UWAGA!!! UNIEWAŻNIONO OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 7/POKL.09.01.02-18-271/12 UWAGA!!!

UWAGA!!! UNIEWAŻNIONO OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 7/POKL.09.01.02-18-271/12 UWAGA!!!
W związku z błędną specyfikacją sprzętu unieważnione zostaje zapytanie ofertowe nr 7/POKL.09.01.02-18-271/12 związane z
„Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych i sprzętu multimedialnego”
w ramach projektu „Nasza szkoła – naszą szansą”.
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM FUNDACJA BIESZCZADZKA OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ POKL.09.01.02-18-271/12

O autorze

Skontaktuj się ze mną: