ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/FB/POKL09.01.02-18-277/13 FB z dnia 30.03.2015

dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych, w ramach projektu
„Sięgamy wyżej”

Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Załączniki:
1)Treść zapytania ofertowego
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do zapytania ofertowego
3) Formularz ofertowy – zał. nr 2 do zapytania ofertowego
4) Formularz cenowy – zał. nr 3 do zapytania ofertowego
5) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem – zał. nr 4 do zapytania ofertowego
6) Wzór umowy – zał. nr 5 do zapytania ofertowego

O autorze

Skontaktuj się ze mną: