Pani Danuta Hotloś , ksiądz oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Leska i Okolic oraz Towarzystwa Miłośników Olszanicy i Okolic, ale przede wszystkim jest bardzo duża grupa mieszkańców Glinnego. To miłe szczególnie dla przedstawicieli Stowarzyszenia, które dzisiaj oficjalnie kończy projekt Działaj Lokalnie zatytułowany Nasz „Mały Ryneczek”. Plac przed świetlicą uporządkowany, zagospodarowany, zasadzone krzewy ozdobne, żywy płot zastępujący starą zniszczoną siatkę, pośrodku trawnik, wokół, którego biegnie wyłożony kostką brukową chodnik, przy nim dwie tablice jedna pokazuje Glinne i atrakcje wokół, to dla turysty świetna wskazówka na drugiej umieszczono w kilku zdaniach historie Glinnego, ławeczki do odpoczynku i relaksu, kosze dla porządku. Wygląda tak okazale, że wszyscy przejeżdżający zwracają uwagę. Świetlica wiejska bardzo zyskała na atrakcyjności. Jeśli jeszcze plany Pani sołtys dojdą do skutku wizytówka wsi będzie jak się patrzy. Gratulujemy.

Zdjęcia: Witold Adamiak

Od połowy roku trwają intensywne działania w ramach projektu Działaj Lokalnie wielu realizatorów mocno działało aby wykonać wszystkie zaplanowane prace w ramach zapisanych działań i przyszedł taki moment kiedy wiele projektów dobiegło końca. W Uhercach Mineralnych gmina Olszanica w ramach projektu „Klub „Hades” miejscem spotkań dla wszystkich realizowany przez grupę nieformalną „Młodzież razem dla Uherzec Mineralnych” zakończono remont Klubu. Młodzież pod okiem fachowca wykonała ogrom prac aby miejsce w podziemiach Wiejskiego Domu Kultury stało się obszarem przyjaznym dla wszystkich od dzieci poczynając poprzez młodzież, dorosłych na seniorach kończąc mogli znaleźć przestrzeń dla siebie. W wyremontowanym pomieszczeniu znalazło się miejsce na kącik artystyczny, strefę telewizyjną, miejsce gdzie można zaparzyć kawę czy herbatę a także strefa fitness z dobrze wyposażoną siłownią, Miejsce przestało razić odpadającym tykiem i odstraszać zapachem stęchlizny. Obite panelami ściany wyglądają estetycznie i schludnie, dzięki zaangażowaniu wykonawców udało się wygospodarować środki na dodatkowe farby i dzięki temu odmalowano łazienki i toalety, wymieniono podłogę za barem i obito płytami typu regips ścianę oddzielającą bar od pomieszczenia gospodarczego. Wymienione zostały również drzwi wejściowe i ewakuacyjne oraz położono antypoślizgowe płytki na schodach wejściowych, Teraz wygląd wejścia zachęca do tego aby odwiedzić to przyjazne, estetyczne i schludne miejsce miejsce, które będzie służyło wiele lat wszystkim mieszkańcom nie tylko Uherzec Mineralnych ale również okolicznych wsi.