„Stawiamy na muzykę”

„Stawiamy na muzykę”

  • Projekt realizowany przezZespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych

Cel projektu
Cel główny:
– rozwój zespołu instrumentalno – wokalnego działającego przy Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych.
Cele szczegółowe:
– doposażenie zespołu w instrumenty muzyczne;
– rozwój umiejętności muzycznej uczniów wchodzących w skład młodzieżowego zespołu muzycznego;
– promocja edukacji muzycznej w środowisku lokalnym;
– rozwój integracji i współpracy pomiędzy członkami zespołu;
– poszerzenie zakresu atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji;

Działania zrealizowane w ramach projektu
W ramach projektu :
– doposażyliśmy istniejący od 2 m-cy młodzieżowy zespół wokalno – instrumentalny w sprzęt muzyczny i nagłośniający;
– przeprowadziliśmy warsztaty muzyczne doskonalące umiejętności członków grupy wokalno- instrumentalnej;
– zorganizowaliśmy koncert (w okresie andrzejkowym) w wykonaniu uczestników warsztatów instrumentalnych i wokalnych, który zapewnił zarówno promocję zespołu/ów jak i edukację muzyczną.
Rezultaty projektu
Realizacja projektu przyczyniła się do:
– zwiększenia oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej ZSP w Uhercach Mineralnych,
– poszerzenia zaplecza muzycznego dostępnego dla młodzieży szkolnej (i nie tylko),
– wzrostu poczucie odpowiedzialności za rozwój edukacji muzycznej,
– wykreowania pozytywnego wizerunku muzykującej młodzieży,
– promocji edukacji muzycznej,
– wzrostu wrażliwości muzycznej zarówno uczestników projektu jak i odbiorców muzyki,
– wykreowania nowego sposobu spędzania czasu wolnego (śpiew i gra na instrumentach muzycznych).