Wizyta studyjna została zorganizowania przez działające w ramach Fundacji Bieszczadzkiej Biuro EkoPodróży „Zielony rower” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z działalnością wybranych podmiotów ekonomii społecznej, wymiana informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty a gospodarzami. W wizycie uczestniczyło 23 przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

W trakcie trzydniowego wyjazdu odwiedzono:

1. Dom Nastów – prowadzony przez Nasutowskie Przedsiebiorstwo Społeczne Sp/ z o.o założone przez Fundacje Nowy Staw.

Ośrodek Dom Nasutów był pierwszym zwiedzanym obiektem. Jest on położony w otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego oddalony jest 15 kilometrów od centrum Lublina. To miejsce założone przez Fundacje Nowy Staw w którym poszanowanie i kultywowanie tradycji spotyka się z różnorodnością i dynamiką współczesnych form wypoczynku. W swojej ofercie zapewnia miejsca noclegowe i wielokrotnie nagradzaną sprawdzoną kuchnię.
Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku. w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie oraz proces integracji Polski z Unią Europejską. Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów.

 1. Fundacja Teatroterapia Lubelska – Warsztaty Terapi Zajęciowej – Teatroterapnia

Fundacja Teatroterapia była kolejnym z odwiedzanych miejsc przez uczestników. Podczas wizyty uczestniczy mieli okazję zapoznać się z działalnością Fundacji oraz wzięli udział w pokazie – fragment spektaklu z udziałem uczestników WTZ. Poprzez różne elementy teatroterapia poprawia zdolność samoobserwacji, a także trafnego postrzegania innych ludzi. Trenuje też poprawne zachowania społeczne, w tym wnoszenie konstruktywnego wkładu własnego do grup, pokazuje prawo ludzi z upośledzeniami do tworzenia i uczestniczenia w kulturze i sztuce teatru

3.  Stowarzyszenie Misericordia 

Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zwiedzić placówki utworzone i prowadzone przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia przez Stowarzyszenie Misericordia: Warsztat Terapii Zajęciowej Misericordia i Kuchnia Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia oraz mieszkania wspomagane, i Zakład Aktywności Zawodowej . Poza zapoznaniem się z działalnością Stowarzyszenie Misericordia mieliśmy możliwość skorzystania z obiadu w lokalu gastronomicznym prowadzonym przez ZAZ Misericordia.
Stowarzyszenie utworzyło Zakład Aktywności Zawodowej w którym podopieczni mają szansę podjęcia pierwszej w swoim życiu pracy. Ponadto osoby niepełnosprawne prowadzą kawiarnię Santiago Café, są pracownikami kuchni przemysłowej i firmy cateringowej, zajmują się usługami porządkowymi i pielęgnacją zieleń.

4.  Spółdzielnia socjalna „Mamy Siebie”

Spółdzielnia Socjalna Mamy Siebie powstała w listopadzie 2018 roku jako odpowiedź młodych matek na potrzeby związane z rozwojem osobistym i zawodowym. Spółdzielnia realizuje szereg działań na rzecz aktywizacji społeczeństwa, rozwoju, wychowania, edukacji, zabawy. Organizuje imprezy okolicznościowe, animuje dzieci podczas eventów, imprez miejskich, imprez szkolnych czy przedszkolnych.

5.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach – Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. Misją Klubu jest Misją Klubu Integracji Społecznej jest promocja aktywnej polityki społecznej i wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

6.   Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka 

Studzianka to niewielka wieś w województwie lubelskim, która przed wiekami była w większości zamieszkiwana przez ludność tatarską. Dziś jest to wyjątkowe miejsce na mapie Polski, ponieważ właśnie tu, dzięki działalności Stowarzyszenia można z bliska zobaczyć jak żyli Tatarzy.
Uczestnicy wizyty mieli okazję zwiedzić cmentarz tatarskie i mural tatarski z przewodnikami w strojach tatarskich łuczników. W trakcie zwiedzania wysłuchali opowieści nt. działalności Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka to prężnie działająca organizacja pozarządowa nawiązująca do przeszłości regionu. Współpracuje z samorządem gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Jej członkowie uczestniczą w seminariach, szkoleniach, zjazdach i sympozjach. Organizacja wspiera inne NGOs w regionie i służy doświadczeniem z zakresu promocji dziedzictwa kulturowego, animacji społeczności, turystyki, pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wizyta studyjna została zorganizowania przez działające w ramach Fundacji Bieszczadzkiej Biuro EkoPodróży „Zielony rower” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Celem wyjazdu było podniesienie wiedzy uczestników wizyty w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz podmiotów wdrażających politykę społeczną oraz implementacja rozwiązań poprzez edukację i przykłady dobrych praktyk w zakresie kluczowych zagadnień takich jak: cele działalności ww. podmiotów, struktura podmiotu, zasady funkcjonowania ww. sektora, w tym III sektora oraz jego otoczenia, ramy prawne, lokalna i ogólnopolska kondycja podmiotów, a także źródła ich finansowania.

Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele m.in.: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i integracji społecznej, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, nauki oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (20 osób).

W trakcie dwudniowego wyjazdu odwiedzono:

1. Centrum Usług Społecznych i Spółdzielnię Socjalną „Smak Bistro” w Rawiczu 

Rawicz znajduje się w czołówce wielkopolskich miast pod względem wprowadzania innowacyjnych rozwiązań z zakresu polityki społecznej oraz aktywności społecznej mieszkańców. Dostrzeżeniem tych działań było włączenie miasta i gminy, jako pierwszych w Polsce – do pilotażowego programu i przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w Centrum Usług Społecznych.
W czasie spotkania pani Władysława Czajkowska – dyrektorka CUS w Rawiczu – przedstawieła etapy tworzenia CUS, zaprezentowała główne działania CUS, omówiła współpracę z organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym i z organami administracji publicznej. Na spotkaniu był obecny zastępca burmistrza Gminy Rawicz pan Paweł Szybaj.
Pani Marta Mikołajczak – prezeska Spółdzielni Socjalnej „Smak Bistro” – zapoznała uczestników wizyty z działalnością Spółdzielni.

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

W czasie spotkania z reprezentantami MGOPS’u przedstawiono założenia projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”. Zaprezentowano także konkretne elementy tego przedsięwzięcia wraz z harmonogramem i „mapą drogową” przekształcania MGOPS’u w CUS.

3.  Kawiarnię „Filmową” prowadzoną przez Spółdzielnię Socjalną „Zmysły”         w Jarocinie 

Uczestnicy wyjazdu spotkali się z przedstawicielem spółdzielni, który przedstawił dwa główne kierunki działalność tego podmiotu ekonomii społecznej – socjalno-opiekuńczy i gastronomiczno-komercyjny.

4.  Centrum Usług Społecznych i Spółdzielnię Socjalną „Razem do Sukcesu”         w Kramsku

W czasie spotkania pani Magdalena Politańska – przedstawicielka CUS w Kramsku – przedstawiła etapy tworzenia CUS, zaprezentowała główne, bieżące działania CUS, omówiła współpracę organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym i z organami administracji publicznej. Przedstawiła także genezę powstania, etapy rozwoju i bieżące działania Spółdzielni Socjalnej „Razem do Sukcesu”, której była założycielką i prezeską przez kilka początkowych lat działalności spółdzielni.

5.  Ośrodek Wypoczynkowy „Imbir” prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną      „Imbir” w Kaliszu

W czasie spotkania z wiceprezeską Spółdzielni Socjalnej „Imbir”uczestnicy zapoznali się z historią i działalnością tego podmiotu, ze szczególną rolą współpracy z „Caritasem” Diecezji Kaliskiej. Spółdzielnia prowadzi restaurację i ośrodek wypoczynkowy oraz świadczy usługi cateringowe dla szkół i DPSów.

6.   Fundację „Opieka i Troska” we Wrocławiu (dzielnice Psie Pole i Zawidawie) 

Fundacja Opieka i Troska założona została w 2003 roku z myślą o wsparciu rozbudowy Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywają kobiety chore psychicznie i somatycznie. Fundacja opiekuje się osobami z zaburzeniami psychicznymi w ich lokalnym środowisku. W 2006 roku uruchomiła nową siedzibę na Psim Polu, która stała się miejscem spotkań dla podopiecznych, a także wolontariuszy, współpracowników i terapeutów. Wspólnymi siłami starają się stworzyć namiastkę domu tak, aby każdy mógł czuć się tu bezpieczne. Prezeska Fundacji pani Anna Kraucz-Miękus opowiedziała o działaniach Fundacj, która prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, klub seniora „Zawsze Młodzi”, skierowany do dzieci i młodzieży „Klub na Psiaku”, warsztaty samorozwoju dla osób w depresji „Siła rodziny” – projekt skierowany do rodzin osób chorujących psychicznie ,Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole/ Zawidawie, Klub Aktywizacji Społecznej i Zawodowej „Na Zakręcie”, Kawiarnię-Galerię Artystyczną „Stara Piekarnia”, w której pracują osoby z doświadczeniem choroby psychicznej.

7.   Spółdzielnię Socjalną „Raj” prowadzącą restaurację „Dobra Karma”             we Wrocławiu

Dobra Karma jest lokalną, restauracją, specjalizującą się w sezonowej, autorskiej kuchni. „Raj” jest spółdzielnią socjalną – kooperatywą pasjonatów gotowania, którzy po licznych zagranicznych wojażach postanowili stworzyć wyjątkowe miejsce na kulinarnej mapie Wrocławia, przesiąknięte dobrą atmosferą. Mottem spółdzielni jest hasło – „Z miłości do ludzi i jedzenia”. Oprócz działaności komercyjnej, restauracja przygotowuje także posiłki dla jednego z wrocławiskich domów dziecka, a także, codziennie, kilkanaście darmowych obiadów dla niezamożnych mieszkańców Wrocławia.

8.    „Cafe Równik” - kawiarnię prowadzoną przez Stowarzyszenie Twórców i         Zwolenników Psychostymulacji we Wrocławiu

W czasie spotkania prowadzonego przez pracowników kawiarni, w towarzystwie przedstawicielki Stowarzyszenia, zaprezentowano działalność organizacji i kawiarni. „Cafe Równik” to lokal gastronomiczny, w którym pracują wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W zamyśle działania, kawiarnia, oprócz aktywizacji zawodowej i społecznej osób tam pracujących, ma także edukować społeczeństwo, czym jest niepełnosprawność intelektualna i uczyć tolerancji.

Wizyta studyjna została zorganizowania przez działające w ramach Fundacji Bieszczadzkiej Biuro EkoPodróży „Zielony rower” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Celem wyjazdu było podniesienie wiedzy uczestników wizyty w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych posiadających status zagród edukacyjnych oraz implementacja rozwiązań poprzez edukację i przykłady dobrych praktyk w zakresie kluczowych zagadnień takich jak: cele działalności ww. podmiotów, struktura podmiotu, zasady funkcjonowania, ramy prawne, lokalna i ogólnopolska kondycja podmiotów, a także źródła ich finansowania.

Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele m.in.: ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, ośrodka doradztwa rolniczego (regionalnego), ośrodków pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, grupy inicjatywnej powołanej w celu opracowania lubuskiego modelu innowacyjnych usług społecznych, przedstawicieli ROPS Zielona Góra
(18 osób).

W trakcie wyjazdu odwiedzono:

 1. Gospodarstwo Agroturystyczne/ Zagrodę Edukacyjną pani Jolanty Jarmoch w Czarnej

Gospodarstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Realizuje cele edukacyjne w zakresie produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej, dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
W czasie spotkanie z właścicielką zapoznano się z kluczowymi zagadnieniami z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego oraz zagrody edukacyjnej. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili gospodarstwo oraz wzięli udział w pokazie tworzenia ozdób z siana i klejenia z gliny.

 1. Gospodarstwo Agroturystyczne/ Zagrodę Edukacyjną „Koziołek Suchodołek w Nowej Zagrodzie” państwa Jolanty i Macieja Filipowiczów w Suchodole
  Po zwiedzeniu gospodarstwa, w trakcie spotkania z właścicielką, omówiła ona dotychczasowe doświadczenia z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego oraz zagrody edukacyjnej oraz przedstawiła możliwości rozszerzenia działań o „zieloną opiekę”, w zamyśle skierowaną do środowiska seniorów z lokalnej społeczności. Uczestnicy wzięli także aktywny udział w warsztatach zielarskich – każdy z uczestników, korzystając z uprawianych w gospodarstwie ziół – mógł „skomponować” olej ziołowy, według własnej fantazji i pomysłu.
 2. Gospodarstwo Agroturystycznego „Dwa Stawy” pana Zdzisława Lebiody w Chromowie
  W trakcie spotkania z właścicielem przedstawił on genezę powstania gospodarstwa, bieżącą działalność (turystyka i gastronomia), sposoby finansowania i zdobywania funduszy pomocowych. Uczestnicy wyjazdy zwiedzili gospodarstwo – całoroczne domki rekreacyjne, ośmiohektarowe łowisko wędkarskie składające się z pięciu stawów, gdzie można złowić pstrągi, karpie, szczupaki, jesiotry i sumy. Zapoznano się także z działalnością znajdującej się na terenia gospodarstwa, prowadzoną przez żonę właściciela, restauracją, w której serwowane są głównie dania z ryb, także złowionych przez odpoczywających w gospodarstwie wędkarzy i turystów.

Konkurs na Mini Granty i Bony Edukacyjne Korpusu Solidarności!Termin naboru wniosków do konkursu na Mini Granty oraz Bony Edukacyjne został wydłużony do dnia 27 września 2021r., do godz. 16:00.Zapraszamy do składania wniosków.

Do 21 września 2021 wydłużamy termin na złożenie wniosków w konkursach na Mini grant na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności w woj. podkarpackim oraz na Bon edukacyjny dla wolontariuszy zrzeszonych w Korpusie Solidarności.