„Bieszczadzkie Rysie”

„Bieszczadzkie Rysie”

  • Projekt realizowany przezLudowy Klub Sportowy Olszanica - projekt „Bieszczadzkie Rysie”

Celem projektu była aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez sport oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży zorganizowanych zajęć w czasie wakacji letnich i kontynuacja ich w roku szkolnym. Realizując projekt rozwinęliśmy zainteresowania dzieci i młodzieży, spopularyzowaliśmy sport jako aktywną formę spędzania czasu wolnego, promowaliśmy zdrowy styl życia, kształtowaliśmy właściwe postawy, rozwijaliśmy umiejętność gier zespołowych, doposażyliśmy szkołę w której były prowadzone zajęcia w drobny sprzęt sportowy, zintegrować lokalną społeczność przy realizacji wspólnych celów na rzecz środowiska. Projekt polegał na zorganizowaniu w czasie wakacji zajęć piłki nożnej dla 50 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat z terenu gm.Olszanica. W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:
1/Działania organizacyjne: rozpropagowanie inicjatywy(strony internetowe klubu, szkoły, gminy, plakaty),spotkania informacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców uczniów),zakupiliśmy banner i pomoce (piłki nożne-15szt.),
2/Rekrutacja 50 uczestników :przygotowaliśmy ogłoszenia i informacje o rekrutacji.
3/Letnia szkółka piłkarska – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży odbywały się 2 razy w tygodniu po 2 godziny-łącznie 48 godzin zajęć na boisku sportowym LKS Olszanica i hali sportowej ZSP Olszanica z zapleczem i wyposażeniem. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonego trenera. Wszystkim zajęciom towarzyszy banner i dokumentowanie zajęć (zdjęcia ,dzienniki)
4/Podsumowanie projektu odbyło się poprzez 1 turnieju piłki nożnej na stadionie LKS Olszanica.
Informacja o imprezie była na stronach internetowych, plakatach i zaproszeniach. Organizator zapewnił catering dla uczestników rozgrywek, dyplomy i medale dla wszystkich uczestników. Byli zaproszeni gości-władze gminy, prezes OZPN w Krośnie, dyrekcja szkoły, przedstawiciel ODL, rodzice i mieszkańcy gminy
5/Koordynowanie oraz dokumentowanie działań projektowych i rozliczenie projektu odbywało się przy współpracy z księgową projektu
6/Promocja projektu i działań projektowych była poprzez zamieszczenie informacji o realizowanym projekcie na stronach internetowych szkoły, klubu, gminy, plakatach, zaproszeniach