Uwaga! Prawie 350 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Ustrzyki Dolne.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2018 w następujących siedmiu obszarach wynikających z Programu współpracy gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi.
Do rozdysponowania jest prawie 350 tysięcy złotych!

Obszary zadań publicznych:
1. Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie
2. Upowszechnianie kultury
3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
4. Kultura fizyczna i sport
5. Turystyka
6. Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym
7. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Termin realizacji wyżej wymienionych zadań obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Termin składania ofert ustala się na okres od 5 stycznia 2018r. do 26 stycznia 2018r.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego (Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, sekretariat) lub przesłać na wskazany adres korespondencyjny (liczy data wpływu do Urzędu Miejskiego) z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: