Projekt „Sięgamy wyżej”

Informacje ogólne o projekcie „Sięgamy wyżej”

Projekt „Sięgamy wyżej” realizowany jest przez Fundację Bieszczadzką w partnerstwie z Gminą Ustrzyki Dolne ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

– całkowita wartość projektu: 329 027, 64 PLN
– otrzymane dofinansowanie: 283 427, 64 PLN
– wkład własny: 45 600, 00 PLN

Termin realizacji projektu: od 01.08.2014 roku do 30.06.2015 roku.

STRONA KAPITAŁ LUDZKI
STRONA GMINY USTRZYKI DOLNE
STRONA ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 NARCIARSKA SZKOŁA SPORTOWA W USTRZYKACH DOLNYCH

Celem głównym projektu jest:
1) Wyrównywanie do czerwca 2015 roku szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych poprzez realizację programu rozwojowego rozszerzającego ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych oraz z problemami edukacyjnymi.

Celem szczegółowym projektu jest:
1) Poszerzenie do czerwca.2015 roku oferty edukacyjnej dla uczniów zdolnych oraz z problemami edukacyjnymi ze szkoły podstawowej w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyczno- przyrodniczych, porozumiewania się w języku angielskim
2) Poszerzenie do czerwca.2015 roku oferty edukacyjnej dla uczniów zdolnych oraz z problemami edukacyjnymi z gimnazjum w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyczno- przyrodniczych, porozumiewania się w języku angielskim
3) Wzrost do czerwca 2015r. wiedzy i umiejętności o 70% u uczniów/uczennic biorących udział w projektowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, ze szczególnym uwzględnieniem matematyczno- przyrodniczych, porozumiewania się w języku angielskim
4) Złagodzenie do czerwca 2015r problemów związanych z umiejętnością skutecznego uczenia się oraz radzenia sobie ze stresem u uczestników projektu, poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie kompetencji osobowych.
5) Złagodzenie do czerwca 2015r problemów związanych z wyborem ścieżki zawodowej u uczestników projektu z gimnazjum, poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego.

W ramach projektu zaplanowano następujące rodzaje zajęć:
1.Zajęcia „English Club” prowadzone dla uczniów zdolnych z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych z zakresu języka angielskiego.
2.Zajęcia „English Club” prowadzone dla uczniów z problemami w nauce z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych z zakresu języka angielskiego.
3.Zajęcia „English Club” prowadzone dla uczniów zdolnych z klas I-III Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych z zakresu języka angielskiego.
4.Zajęcia „English Club” prowadzone dla uczniów z problemami w nauce z klas I-III Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych z zakresu języka angielskiego.
5.„Zajęcia edukacyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych” prowadzone dla uczniów zdolnych z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych
6.„Zajęcia edukacyjne zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych” prowadzone dla uczniów z problemami edukacyjnymi z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych
7.„Zajęcia edukacyjne zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych” prowadzone dla uczniów zdolnych z klas I-III Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych
8.„Zajęcia edukacyjne zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych” prowadzone dla uczniów z problemami edukacyjnymi z klas I-III Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych

Cykl warsztatów organizowanych dla wszystkich uczestników projektu „Sięgamy wyżej”:
1.Warsztaty „Wyluzuj się” – warsztat radzenia sobie ze stresem dla kl. IV- VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych.
2.Warsztaty Wyluzuj się” – warsztat radzenia sobie ze stresem dla kl. I-III Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych.
3.Warsztat „Równe szanse”- dla kl. IV-VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych.
4.Warsztat „Równe szanse”- dla kl. I-III Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych
5.Warsztat doradztwa zawodowego dla uczestników projektu z klas I-III Gimnazjum z Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych

Uczestnicy i uczestniczki projektu:
Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Zespółu Szkół Publicznych nr 2 Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych, którzy są mieszkańcami województwa podkarpackiego.

Ponadto, w ramach projektu Zespół Szkół Publicznych nr.2 w Ustrzykach Dolnych doposażony zostanie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny celem podniesienia jakości i efektywności realizowanych zajęć.

Informację przedstawiła: Katarzyna Gromala
Biuro Projektu– siedziba Fundacji Bieszczadzkiej, ul. Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: