W sobotę 23 kwietnia Nasze Partnerstwo na rzecz promocji i wdrażania Korpusu Solidarności w woj.
podkarpackim reprezentowane przez : Fundację Bieszczadzką – Lucyna Sobańska, LGD „Partnerstwo
dla Ziemi Niżańskiej” – Elżbieta Tomczak oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy  – Edyta Salnikow
miało możliwość uczestniczyć w Rzeszowskim Kongresie Organizacji Pozarządowych. Kongres był dla
nas okazją do promocji Korpusu Solidarności i naszej oferty projektowej rzeszowskim organizacjom i
instytucjom. Podczas wydarzenia spotkali się przedstawiciele NGO, lokalnego samorządu
terytorialnego, świata nauki i mediów. Celem Kongresu było pokazania „mocy” rzeszowskich NGO i
współpracy lokalnej. Efektem naszej prezentacji podczas kongresu były pierwsze rozmowy kuluarowe
na temat współpracy przy realizacji zaproponowanych przez nas działań na rzecz promocji
wolontariatu długoterminowego przez konkretne rzeszowskie i nie tylko organizacje pozarządowe
oraz instytucje, które współpracują z wolontariuszami.

Fundacja Bieszczadzka Ośrodek Działaj Lokalnie przedłuża nabór  Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności do dnia 30 KWIETNIA 2022 r.

Na początku kwietnia przedstawiciel Fundacji Bieszczadzkiej wział udział w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii. Wyjazd odbył się w ramach realizowaniego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego europejskiego projektu pt. „OUR WAY – Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez Zielone Szlaki”, finansowanego ze środków INTERREG – Europe. Fundacja Bieszczadzka bierze w tym projekcie aktywny udział jako jego beneficjent. Partnerom projektu z Urzędu Marszałkowskiego towarzyszyły także przedstawicielki dwóch innych beneficjentów: Stowarzyszenia „Aktywny Beskid” z Iwonicza oraz „Drezyny rowerowe” z Uherców Mineralnych.
W wizycie wziął udział także reprezentant Northern and Western Regional Assembly (partner z Irlandii). Naszymi gospodarzami byli hiszpańscy partnerzy i beneficjenci projektu z organizacji i instytucji regionu Murcia, w tym m.in.
z Turismo Region de Murcia, miast: Caravaca de la Cruz i Cehegin, Stowarzyszenia 90K Camino de la Cruz.  W pierwszym dniu dwudniowego pobytu uczestnicy dyskutowali i dzielili się swoimi osiągnięciami i doświadczeniami w zakresie wykorzystywania swoich „dobrych praktyk” w kontekście budowy zielonych szlaków greenways w różnych regionach Europy i używania tej wiedzy do włączenia idei szlaków greenways do programów polityki regionalnej i  ostatecznego wdrożenia tych rozwiązań na swoich terytoriach. Wizytanci spotkali się także z przedstawicielem Regionalnego Zarządu Instytucji Penitencjarnych, który przedstawił program współpracy reprezentowanej przez siebie instytucji z konsorcjum zarządzającym szlakami greenways i wykorzystaniem osób skazanych na obowiązkowe prace publiczne przy utrzymaniu infrastruktury szlaków i wpływu tej pracy na ich resocjalizację. Drugi dzień wizyty był poświęcony „turystyce”. Uczestnicy przemaszerowali kilkukilometrowym odcinkiem szlaku „Noroeste de Murcia Greenway” (z Cehegin do Caravaca de la Cruz), zbudowanego przy wykorzystaniu infrastruktury (tunele, wiadukty) nieczynnej linii kolejowej, odwiedzili bistro i hostel w zadaptowanym budynku stacji kolejowej w Cehegin, zwiedzili starówkę miasta Caravazza de la Cruz, gdzie spotkali się z burmistrzem i władzami miasta odpowiedzialnymi za rozwój turystyki oraz Bazylikę-Sanktuarium, gdzie przechowywany jest relikwiarz Santísima Vera Cruz de Caravaca z domniemanymi drzazgami z krzyża męczeńskiego Chrystusa. Na zakończenie wizyty, po zwiedzeniu starej części Murcii, uczestnicy zostali podjęci przez Dyrekcję Turismo Region de Murcia, uroczystym obiadem w salach Real Casinio de Murcia.