Konkurs na Logo Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”

Regulamin konkursu na logo i logotyp:
Grupa Partnerska „Zielone Bieszczady”
§ 1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na logo i logotypu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady, zwaną dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Bieszczadzka.
3. Ramy czasowe Konkursu:
a) termin składania prac konkursowych ustala się na 30 kwietnia 2010 roku,
rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi do dnia 8 maja 2010 roku,
b) ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 8maja 2010 roku.
4. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie znaków graficznych: logo i logotypu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”, które będą wykorzystywane jako symbole identyfikujące Grupę oraz, jako znaki umieszczane m. in. na materiałach promocyjnych i informacyjnych.
§ 2
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§ 3
Zasady Konkursu
1. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:
a) działać jako symbol
b) zawierać znak graficzny oraz logotyp, nazwę która brzmi: Grupa Partnerska „Zielone Bieszczady”
c) przy opracowywaniu projektu Uczestnicy zobowiązani są uwzględnić charakter Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
d) funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej
e) być łatwa do rozpoznawania i zapamiętywania.
2. Każdą zgłoszoną Pracę Konkursową należy wykonać w wersji elektronicznej – w formacie TIFF 300 DPI, rozmiar A4, dopuszczalny jest także format wektorowy zamieniony na krzywe, zapisany w plikach AI, CDR, EPS. I wysłać na adres: biuro@fundacja.bieszczady.pl podając dane osobowe autora, oraz oświadczenie potwierdzające znajomość niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy Prace Konkursowe.
3. Zgłoszenie Pracy Konkursowej uważa się za wyrażenie zgody na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania.
4. Po rozstrzygnięciu Konkursu jury dokonuje identyfikacji autora najlepszej Pracy Konkursowej, na podstawie Zgłoszenia drogą email. Autor najlepszej Pracy Konkursowej jest zwycięzcą Konkursu.
a) Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest dostarczyć, projekt logo i logotypu w formacie wektorowym (pliki EPS, AI, CDR).
5. Z dniem przystąpienia do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się, w przypadku wygranej, w drodze odrębnej Umowy, przekazać Organizatorowi prawa autorskie na czas nieoznaczony, do korzystania z Pracy Konkursowej dostarczonej Organizatorowi wraz z prawem do nieograniczonego w czasie i wyłącznego korzystania i rozporządzania w kraju i zagranicą, na następujących polach eksploatacji:
a) wyłącznego używania i wykorzystania we wszelkiej działalności promocyjnej, marketingowej, reklamowej i usługowej jednostki,
b) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami,
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
d) rozpowszechniania, także poprzez publiczne wyświetlenie, odtwarzanie, prezentowanie i udostępnianie,
e) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
f) wprowadzania do obrotu, w tym poprzez wydawanie publikacji i produktów,
g) wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej (m.in. Internet)
i sieci multimedialnej,
h) publicznego wystawiania,
i) najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.
6. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej, oraz że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
7. Prace Konkursowe naruszające prawa osób trzecich obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
§ 4
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. W celu oceny złożonych Prac Konkursowych i wyłonienia zwycięzcy Konkursu powołuje się Komisję Konkursową.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi pięć osób.
3. Komisja Konkursowa dokona ostatecznego wyboru Zwycięzcy Konkursu.
4. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 8 maja 2010 roku.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl nie później niż do dnia 8 maja 2010 roku.
7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o terminie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
§ 5
Kryteria Oceny
Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
a) wartości projektowe
– oddanie charakteru Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”,
– oryginalność
b) wartości marketingowe:
– łatwość rozpoznania i zapamiętywania
c) wartości użytkowe:
– niezależność od nośnika oraz środka powielania oraz przekazu
– łatwa skalowalność i czytelność w różnych skalach
– funkcjonowanie w wersji barwnej i czarno-białej.
§ 6
Nagroda
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN brutto lub nagrodę rzeczową o wartości nie przekraczającej tej kwoty.

Regulamin

O autorze

Skontaktuj się ze mną: