Inicjatywa 14

Inicjatywa 14

  • NAZWA INICJATYWY: EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem w Stefkowej
  • LIDER INICJATYWY: Stowarzyszenie "Nasz Dom" w Stefkowej
  • OPIEKUN INICJATYWY: Andrzej Skiba
  • OKRES REALIZACJI: Styczeń-grudzień 2017
  • OBSZAR REALIZACJI: Stefkowa/ gmina Olszanica

Posiadane zasoby w postaci zabytków historycznych, miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, ciekawych
osób zamieszkujących Stefkową są podstawą planowanego Ekomuzeum, które stałoby się kompleksową atrakcyjną ofertą turystyczną dla przyjeżdżających do i przejeżdżających przez Stefkową turystów. Miejsce , w którym powstaje „EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem” ma szczególnie atrakcyjne położenie nad Starym Potokiem przepływającym przez Stefkową, który jest osobliwym ekosystemem zamieszkałym przez pstrąga, raki i bobry. W sąsiedztwie „EkoKlasy” znajduje się las w którym spotkać można tropy leśnych zwierząt, między innymi niedźwiedzia brunatnego.
EkoKlasa, bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celów i rezultatów w zakresie stworzenia
ekomuzeum, podniesienia atrakcyjności turystycznej Stefkowej i wydłużenia sezonu turystycznego w regionie.
EkoKlasa zostanie wyposażona w elementy, które pozwolą pogłębić wiadomości o florze i faunie lasów otaczających Stefkową w połączeniu z już istniejącymi atrakcjami będzie atrakcją turystyczną zarówno dla turystów spoza Bieszczadów jak i mieszkańców naszego.

Działania zaplanowane do realizacji
1. zaprojektowanie EkoKlasy przez architekta krajobrazu między innymi pod katem doboru roślin, rozmieszczenia poszczególnych elementów
2. przygotowanie terenu pod EkoKlasę: prace niwelacyjne, wycinka zakrzaczeń, uzupełnienie drzewostanu poprzez nasadzenia krzewów.
3. modernizacja istniejącej altany ( wykonanie podłoża altany z betonu i kamienia (piaskowca karpackiego) , odświeżenia ścian. Pomalowanie dachu
4. wykonanie siedzisk
5. wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych pod tablice edukacyjne
6. zakup i montaż zestawu tablic edukacyjnych : łącznie 20 szt.
7. szeroka promocja EkoKlasy
8. organizacja „Dnia otwartego z EkoKlasą”

” Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Bieszczadzka”