ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FB/POKL09.01.02-18-277/13 FB z dnia 12.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 6/FB/POKL09.01.02-18-277/13 FB z dnia 12.02.2015

dotyczące dostawy oprogramowania do tablic interaktywnych, w ramach projektu „Sięgamy wyżej”

Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

1. Zamawiający
Fundacja Bieszczadzka
ul. Rynek 14
38-700 Ustrzyki Dolne
NIP: 6881245689
REGON 371165802

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ i na stronie http://www.fundacja.bieszczady.pl (w zakładce zapytania ofertowe)

2. Tryb zamówienia
Na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.) przepisów w/w ustawy nie. stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis sposobu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do tablic interaktywnych
w ramach projektu pn. „Sięgamy wyżej”

Rodzaj oraz ilości artykułów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do Zapytania ofertowego).

Produkt powinien być nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych
i uprzedniego używania tzn., że oprogramowania nie mogą być wcześniej używana\e, muszą pochodzić z bieżącej produkcji. Produkty i urządzenia dostarczone w ramach zawartej umowy winny spełniać wymagania norm UE.

Dostarczone produkty i urządzenia muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.

Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do siedziby Fundacji Bieszczadzkiej ul. Rynek 14 38-700 Ustrzyki Dolne. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
Z odbioru sporządzany będzie protokół odbioru jakościowo-ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczanego materiału.

4. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

5. Wymagania i warunki Zamawiającego
• Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim, poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej, cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez uprawnioną osobę/osoby, być złożone w oryginale.
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z Formularzem ofertowym złożył Formularz cenowy (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył również oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem- zał. nr 4 do Zapytania ofertowego oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej ul. Rynek 14 38-700 Ustrzyki Dolne do 27 lutego 2015r. do godz. 16.00. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem poleconym za pośrednictwem poczty, jak i zwrócone przez pocztę po dwukrotnej awizacji listu poleconego na powyższe adresy. Oferta powinna być złożona w nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta dostawy oprogramowania do tablic interaktywnych, w ramach projektu „Sięgamy wyżej” Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” i formułką „Nie otwierać do godziny 16.00, 27 lutego 2015 r.”
7. Kryterium oceny ofert
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) – cena – 100%

Zamawiający wyznaczył kryterium oceny ofert :
Lp. Kryterium
1 Cena (wartość) całkowita oferty brutto przy zachowaniu wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego Max.100 pkt,
*dla najniższej cenowo oferty= 100pkt.;
*dla pierwszej oferty, która jest wyższa niż najniższa oferta= 90pkt.;
*dla trzeciej w kolejności oferty = 80 pkt.; itd.

Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowanie się z wykonawcami: Lucyna Sobańska tel. tel. +48 13 4697297,

8. Kody CPV
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

9. Inne postanowienia:
Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania, jeśli wystąpią następujące okoliczności:

9.1 Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego, jeżeli najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zakupów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W opisanych w niniejszym punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
9.2 Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
9.3 Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.

10. Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe w formacie pdf
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do zapytania ofertowego
3) Formularz ofertowy – zał. nr 2 do zapytania ofertowego
4) Formularz cenowy – zał. nr 3 do zapytania ofertowego
5) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem – zał. nr 4 do zapytania ofertowego
6) Wzór umowy – zał. nr 5 do zapytania ofertowegoO autorze

Skontaktuj się ze mną: