Zapytanie ofertowe nr 4/FB/POKL.09.01.02-18-277/13

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych pn. English Club” w ramach projektu: „Sięgamy wyżej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert 25 września 2014r. do godz. 15:00

Informacji udziela: Lucyna Sobańska – koordynator Tel. 13 469 62 90 email: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl

Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
————-
1. Oferta
2. Zapytanie ofertowe
3. Wzór umowy
4. Załącznik nr 1
5. Załącznik nr 2
6. Załącznik nr 3

O autorze

Skontaktuj się ze mną: