Zapytanie ofertowe nr 1/POKL.09.01.02-18-271/12

OGŁOSZENIE
o zapytaniu ofertowym nr 1/POKL.09.01.02-18-271/12
związane z
„Usługą prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych pn. Warsztaty psychoedukacyjne i doradztwo
zawodowe” w ramach projektu „Nasza szkoła – naszą szansą”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.Zamawiający:
Fundacja Bieszczadzka, ul. Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
godziny urzędowania: 800–1600
2.Termin składania ofert 15 marca 2013r. do godz. 12:00
3.Informacji udziela:
•Boguslaw Pyzocha – koordynator projektu,
tel. 13 469 62 90; email: b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl
•Lucyna Pocztańska – asystentka koordynatora
tel. 13 469 62 90; e-mail: l.pocztanska@fundacja.bieszczady.pl
4.Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl

ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
zał. 1 Formularz ofertowy
zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków
zał. 3 oświadczenie o powiązaniu
zał. 4. wzór umowy
zapytanie ofertowe

O autorze

Skontaktuj się ze mną: