„Kultywujmy muzykę ludową”

„Kultywujmy muzykę ludową”

  • Projekt realizowany przezZespół Zamłynianki z Jałowego

Głównym celem projektu była chęć dalszego kultywowania tradycji związanych z muzyką ludową, propagowanie jej i zarażanie nią kolejnych osób, stworzenie ciekawych form spędzenia czasu wolnego w miejscowościach pozbawionych dodatkowych form kulturalnych, zwłaszcza na terenach wiejskich a przez to aktywizacja społeczności lokalnej. Rozwój pasji i talentów przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zanikowi muzyki ludowej we współczesnym świecie.
Działania zrealizowane w ramach projektu
Projekt polegał na organizacji warsztatów, podczas których uczestnicy mogli zgłębić swoją wiedzę i umiejętności wokalne z zakresu muzyki ludowej. Nauczano również gry na harmonii i organach. Zwieńczeniem odbytych warsztatów była organizacja imprezy, podczas której uczestnicy mogli zaprezentować zdobyte umiejętności. Występy wokalne połączone zostały z zabawą andrzejkową, na którą zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy projektu. Po stronie wnioskodawcy leżało zapewnienie poczęstunku z własnych środków finansowych. Do realizacji powyższych celów niezbędne było zawarcie umowy ze szkoleniowcem, posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie do przeprowadzenia w/w warsztatów. Koniecznym kosztem, zwłaszcza przy wykonywaniu utworów ludowych był zakup harmonii. Dokonany był również zakup odtwarzacza, dzięki któremu możliwe było odtwarzanie czy nagrywanie własnych utworów. Poszczególne działania poprzedzone zostały akcją informacyjną.
Rezultaty projektu
Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia ciekawej formy spędzenia czasu wolnego, zwłaszcza osobom zamieszkujących obszary wiejskie, które często w wolnym czasie nie mają co z nim zrobić, ponieważ w ich miejscowości nie ma żadnych atrakcji kulturalnych w których mogliby uczestniczyć. Zaoferowanie tym osobom udziału w projekcie przyczyniło się do ich rozwoju jak i do samej aktywizacji społeczności lokalnej. Dzięki realizacji projektu osoby te mogły się spotykać i uczestniczyć w warsztatach.