UWAGA !!! Zapytanie ofertowe nr 1/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 oraz 2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 UWAGA !!!

Fundacja Bieszczadzka z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 14 – „Zamawiający” informuje, że unieważnia prowadzone w trybie zapytania ofertowego postępowanie nr 1/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 z dnia 08.09.2014 na realizację zamówienia „Zakup wraz z dostawą: pomocy dydaktycznych” w ramach projektu: „Sięgamy wyżej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Unieważnieniu podlega również zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 z dnia 09.09.2014 r. na realizację zamówienia „Zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania”
w ramach projektu: „Sięgamy wyżej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: