Zachęcamy organizacje do składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych na terenie województwa podkarpackiego, wynikających z zapisów Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023.
Adresatem konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 t.j.).
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2018 r.

Adresy dla przedkładających oferty:

Listownie:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

Osobiście:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów
Sekretariat – pok. nr 301 /III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30

Szczegóły informacji:
http://rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert

Źródło: http://rops.rzeszow.pl/

O autorze

Skontaktuj się ze mną: