24 maja 2022r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XII-2022, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantodawczą funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwoliły na dofinansowanie 11 projektów. Jeden wniosek projektowy został zwrócony do poprawy. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej. Życzymy satysfakcji z realizacji projektów.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków w konkursie Działaj Lokalnie 2022- ODL Fundacja Bieszczadzka

W sobotę 23 kwietnia Nasze Partnerstwo na rzecz promocji i wdrażania Korpusu Solidarności w woj.
podkarpackim reprezentowane przez : Fundację Bieszczadzką – Lucyna Sobańska, LGD „Partnerstwo
dla Ziemi Niżańskiej” – Elżbieta Tomczak oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy  – Edyta Salnikow
miało możliwość uczestniczyć w Rzeszowskim Kongresie Organizacji Pozarządowych. Kongres był dla
nas okazją do promocji Korpusu Solidarności i naszej oferty projektowej rzeszowskim organizacjom i
instytucjom. Podczas wydarzenia spotkali się przedstawiciele NGO, lokalnego samorządu
terytorialnego, świata nauki i mediów. Celem Kongresu było pokazania „mocy” rzeszowskich NGO i
współpracy lokalnej. Efektem naszej prezentacji podczas kongresu były pierwsze rozmowy kuluarowe
na temat współpracy przy realizacji zaproponowanych przez nas działań na rzecz promocji
wolontariatu długoterminowego przez konkretne rzeszowskie i nie tylko organizacje pozarządowe
oraz instytucje, które współpracują z wolontariuszami.

Fundacja Bieszczadzka Ośrodek Działaj Lokalnie przedłuża nabór  Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności do dnia 30 KWIETNIA 2022 r.

Na początku kwietnia przedstawiciel Fundacji Bieszczadzkiej wział udział w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii. Wyjazd odbył się w ramach realizowaniego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego europejskiego projektu pt. „OUR WAY – Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez Zielone Szlaki”, finansowanego ze środków INTERREG – Europe. Fundacja Bieszczadzka bierze w tym projekcie aktywny udział jako jego beneficjent. Partnerom projektu z Urzędu Marszałkowskiego towarzyszyły także przedstawicielki dwóch innych beneficjentów: Stowarzyszenia „Aktywny Beskid” z Iwonicza oraz „Drezyny rowerowe” z Uherców Mineralnych.
W wizycie wziął udział także reprezentant Northern and Western Regional Assembly (partner z Irlandii). Naszymi gospodarzami byli hiszpańscy partnerzy i beneficjenci projektu z organizacji i instytucji regionu Murcia, w tym m.in.
z Turismo Region de Murcia, miast: Caravaca de la Cruz i Cehegin, Stowarzyszenia 90K Camino de la Cruz.  W pierwszym dniu dwudniowego pobytu uczestnicy dyskutowali i dzielili się swoimi osiągnięciami i doświadczeniami w zakresie wykorzystywania swoich „dobrych praktyk” w kontekście budowy zielonych szlaków greenways w różnych regionach Europy i używania tej wiedzy do włączenia idei szlaków greenways do programów polityki regionalnej i  ostatecznego wdrożenia tych rozwiązań na swoich terytoriach. Wizytanci spotkali się także z przedstawicielem Regionalnego Zarządu Instytucji Penitencjarnych, który przedstawił program współpracy reprezentowanej przez siebie instytucji z konsorcjum zarządzającym szlakami greenways i wykorzystaniem osób skazanych na obowiązkowe prace publiczne przy utrzymaniu infrastruktury szlaków i wpływu tej pracy na ich resocjalizację. Drugi dzień wizyty był poświęcony „turystyce”. Uczestnicy przemaszerowali kilkukilometrowym odcinkiem szlaku „Noroeste de Murcia Greenway” (z Cehegin do Caravaca de la Cruz), zbudowanego przy wykorzystaniu infrastruktury (tunele, wiadukty) nieczynnej linii kolejowej, odwiedzili bistro i hostel w zadaptowanym budynku stacji kolejowej w Cehegin, zwiedzili starówkę miasta Caravazza de la Cruz, gdzie spotkali się z burmistrzem i władzami miasta odpowiedzialnymi za rozwój turystyki oraz Bazylikę-Sanktuarium, gdzie przechowywany jest relikwiarz Santísima Vera Cruz de Caravaca z domniemanymi drzazgami z krzyża męczeńskiego Chrystusa. Na zakończenie wizyty, po zwiedzeniu starej części Murcii, uczestnicy zostali podjęci przez Dyrekcję Turismo Region de Murcia, uroczystym obiadem w salach Real Casinio de Murcia.

Fundacja Bieszczadzka od początku wojny na Ukrainie wspiera działania na rzecz uchodźców, którzy przybywają do Polski przez przejście graniczne w Krościenku. Od pierwszych dni koordynujemy wolontariuszy niezbędnych do obsługi kuchni i jadalni w punkcie recepcyjnym w Łodynie. Pozostałych wolontariuszy kierujemy do pracy w magazynie utworzonym w ustrzyckiej hali sportowej lub na przejście graniczne w Krościenku. Poczyniliśmy również starania o środki finansowe na wsparcie logistyczne miasteczka dla uchodźców oraz punktu recepcyjnego w Łodynie. Z Fundacji PKO BP pozyskaliśmy dotację w wysokości 60 tys. zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane na zakup paliwa do generatorów prądotwórczych celem ogrzewania namiotów w miasteczku dla uchodźców w Krościenku przy granicy i w punkcie recepcyjnym w Łodynie, na zakup tłucznia, żwiru, klińca do utwardzenia gruntów w obu wyżej wymienionych punktach, umożliwiając dojazd samochodów dostawczych, karetek pogotowia, autokarów a także na zakup środków czystości do utrzymania czystości w punkcie recepcyjnym w Łodynie. Za otrzymane wsparcie finansowe serdecznie dziękujemy.

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wnioski do DL XII-2022 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie
9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne , Tyrawa Wołoska i Solina.
Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Wnioskodawcy wnoszą wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Różnice w zakresie wkładu własnego oraz czasu realizacji dotyczyć będą wyłącznie projektów, zawierających działania wpływające na zmniejszenie skutków epidemii, oraz projektów wspierających uchodźców z Ukrainy ( szczegóły w regulaminie konkursu)
Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku.
Termin naboru wniosków: 21.03.2022r – 22.04.2022r.

Wnioski do Działaj Lokalnie XII-2022 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji o programie zapraszamy na konsultacje indywidualne, telefoniczne lub w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej od 21 marca 2022 w godzinach od 08.00 do 12.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji. Renata Kapuścińska – Frankowska tel; 600 891 729, e-mail: renatakapuscinskafrankowska@gmail.com

Obowiązkowo w konsultacjach lub szkoleniu informacyjnym muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!
Terminy szkoleń informacyjnych zostaną podane w najbliższym czasie

Na prośba Burmistrza Ustrzyk Dolnych udostępniamy konto bankowe Fundacji Bieszczadzkiej na zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na zakup niezbędnych produktów dla osób z Ukrainy przebywających w punktach recepcyjnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne #Solidarnizukrainą

Fundacja Bieszczadzka od początku podjęła się koordynacji wolontariuszy na punktach recepcyjnych w Łodynie i Równi. Rozpoczynamy cykl relacji z pracy wolontariuszy.

Toczy się kolejny pracowity dzień w obu punktach. Dzisiejszy dyżur w kuchni w Łodynie od 8.00 do 16.00 pełnią panie ze Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic. Migiem pojęły co trzeba robić. Szybko przyswoiły parę podstawowych słów ukraińskich niezbędnych do obsługi strudzonych po wielogodzinnej a czasami wielodniowej podróży osób z Ukrainy. Dziś znowu przeważają kobiety z dziećmi, więc może dlatego największym powodzeniem cieszą się tosty z szynką i serem. Tostery i panie nie nadążają z pieczeniem a tu trzeba jeszcze obsłużyć „nietostowych”, pomóc pakować prowiant na drogę, zrobić porządek na stolikach dla kolejnych oczekujących, odpowiadać na pytania, pocieszyć, zaprosić bo wielu jest nieśmiałych. Jednym słowem mieć oczy wokół głowy i reagować na różne sytuacje. W pokoju ze środkami higieny, kosmetykami, pampersami itd. dyżuruje dzisiaj mocna ekipa harcerzy ze Śląskiej Chorągwi ZHP. Będą też dbać o porządek w łazienkach i na korytarzach. Podobnie funkcjonuje kuchnia w Równi, gdzie niepodzielnie dyryguje wszystkim pani Jola Kopacz. I tam codzienne dyżury pełnią harcerze ale już nasi lokalni, z hufca w Sanoku.

Organizacji pozarządowych, które zgłaszają się do Fundacji Bieszczadzkiej koordynującej wolontariuszy w obu punktach jest wiele, świadczy o tym grafik zapełniony do końca przyszłego tygodnia. Prym wśród dyżurujących w Łodynie wiedzie fundacja Lucky Ski z Ustjanowej. Przychodzą na dyżury w składzie wieloosobowym rodzinno-przyjacielskim. Biorą dyżury najczęściej w weekendy i popołudniowo-nocne. Przez oba punkty przewinęło się już dziesiątki wolontariuszy, którzy zostawiają swoje obowiązki domowe, swoje rodziny i poświęcają czas na pomoc innym. Gdy zapytać dlaczego to robią, pada odpowiedź, że tak trzeba i nie wyobrażają sobie inaczej.

Dziś , 4 grudnia, podczas V Podkarpackiego Forum Obywatelskiego uroczyście ogłosiliśmy wyniki w ramach konkursów: Wolontariusz Roku 2021 Korpusu Solidarności oraz Koordynator Roku 2021 Korpusu Solidarności dla Województwa Podkarpackiego.
Celem konkursów była promocja wolontariatu i organizacji wolontariatu długoterminowego.
Wręczenia wyróżnień dokonali Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor NIW – CRSO.
Tytuł Regionalnego Wolontariusza Roku 2021 Korpusu Solidarności otrzymała Iwona Czarnota ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik
Wyróżnienie otrzymał Zbigniew Chmielowski z Uczniowskiego Klubu Sportowego Krzemień w Ustrzykach Dolnych.
Tytuł Regionalnego Koordynatora Roku 2021 Korpusu Solidarności otrzymała Dorota Głazowska Krzywdzik — prezes Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic.
Wyróżnienie otrzymali:

  • Andrzej Pańko — prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka.
  • Jakub Kasprzyk — członek zarządu Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawce
    Twórcą statuetek jest PePesza Ceramik
    Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
    Konkursy zostały przeprowadzone w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności realizowanego w ramach Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Regionalnym partnerem jest Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania), Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania)
    Organizatorem V Podkarpackiego Forum Obywatelskiego jest Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Fundacja Bieszczadzka ogłasza nabór na bezpłatne doradztwo merytoryczne dla
wolontariuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu w ramach projektu
„Podkarpacki Korpus Solidarności”.
GDZIE: Doradztwo zostanie zrealizowane w Fundacji Bieszczadzkiej, która jest organizacją
posiadającą doświadczenie w zakresie szeroko pojętego funkcjonowania NGO.
CEL: Celem doradztwa jest wsparcie merytoryczne osób zainteresowanych wdrażaniem
i realizacją wolontariatu w wybranych obszarach.
PRZEBIEG: Planujemy 12 godzin doradztwa rozłożonego w okresie od 01.12.2021 do
20.12.2021.
CZAS TRWANIA NABORU: 23.11.2021 – 30.11.2021
ZGŁOSZENIA: Osoby chętne na doradztwo prosimy o bezpośredni kontakt z Fundacją
Bieszczadzką, nr tel: 881 537 554
Zapraszamy !
Doradztwo jest realizowane w ramach projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”
realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy oraz Lokalną
Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Projekt jest finansowany
ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-
2030”
Instytucją zarządzającą ww. programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego – którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.