UWAGA !!! Zmiany zapytania ofertowego nr 1/POKL.09.01.02-18-313/11 UWAGA !!!

UWAGA !!!
Zapytanie ofertowe nr 1/POKL.09.01.02-18-313/11
W związku ze zmianą w zamówieniu nr 1/POKL.09.01.02-18-313/11 dot. „Zakupu wraz z dostawą: pomocy dydaktycznych” w ramach projektu: „Moja szkoła-moją szansą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert zostaje wydłużony do 17 września 2012r. do godz. 12:00
Informacji udziela:
Lucyna Sobańska – koordynator
Tel. 13 469 62 90
email: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
oferta
zapytanie-ofertowe zmiany
zapytanie-ofertowe zał 1
zapytanie-ofertowe zal 2zapytanie-ofertowe zal 3
zapytanie-ofertowe zał 4

O autorze

Skontaktuj się ze mną: