VISEGRAD PROJECT: „LET’S MIX THE QUARTET OF BUILT AND CULTURAL HERITAGE, GASTRONOMY AND HANDICRAFT”

Fundacja Bieszczadzka przystąpiła do realizacji partnerskiego projektu w ramach grantów Wyszehradzkich finansowanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.  

Głównym celem projektu jest pobudzenie turystyki regionalnej i pomoc lokalnym przedsiębiorcom w ulepszeniu ich usług i oferty. Obecnie przedstawiciele branży turystycznej mają ograniczone możliwości poznania nowych i innowacyjnych pomysłów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. W ramach projektu uczestnicy będą mogli znaleźć nowe sposoby i rozwiązania w celu promowania i ulepszania swoich usług, szczególnie w czterech obszarach tematycznych: dziedzictwo architektoniczne, dziedzictwo kulturowe, gastronomia i rękodzieło. Projekt wzmocni współpracę między czterema regionami geograficznymi, poprawi dialog między uczestnikami i ułatwi rozwój kolejnych wspólnych projektów. Czterej partnerzy poznają nawzajem najlepsze praktyki poprzez warsztaty i dni kulturalne, przyczyniając się do zrównoważonej współpracy regionalnej w regionie V4 zgodnie z celami Funduszu Wyszehradzkiego. Więcej informacji o Funduszu Wyszehradzkim znajduje się na stronie: www.visegradfund.org

Na realizację projektu Miasto Szarvas otrzymało grant w wysokości 9 617,00 EUR.

Lider projektu: Miasto Szarvas
5540 Szarvas, Szabadság street 36., Hungary
Strona internetowa  www.szarvas.hu
Koordynator projektu : Eszter Prievaráné Mácsár
Tel.: +36 20 446 0115
Email: macsareszter@szarvas.eu

Partner projektu 1: Miasto Poprad
05842 Poprad, Nábrezie Jána Pavla II. 2802/3, Slovakia
Strona internetowa   www.poprad.sk
osoba do kontaktu: Jozef Durbák
Tel.: +421 527167114
Email: jozef.durbak@msupoprad.sk

Partner projektu. 2: Stowarzyszenie Rozmberk
37901 Trebon, P.O. Box 41., Czechia
Strona internetowa    www.rozmberk.org or ruze.ekomuzeum.cz
Osoba do kontaktu: Robert Dulfer
Tel.: +420 724132180
Email: dulfer@rozmberk.org

Partner projektu.3Fundacja Bieszczadzka
38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja Street 16., Poland
Strona internetowa   www.fundacjabieszczadzka.org
Osoba do kontaktu : Iwona Gratkowska
Tel.: +48 134697297
Email: i.gratkowska@fundacja.bieszczady.pl

VISEGRAD GRANT NO. 21830204

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Misją funduszu jest promowanie pomysłów zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

Project title: „Let’s Mix the Quartet of Built and Cultural Heritage, Gastronomy and Handicraft”

The main objective of the project is to boost regional tourism and help local entrepreneurs improve their services and range of offers. In the existing practice local actors in tourism have limited opportunity to encounter with new and innovative ideas, exchange experiences and good practices.

 In the framework of the project participants will be able to find new ways and solutions to promote and improve their services, especially in the four focus areas: built heritage, natural heritage, gastronomy and handicraft. The project will strengthen the connection between the four geographic regions, improve the dialogue between participants and facilitate the development of further joint projects.

The four partners learn each other’s best practices through workshops and cultural introduction days, contributing to sustainable regional cooperation in the V4 region according to the aims of Visegrad Fund. For more information on Visegrad Fund, please visit: www.visegradfund.org

The municipality of Szarvas was granted 9,617.00 EUR for the implementation.

Lead partner: Municipality of Szarvas
5540 Szarvas, Szabadság street 36., Hungary
Website: www.szarvas.hu
Project coordinator: Eszter Prievaráné Mácsár
Tel.: +36 20 446 0115
Email: macsareszter@szarvas.eu

Project partner No. 1Municipality of Poprad
05842 Poprad, Nábrezie Jána Pavla II. 2802/3, Slovakia
Website: www.poprad.sk
Contact person: Jozef Durbák
Tel.: +421 527167114
Email: jozef.durbak@msupoprad.sk

Project partner No. 2Rozmberk Society
37901 Trebon, P.O. Box 41., Czechia
Website: www.rozmberk.org or ruze.ekomuzeum.cz
Contact person: Robert Dulfer
Tel.: +420 724132180
Email: dulfer@rozmberk.org

Project partner No. 3Bieszczadzka Foundation
38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja Street 16., Poland
Website: www.fundacjabieszczadzka.org
Contact person: Iwona Gratkowska
Tel.: +48 134697297
Email: i.gratkowska@fundacja.bieszczady.pl

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary,Poland and Slovakia through Visegrad Grants from InternationalVisegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas forsustainable regional cooperation in Central Europe.