GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych na pograniczu polsko-słowackim

Od sierpnia 2013 do marca 2014 Fundacja Bieszczadzka realizuje projekt do GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych na pograniczu polsko-słowackim.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Dziecięca Organizacją Fenix – Snina ze Słowacji (Detská organizácia Fénix Snina)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013
Głównym celem projektu jest wzmacnianie i rozwój polsko-słowackiej sieci współpracy podmiotów branży turystycznej powstałej na obszarze polsko-słowackiej części Karpat Wschodniach w oparciu
o system certyfikacji GoToCarpathia. Celem pośrednim – wzmacnianie bezpośrednich kontaktów między polskimi i słowackimi reprezentantami branży turystycznej zainteresowanych podnoszeniem standardów i jakości usług oraz produktów w oparciu o idee zielonej turystyki oraz promocja produktów i usług zielonej turystyki (ekoturystyki) z obszaru polsko-słowackiej części Karpat Wschodnich.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu są polscy i słowaccy reprezentanci branży turystycznej, a w szczególności przedsiębiorcy prowadzący działalność turystyczną, organizacje pozarządowe zajmujące się rozwojem i promocją turystyki, jednostki samorządowych zajmujące się promocją turystyki i informacją turystyczną. Projekt zakłada udział wolontariuszy którzy zostaną wyłonieni spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych , studentów kierunków związanych z turystyką lub zainteresowanych turystyką , osób bezrobotnych zainteresowanych zdobyciem nowych kompetencji i umiejętności , osób pracujących związany z turystyką zawodowo lub hobbystycznie, emerytów związanych wcześniej zawodowo z branżą turystyczną lub dla których turystyka stanowi hobby oraz specjalistów w dziedzinach związanych z zieloną turystyką: standardy jakości, technologie proekologiczne, kuchnia i architektura regionalna, edukacją przyrodniczą i kulturowo-historyczna, społeczna odpowiedzialność biznesu itp.
Odbiorcami pośrednimi są polscy i słowaccy: turyści odwiedzający województwo podkarpackie
i Preszowski kraj, mieszkańcy (społeczności lokalne) województwa podkarpackiego i Preszowskiego kraju , reprezentanci samorządów i innych instytucji publicznych – środowisko decyzyjne a także dziennikarze – środowisko opiniotwórcze
Najważniejszymi działaniami projektu są:
– utworzenie biura projektu – jednocześnie Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki
– budowa mobilnej wersji platformy internetowej www.gotocarpathia.pl/sk/eu
– rekrutacja i przeszkolenie wolontariuszy
– nabór zgłoszeń do certyfikacji GoToCarpathia
– spotkania informacyjno – szkoleniowe w Polsce i Słowacji
– seminarium szkoleniowe dla reprezentantów podmiotów zainteresowanych certyfikatem
– audyt usług/produktów zgłoszonych do certyfikacji GoToCarpathia
– ocena usług/produktów zgłoszonych do certyfikacji przez Kapitułę Znaku GoToCarpathia
– opracowanie mini ulotek nt. usług i produktów z certyfikatem GoToCarpathia
– opracowanie e-katalogu usług i produktów posiadających certyfikat GoToCarpathia
– outdoorowa akcja promująca usługi i produkty z certyfikatem GoToCarpathia
– uroczyste wręczenie certyfikatów GoToCarpathia
Wszystkie działania projektowe będą realizowanie po obu stronach granicy na obszarach:
W Polsce –w powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, przemyski, sanocki, strzyżowski, miasto na prawach powiatu Krosno, miasto na prawach powiatu Przemyśl, rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie, miasto na prawach powiatu Rzeszów
Na Słowacji – okresy: Bardejów, Humenne, Medzilaborce, Preszów, Sabinov, Snina, Strpkov, Svidnik, Vranov na Topľou‎

O autorze

Skontaktuj się ze mną: