Działaj Lokalnie

Działaj Lokalnie


Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Jaki jest cel programu?
Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Z jakich źródeł pochodzi finansowanie programu?
Program finansowany jest ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dodatkowo dotacje oraz koszty realizacji lokalnych konkursów grantowych są częściowo wspierane przez samorządy, firmy, lokalne organizacje pozarządowe oraz mieszkańców.

Jak przyznawane są dotacje?
„DZIAŁAJ LOKALNIE” TO JEDYNY OGÓLNOPOLSKI PROGRAM, W KTÓRYM DOTACJE PRZYZNAWANE SĄ NA POZIOMIE LOKALNYM. Umożliwia to współpraca z partnerem programu — siecią Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL).
Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje wyłaniane w otwartych konkursach.
Co roku środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przekazywane są każdemu partnerowi sieci. Każdy ODL pozyskuje dodatkowo własne fundusze na sfinansowanie części kosztów realizacji lokalnego konkursu grantowego. Pochodzą one od samorządów, firm, innych instytucji lub od mieszkańców (m.in. z kampanii 1 %).
Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego konkursu ODL przyznaje około 10 grantów (w kwocie maksymalnie 6 tysięcy złotych) na realizację projektów, które:
aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych, w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).
Lokalne konkursy prowadzone są według jednakowych zasad. Nacisk położony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość i otwartość.

Kto może ubiegać się o dotację?
O grant mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Większość beneficjentów ODL to lokalne grupy mieszkańców, do których dotychczas albo nie docierały informacje o ogólnopolskich programach, albo nie miały one wystarczającej wiary we własne siły, aby ubiegać się w nich o dotacje. W Programie „Działaj Lokalnie” organizacje, które ostatecznie przekazują środki, są w bliskim kontakcie z potencjalnymi beneficjentami. To ma duże znaczenie dla zachęcenia mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich do wzięcia udziału w konkursie.
W odróżnieniu od innych ogólnopolskich programów, w „Działaj Lokalnie” decyzje o dofinansowaniu projektów zapadają na poziomie lokalnym, jako efekt pracy lokalnej komisji grantowej skupiającej niezależne autorytety. Gwarantuje to, że dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. ODL przekazują środki na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem.

Na jakie działania można otrzymać dotację?
Dotację mogą być przeznaczona na projekty związane z: pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to już ponad dwa tysiące zrealizowanych projektów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie.

Jak można dostać dotację w Programie?
Krok nr 1: Sprawdź, czy na terenie Twojej gminy działa Ośrodek Działaj Lokalnie. Listę znajdziesz wchodząc do Mapy ODL na stronie głównej lub korzystając z dokumentu powyżej.
Krok nr 2: Jeśli odnalazłeś odpowiednią organizację – skontaktuj się z nią. Każdy ODL ustala indywidualny harmonogram działań, wyznacza terminy składania dokumentów i sam kontaktuje się z wnioskodawcami.
Krok nr 3: Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi Programu – odpowiedni ODL udostępni właściwy wniosek i regulamin konkursu. Zastanów się, czy działania, które chcesz realizować spełniają założenia konkursu grantowego.
Krok nr 4: Napisz wniosek i złóż w Ośrodku Działaj Lokalnie .

Jakiego dodatkowego wsparcia udzielają ODL?
Organizacje te skutecznie przyczyniają się do rozwoju społeczności, których są częścią:
pozyskują lokalnie dodatkowe środki finansowe na prowadzenie konkursów i wspieranie projektów mieszkańców, angażują środowisko biznesu i przedstawicieli samorządu do wspierania działań społecznych, ogłaszają lokalne konkursy w oparciu o procedury gwarantujące uczciwość, przejrzystość, jawność i równość dostępu przyczyniają się do ożywienia działalności dotychczas uśpionych organizacji i grup uczą mało doświadczone organizacje i instytucje jak przygotować projekty, konsultują zgłaszane przez nie wnioski aplikacyjne, powołują komisje grantowe, które dokonują wyboru faktycznie najlepszych inicjatyw przyznają środki (granty) na realizację projektów przygotowanych przez mieszkańców monitorują rezultaty dofinansowanych inicjatyw pomagają w przygotowaniu sprawozdań i rozliczaniu grantów zachęcają do współpracy lokalnych liderów realizujących wspierane inicjatywy wspomagają grantobiorców w ubieganiu się o środki na projekty społeczne, ze źródeł ponadlokalnych

Jaka jest rola Akademii?
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest operatorem Programu, a oznacza to, że zajmuje się m.in.:

  • pomocą członkom sieci ODL w bieżącej działalności związanej z realizacją konkursów grantowych
  • pomocą członkom sieci ODL w bieżącej działalności związanej z realizacją konkursów grantowych
  • wyłonieniem nowych członków sieci ODL
  • organizacją i przeprowadzeniem szkoleń dla członków sieci
  • monitorowaniem sieci ODL i odbywających się w całej Polsce konkursów
  • przygotowaniem dokumentów programowych do realizacji lokalnych konkursów grantowych (takie jak: regulamin konkursu, formularz aplikacyjny, karta oceny aplikacji dla lokalnej komisji selekcyjnej, wzór sprawozdania, wzór umowy z lokalnym beneficjentem, karta monitoringu postępów projektu, etc.) oraz przygotowuje ODL do realizacji konkursów w oparciu o te dokumenty
  • tworzeniem materiałów promocyjnych Programu, prowadzeniem strony internetowej
  • podsumowaniem lokalnych konkursów
  • nagradzaniem najefektywniejszych ODL
Skorzystaj z propozycji programu Działaj Lokalnie !!!