Promowanie walorów krajobrazu kulturowego i historycznego wsi Michniowiec pod kątem turystyki kulturowej.

Promowanie walorów krajobrazu kulturowego i historycznego wsi Michniowiec pod kątem turystyki kulturowej.

Celem projektu było stworzenie podstaw do organizacji w przyszłości na terenie wsi ekomuzeum. Wykonana została inwentaryzacja terenowa obiektów oraz zasobów kulturowych i historycznych wsi Michniowiec. Zebrane materiały, opisy i fotografie posłużyły do opracowania folderu oraz tablicy informacyjnej.