Zapytanie ofertowe nr 2/POKL.09.01.02-218/12

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych pn. Klub Młodych Talentów” w ramach projektu: „Dobry wybór”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert 25 października 2012r. do godz. 15:00
Informacji udziela:
Jolanta Jarecka – koordynator
Tel. 13 469 62 90
email: j.jarecka@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
oferta
klub młodych talentów
odpowiedź Klub Młodych Talentów
zapytanie-ofertowe zal 2KMTdobry wybor
zapytanie-ofertowe zal 3KMTdobry wybor
wzór umowy KMTzal 4 dobry wybor
załącznik nr 5

O autorze

Skontaktuj się ze mną: