UWAGA !!! Zapytanie ofertowe nr 3/POKL.09.01.02-18-313/11 UWAGA!!!

UWAGA !!!
Zapytanie ofertowe nr 3/POKL.09.01.02-18-313/11
W związku ze zmianą w specyfikacji dot. oprogramowania w zapytaniu ofertowym nr 3/POKL.09.01.02-18-313/11- „Zakup wraz z dostawą: laptopa wraz z oprogramowaniem” w ramach projektu: „Moja szkoła-moją szansą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania ofert wydłuża się do dnia 31 sierpnia 2012r. do godz. 12:00
Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2012r. o godz. 14:00
Informacji udziela:
Anna Mokrzycka- specjalista ds. rozliczeń
Tel. 13 469 62 90 (po godzinie 12.00)
email: a.mokrzycka@fundacja.bieszczady.pl
lub
Iwona Pojnar- asystent koordynatora
Tel. 13 469 62 90
email: i.pojnar@fundacja.bieszczady.pl
Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
oferta
zapytanie-ofertowe
zapytanie-ofertowe zał 1
zapytanie-ofertowe zal 2
zapytanie-ofertowe zal 3
zapytanie-ofertowe zał 4

O autorze

Skontaktuj się ze mną: