Zapytanie ofertowe nr 3/POKL.09.01.02-218/12

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych pn. Warsztaty psychoedukacyjne i doradztwo zawodowe” w ramach projektu: „Dobry wybór”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert 25 października 2012r. do godz. 15:00
Informacji udziela:
Jolanta Jarecka – koordynator
Tel. 13 469 62 90
email: j.jarecka@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
oferta
zapytanie warsztaty psychoedukacyjne i doradztwa
odpowiedź doradztwo
zapytanie-ofertowe zal 2Warsztaty Psychoedukacyjne i doradztwodobry wybor
zapytanie-ofertowe zal 3 warsztaty psychoedukacyjne i doradztwo dobry wybor
wzór umowy warsztat psychoedukacyjny i doradztwo zal 4 dobry wybor.pdf
załącznik nr 5

O autorze

Skontaktuj się ze mną: