Projekt miał na celu stworzenie wspólnego dla mieszkańców miejsca spotkań i edukacji przy szkole przez zagospodarowanie zielonego placu przy szkole, z atrakcjami rekreacyjno-edukacyjnymi, które będą przyciągać uczniów i mieszkańców przez cały rok oraz podczas festynów i innych wydarzeń organizowanych przez szkołę i jej partnerów.
Projekt ma na celu zagospodarowanie otoczenia szkoły, zmianę jego wyglądu i nadanie mu nowych funkcji.

Działania wykonane w projekcie – w maju i wrześniu uporządkowaliśmy stary sad
obok budynku szkolnego ( przycinanie drzew, koszenie trawy, nasadzenie nowych roślin ),
– w czerwcu rozpoczęliśmy budowę ścieżki zmysłów i zorganizowaliśmy festyn środowiskowy w świetlicy wiejskiej w Chwaniowie, na którym promowaliśmy nasz projekt i grantodawców,
– w lipcu przy pomocy OSP Wojtkówka rozpoczęliśmy prace przy niwelowaniu terenu pod ławki i stoliki,
– w sierpniu ułożone zostały płytki chodnikowe przekazane nieodpłatnie przez Urząd Gminy w Ustrzykach Dolnych. Zakupione zostały ławki i stoliki,
– we wrześniu; skończyliśmy budowę ścieżki zmysłów, odnowiona została ściana budynku
gospodarczego, zamontowane zostały stoliki i ławki, wymurowane zostało palenisko, zbudowane zostały ławeczki wokół paleniska, zorganizowany został wyjazd uczniów do Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Birczańskie na warsztaty z zakresu edukacji leśnej, przeprowadziliśmy działania mające na celu promocję projektu i grantodawców ( artykuł w Gazecie Bieszczadzkiej, na stronach internetowych: Gimnazjum w Wojtkówce, Gazety Bieszczadzkiej, Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, zaprojektowanie i wykonanie baneru reklamowego, plakatów, zaproszeń,podziękowań dla sponsorów), pozyskaliśmy sponsorów nagród na konkursy na festyn,zorganizowany został festyn środowiskowy podsumowujący i promujący projekt. Dodatkowo odnowiliśmy ścianę budynku

Celem projektu było zachowanie pamięci o wydarzeniach z 1951r. Ideą przewodnią projektu była akcja H-T, która miała dość duży wpływ na kształt społeczności lokalnej, a także tutejszej tradycji, która jest bogata, specyficzna, pełna naleciałości z innych kultur. Poza tym dla wielu osób były to trudne, traumatyczne przeżycia, o których niekoniecznie można było dyskutować w czasach PRL. Dziś te tematy wracają. Młodzi ludzie, nie zawsze zakorzenieni, zglobalizowani dzięki nowym technologiom nie wiedzą o tym, co ich otacza, nie znają historii swoich przodków.
Cele szczegółowe: podniesienie wiedzy lokalnej społeczności na temat akcji H-T poprzez spotkania z mieszkańcami, – umacnianie patriotyzmu lokalnego poprzez świadomą edukację historyczną przy użyciu atrakcyjnych form przekazu.

W ramach projektu dokonano remontu pomieszczenia w budynku dawnej strażnicy, a obecnie filii biblioteki miejskiej w Ustjanowej Górnej. Pomieszczenie jest w posiadaniu Stowarzyszenia USTYAN na podstawie nieodpłatnej umowy najmu z Urzędem Gminy Ustrzyki Dolne. Zakupiono niezbędne materiały do remontu. Dokonano oszklenia okien. Bardzo pracochłonną czynnością były prace polegające na demontażu płyt i sufitu.
Odsłonięto belki drewniane, które okazały się w dobrym stanie. Wykonano czyszczenie tych belek oraz uszczelnieni szczelin pomiędzy belkami. Wykonano docieplenie stropu wełną mineralną oraz wykonano podwieszany sufit. Nie wykonano wymiany desek podłogowych ponieważ okazały się w dobrym stanie, a dodatkowo istniejąca podłoga nadaje temu pomieszczeniu właściwy charakter. Wykonano nową instalację elektryczną oraz remont istniejących drzwi. Zgromadzono eksponaty, zdjęcia, dokumenty, związane z akcją przesiedleńczą z 1951r. Zorganizowano aranżację wnętrza i dokonano uroczystego otwarcia Izby Pamięci.

Celem projektu była inwentaryzacja architektoniczna i historyczna starej zabudowy drewnianej wsi Bystre i Michniowiec. Sporządzona dokumentacja posłuży do rewitalizacji krajobrazu kulturowego i historycznego obu wsi.

Grupa 8 architektów – woluntariuszy, przeprowadziła inwentaryzację architektoniczną i historyczną zabudowy miejscowości Bystre i Michniowiec. Prace w postaci projektów architektonicznych i makiet oraz ustalonych koncepcji zostały zaprezentowane na specjalnej wystawie tematycznej zorganizowanej w obiekcie cerkwi w Bystrem. Wystawa czynna była w miesiącach lipiec i sierpień 2015 r. Przy okazji wystawy opracowany został i wydany folder informacyjny o historii tych miejscowości i działaniach zrealizowanych w trakcie projektu. Folder wydano w nakładzie 1000 sztuk. Wystawę obejrzało ok. 2000 ludzi, mieszkańców obydwu miejscowości oraz turystów. Wystawą i jej założeniami zainteresowały się szczególnie władze lokalne deklarując chęć współpracy i pomocy w trakcie dalszych działań.

Głównym celem projektu było zaangażowanie, i przez to, zintegrowanie społeczności lokalnej,
którą stanowią mieszkańcy naszej wsi i sąsiednich miejscowości niezależnie od wieku, płci,wykształcenia, statusu społecznego itp. w organizację i aktywne uczestniczenie w realizacji zamierzonych przedsięwzięć:
– zorganizowaniu pierwszej( później cyklicznej) imprezy promującej naszą wieś „Święto pieroga”,
– dydaktycznego występu edukacyjnego
– stworzenie „mini” kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego, czyli miejsca umożliwiającego aktywne spędzanie wolnego czasu rodzin z dziećmi (plac zabaw, ławeczki, stoliki, miejsce na ognisko),
– zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu w postaci atrakcyjnej oferty edukacyjnej, jaką
były warsztaty tematyczne (taneczne, bibułkarskie, cukiernicze, plastyczne).

W ramach projektu zorganizowaliśmy jednodniową imprezę pt. „Święto pieroga”, która zgodnie z planem odbyła się 28 czerwca. Tegoroczna impreza otworzyła cykl corocznych imprez tego typu- będzie to cykliczna impreza w
naszej miejscowości. Głównym założeniem uroczystości było promowanie poprzez degustację
specjałów kuchni lokalnej, w szczególności różnorodnych pierogów z naszego regionu oraz
upowszechnianie folkloru lokalnego poprzez występy zespołów ludowych oraz młodzieżowych.
Gospodynie ze Stańkowej ulepiły na święto 3 i pół tysiaca różnych pierogów. Podczas imprezy
wystąpił ludowy Zespół Ropieńczanie, oraz młodzieżowy zespół Rzeźnia, uroczystość uświetniły tematyczne występy dydaktyczne uczniów.
„Święto pieroga” skierowaliśmy głównie do mieszkańców wsi Stańkowa, pozostałych miejscowości naszej gminy oraz miejscowości sąsiadujących. W święcie wzięło udział ok. 500 osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych: gminnych i powiatowych lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciel ODL Fundacja Bieszczadzka. Święto było tez okazją do otwarcia „mini” kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego. Było to nasze kolejne projektowe działanie. Zanim zamontowano urządzenia na placu zabaw, mieszkańcy wsi wykonali szereg prac przygotowawczych: (wyrównanie terenu, usunięcie zakrzaczeń, usunięcie gruzu). Na tak przygotowanym terenie zamontowano z zakupionych elementów urządzenia na plac zabaw. Były to: huśtawki, piaskownica, bujany konik, zjeżdżalnia i domek ze wspinaczką. W ramach projektu wykonane zostały i zamontowane 3 stoliki i 6 ławeczek oraz zrobione zostało miejsce na ognisko. Na projekt składały się również cykle warsztatów tematycznych tj. bibułkarskich, cukierniczych (pieczenie i dekorowanie ciast), tanecznych i plastycznych. Były one prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje z tych dziedzin. Każdy z warsztatów odbył się w wymiarze 4 godzin i
skorzystało z nich 40 osób.

Celem projektu było promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród wszystkich mieszkańców, podniesienie świadomości roli sportu w życiu człowieka, pokazanie, że sport jest idealną alternatywą dla alkoholu , papierosów i innych używek, podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.

W ramach projektu zbudowano boisko do piłki plażowej, zakupiono krzesła, szachy i warcaby, siatki na bramki na boisku do piłki nożnej. Działaniami podjętymi z
uczestnikami projektu były zajęcia sportowe: gra w szachy i warcaby, treningi piłki nożnej, treningi piłki plażowej. Wszystko to zostało uwieńczone turniejem piłkarskim dla mieszkańców pobliskich miejscowości i pokazem umiejętności szachowych. Na koniec projektu odbył się turniej piłki nożnej ,,Rudawka Cup” w którym wzięły udział
drużyny z Rudawki i okolicznych wsi. Po jego zakończeniu rozegrany został mecz pomiędzy
reprezentacją Rudawki a samorządowcami Gminy Bircza. Miało też miejsce uroczyste
podsumowanie projektu połączone z zabawą taneczną. Przez cały okres trwania projektu chętni uczestnicy mogli skorzystać z gier stolikowych.

Celem dalekosiężnym projektu było podniesienie poziomu i standardu życia ludzi w Ropience. Promocja wsi w tym propagowanie i zachowanie tradycji, sztuki i kultury. Celem projektu szczegółowym było zintegrowanie mieszkańców przy reaktywowaniu świetności dawnego parku w Ropience Kopalni.

Przeprowadzone działania to:
1.Zorganizowano akcję porządkowania parku: przycięto krzewy i gałęzie drzew,
zasadzono nowe krzewy, wykonano klomb w miejscu dawnej fontanny, zasadzono kwiaty,
odnowiono istniejące ławki parkowe, czterokrotnie koszono i grabiono trawnik. 2.Przystosowano teren do budowy i wykonania boiska.
3. Wybudowano drewniany budynek gospodarczy z
przylegającą do niego sceną.
4.Wykonano boisko do piłki siatkowej: nawieziono 7 wywrotek ziemi, wyrównano grunt, przygotowano i wkopano słupki, zakupiono siatkę i piłkę.
5.Zakupiono i zamontowano przenośną toaletę. 6. Zorganizowano Dni Kultury Pogranicza i Dożynki Gminne, na których podsumowano realizację projektu, podziękowano władzom lokalnym, sponsorom i zaangażowanym mieszkańcom.
7. Na każdej uroczystości starano się rzetelnie przekazać informację o Programie , zadbano o promocję darczyńców – wszystkie materiały informacyjne i publikacje wydawane w ramach Projektu zawierały informację „Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Bieszczadzką – Ośrodek Działaj Lokalnie w
Ustrzykach Dolnych”.

Celem głównym projektu było poszerzenie oferty turystycznej wsi Rajskie poprzez wykorzystanie jej specyficznych wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych przy współudziale
zainteresowanych mieszkańców.
Cele szczegółowe:
– wyeksponowanie w Rajskim miejsca istotnego pod względem dziedzictwa kulturowego, co w założeniu przełoży się na wzmożenie ruchu turystycznego oraz promocję wsi i jej mocniejsze wpisanie się w turystyczną mapę Bieszczadów.
– promocja miejscowości poprzez nową formę turystyki: questing (turystyka z zagadkami).
Za pomocą projektu chcieliśmy gromadzić i utrwalać dziedzictwo historycznego i kulturowego Rajskiego na rzecz społeczności lokalnej oraz osób przyjezdnych.

W ramach projektu powstały dwa elementy wzbogacające turystyczną ofertę oraz infrastrukturę Rajskiego: nowa tablica o kopalni ropy naftowej istniejącej w XIX-XX w. w tej miejscowości(kopalnia Łuh a następnie Rajskie) oraz quest oprowadzający po Rajskim, zawierający wybrane informacje o obiektach i historii tej miejscowości, zadania do wykonania przez turystów użytkowników
oraz schematyczne mapki. Przygotowanie i ustawienie tablicy informacyjnej o dawnej kopalni umożliwiło lepsze wyeksponowanie w Rajskim miejsca istotnego pod względem dziedzictwa kulturowego i mającego
spory potencjał krajoznawczy. Jest teraz częścią uporządkowanego otoczeniem centralnie położonej publicznej polany nad Sanem. Są oznaki, że to już przyczyniło się do wzmożenia ruchu turystycznego. Można było to zaobserwować w pogodne dni w trakcie sezonu turystycznego. Pojawiało się tutaj wielu spacerowiczów, przystawały samochody a nawet kampery. Można bez popadania w przesadę powiedzieć, że jest to teraz najpopularniejsze miejsce publicznie dostępne w Rajskim. Jego coraz lepsze zagospodarowanie będzie miało przełożenie na lepszą promocję wsi i umożliwi, tak jak zakładaliśmy, jej mocniejsze wpisanie się w turystyczną mapę Bieszczadów.
Tworzenie tablicy informacyjnej samo w sobie połączone było z działaniami integrującymi lokalną społeczność i przyczyniającymi się do tworzenia lokalnego „banku pamięci” o dziedzictwie tej miejscowości:
– realizatorzy projektu zebrali i zarejestrowali kilkanaście relacji dawnych pracowników kopalni oraz innych mieszkańców wsi, którzy byli z nią na różne sposoby związani;
– poprzez wizyty i rozmowy z dawnymi lub obecnymi mieszkańcami Rajskiego udało się dotrzeć do szeregu pamiątkowych historycznych dokumentów, w tym unikalnych fotografii. Część z nich została natychmiast wykorzystana przy projektowaniu tablicy.
Spacerownik po Rajskim czyli tzw. quest (turystyka z zagadkami) jest jednokartkowym miniprzewodnikiem po wsi, połączonym z dwiema mapkami i serią pytań/zadań. Może służyć jako podstawa do zaplanowania przez turystów spaceru po Rajskim, a zawarte w nim zagadki mają na celu uatrakcyjnienie go. Spacerownik powstał po przeprowadzeniu serii wywiadów z mieszkańcami Rajskiego, przeprowadzonych latem 2015 r. Respondenci wskazali w nim miejsca, które ich zdaniem warto w nim uwzględnić. Są to obiekty, które zaliczają się do dziedzictwa historycznego i kulturowego tej miejscowości albo są obiektami powszechnie rozpoznawalnymi. Rozmowy te same w sobie uaktywniły wiedzę mieszkańców Rajskiego o historii i zabytkach wsi. Następnie realizatorzy dokonali analizy materiały, wybrali najczęściej wskazywane obiekty, zebrali o nich informacje i
przełożyli je na narrację stosowaną w tego typu mini- przewodnikach.

Głównym celem projektu „Odkrywamy Młode Talenty w Gminie Olszanica” było stworzenie warunków do edukacji muzycznej młodych uzdolnionych mieszkańców gminy Olszanica, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Stefkowej, Wańkowej, Paszowej i Olszanicy.

W ramach projektu realizowanego na terenie Gminy Olszanica odbyły się warsztaty wokalno-instrumentalne przeznaczone dla uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej. Warsztaty poprowadził nauczyciel muzyki Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy – Pan Jerzy Krupa. Pierwszy cykl warsztatów odbył się w czerwcu br.- 20 godz., a 26 lipca w trakcie obchodów „Dni Gminy Olszanica”, dzieci i młodzież biorąca udział w warsztatach, po raz pierwszy zaprezentowała swoje umiejętności wokalno – instrumentalne. Drugi cykl warsztatów został przeprowadzony w lipcu a ich zwieńczeniem i podsumowaniem był występ uczestników podczas „Festiwalu Młodych Talentów”, który odbył się 23 sierpnia 2015r. na placu rekreacyjnym przy amfiteatrze w Olszanicy. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w Festiwalu zostali nagrodzeni upominkami wręczonymi przez przedstawiciela ODL- Fundacja Bieszczadzka. Innym zaplanowanym działaniem był zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego (gitara akustyczna, elektryczna i basowa, mikrofony, statywy oraz piecyk basowy) niezbędnego do prowadzenia warsztatów jak i do dalszego wykorzystania np. do prób i występów. Z młodzieży uczestniczącej w warsztatach powstał
zespół muzyczny.

Głównym celem projektu było zwiększenie poczucia jedności i sąsiedztwa wśród mieszkańców polskiej i słowackiej strony, odnowienie tradycji spotykania się mieszkańców przygranicznych terenów, pokazywaniu mieszkańcom alternatywnych form spędzania czasu z rodziną oraz tworzenie warunków sprzyjających aktywowaniu mieszkańców do działań zarobkowych.

Zrealizowane działania:
1.Spotkanie inauguracyjne i ogłoszenie konkursu fotograficznego
2. Impreza plenerowa na granicy polsko- słowackiej w Radoszycach.
3. Wycieczka mieszkańców przygranicznych miejscowości w Bieszczady i dotarcie na Krzemieniec miejsce styku trzech granic: polskiej, ukraińskiej i słowackiej.
4. Spotkanie podsumowujące oraz rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego.

Celem projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez wspólną działalność społeczną na rzecz poprawy infrastruktury i zagospodarowania istniejącego placu w celu stworzenia miejsca do spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży, mieszkańców i turystów oraz organizowania imprez okolicznościowych o wymiarze kulturalnym i sportowym.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania
1. Poprawiono infrastrukturę i estetykę terenu wokół placu zabaw,
2. Zagospodarowano plac ozdobnymi roślinami, zasiano trawę,
3. Wykonano i zamontowano na placu ławki.
4. Zrealizowano pożegnanie lata pod hasłem „Wspólna praca naszą wieś ubogaca”, dla mieszkańców Jankowiec.
Wszelkie prace zostały zrealizowane przez mieszkańców społecznie.