” TWOJA SZANSA NA KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

Szanowni Państwo

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza w Jaśle rozpoczęła realizację nowego projektu pn.:” TWOJA SZANSA NA KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

Pierwszy nabór do projektu rozpoczyna się 30 maja od godziny 12.00 i potrwa do 5 czerwca 2019 r. do godz.17.00

Grupę docelową stanowi 1800 osób dorosłych (w tym 918 K, co stanowi 51%), które ukończyły 18 rok życia

·         mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatów: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski( woj. podkarpackie, lub

·         spoza w/w subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie jednego z powiatów: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski( woj. podkarpackie) oraz które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego.

·         oraz które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności os. starsze i o niskich kwalifikacjach (stanowiący co najmniej 60% ogółu gr. docelowej, (specyficzne kryterium nr 8), tj. 1 080 os. ,zgodnie z szacowaną strukturą płci – 918 Kobiet, 25% Uczestników projektu stanowią osoby niepracujące.

​UWAGA: z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

FORMY WSPARCIA:

Projekt realizowany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, w którym Uczestnik Projektu decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego do realizacji, tj. jednego z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) lub spoza BUR , sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK:

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,

b) kursy umiejętności zawodowych,

c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Kwota dofinasowania jednego kusu/szkolenia w danym naborze wynosi maksymalnie 3535,00 zł. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości najmniej 12,81 % jeżeli uczestnikiem jest osoba pracująca lub co najmniej 5, 69% dla osób bezrobotnych.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem  http://www.pakd.pl/tskw/o-projekcie

O autorze

Skontaktuj się ze mną: