Projekt „Dobry wybór”

Informacje ogólne o projekcie
Projekt pn. „Dobry wybór” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Bieszczadzką z siedzibą: ul. Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne w partnerstwie z Gmina Olszanica z siedzibą: 38-722 Olszanica 81 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
– całkowita wartość projektu: 399 997,30 PLN
– otrzymane dofinansowanie: 351 997,62 PLN
– wkład własny partnera projektu: 47 999, 68 PLN
Celem głównym projektu jest:
Wyrównanie do 31.07.2014 r. szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych poprzez realizację programu rozwojowego rozszerzającego ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów zdolnych.
Cele szczegółowe projektu:
a) Złagodzenie do 31-07-2014 r. problemów związanych z rozwojem kompetencji matematyczno – przyrodniczych u 24 uczniów kl. 4,5,6 Szkoły Podstawowej oraz 36 uczniów z Gimnazjum poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej w tym zakresie.
b) Złagodzenie do 31-07-2014 r. problemów związanych z rozwojem kompetencji z języka angielskiego u 24 uczniów kl. 4,5,6 Szkoły Podstawowej oraz 36 uczniów z Gimnazjum poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej w tym zakresie.
c) Wzrost do 31-07-2014 r. wiedzy i umiejętności u 70% u uczniów biorących udział w projektowych zajęciach.
d) Złagodzenie do 31-07-2014 problemów związanych z umiejętnością skutecznego uczenia się oraz radzenia sobie ze stresem u 81 uczestników projektu, poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie kompetencji osobowych.
e) Złagodzenie do 31-07-2014 r. problemów związanych z wyborem ścieżki zawodowej u 36 uczestników projektu z Gimnazjum, poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego.
Zajęcia organizowane są w następujących szkołach realizujących projekt:
1) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych, 38-623 Uherce Mineralne 150
2) Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych, 38-623 Uherce Mineralne 150
W ramach projektu zaplanowano następujące rodzaje zajęć:
a) w Szkole Podstawowej:
– zajęcia English Club (EC) – zajęcia prowadzone w 2 grupach 12 osobowych, złożone z uczniów kl.4-6,
– zajęcia Klub Młodych Talentów (KMT) – zajęcia prowadzone w 2 grupach 12 osobowych, złożone z uczniów kl.4-6
b) w Gimnazjum:
– zajęcia English Club (EC) – zajęcia prowadzone w 3 grupach 12 osobowych, złożone z uczniów kl.1-3
– zajęcia Klub Młodych Talentów (KMT) – zajęcia prowadzone w 3 grupach 12 osobowych,
Zajęcia English Club oraz Klub Młodych Talentów uatrakcyjnią wyjazdy edukacyjne zaplanowane w ramach projektu.
Dodatkowo, wszyscy uczestnicy powyższych zajęć objęci zostaną wsparciem psychoedukacyjnym, a uczestnicy z Gimnazjum doradztwem zawodowym.
Ponadto, w ramach projektu doposażono Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny celem podniesienia jakości i efektywności realizowanych zajęć.
Informację przedstawiła: Marlena Błyskal

O autorze

Skontaktuj się ze mną: