Cel projektu
Cel główny:
– rozwój zespołu instrumentalno – wokalnego działającego przy Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych.
Cele szczegółowe:
– doposażenie zespołu w instrumenty muzyczne;
– rozwój umiejętności muzycznej uczniów wchodzących w skład młodzieżowego zespołu muzycznego;
– promocja edukacji muzycznej w środowisku lokalnym;
– rozwój integracji i współpracy pomiędzy członkami zespołu;
– poszerzenie zakresu atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji;

Działania zrealizowane w ramach projektu
W ramach projektu :
– doposażyliśmy istniejący od 2 m-cy młodzieżowy zespół wokalno – instrumentalny w sprzęt muzyczny i nagłośniający;
– przeprowadziliśmy warsztaty muzyczne doskonalące umiejętności członków grupy wokalno- instrumentalnej;
– zorganizowaliśmy koncert (w okresie andrzejkowym) w wykonaniu uczestników warsztatów instrumentalnych i wokalnych, który zapewnił zarówno promocję zespołu/ów jak i edukację muzyczną.
Rezultaty projektu
Realizacja projektu przyczyniła się do:
– zwiększenia oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej ZSP w Uhercach Mineralnych,
– poszerzenia zaplecza muzycznego dostępnego dla młodzieży szkolnej (i nie tylko),
– wzrostu poczucie odpowiedzialności za rozwój edukacji muzycznej,
– wykreowania pozytywnego wizerunku muzykującej młodzieży,
– promocji edukacji muzycznej,
– wzrostu wrażliwości muzycznej zarówno uczestników projektu jak i odbiorców muzyki,
– wykreowania nowego sposobu spędzania czasu wolnego (śpiew i gra na instrumentach muzycznych).

Głównym celem projektu było badanie historii regionu i dotarcie z pogłębionym, profesjonalnie przygotowanym przekazem historycznym do jak najszerszej grupy mieszkańców Bieszczadów oraz
turystów odwiedzających nasz region. Nasz projekt miał za zadanie pokazanie niezwykle zajmującej
historii pogranicza. Planowane działania miały na celu uchronienie od zapomnienia unikatowej
kultury bieszczadzkich Bojków. Materiały, które zakupiliśmy dotyczą następujących wsi: Wetlina,
Smerek, Kalnica, Jaworzec, Łuh, Zawój, Strzebowiska, Przysłup, Krzywe, Dołżyca. W ramach
projektu zakupiliśmy również austriackie mapy wojskowe Von Miega oraz mapy katastralne. W znacznej części skupiliśmy naszą uwagę na historii terenów leżących obecnie w gminie Cisna. Kładliśmy nacisk na atrakcyjną formę prezentacji. Na podstawie zakupionych materiałów poza wykorzystaniem ich w pierwszym numerze „Bieszczadów Odnalezionych” w nakładzie 5000 egz., zorganizowano dla mieszkańców gminy Cisna cykl wykładów i prezentacji zgromadzonych materiałów historycznych. Uzyskane dzięki projektowi cenne i bogate w treści materiały historyczne będą wielokrotnie wykorzystywane przez nasze stowarzyszenie w kolejnych numerach wydawanego przez nas pisma historycznego „Bieszczady Odnalezione.” Zamierzamy docierać z przekazem historycznym, pracować nad podniesieniem świadomości kulturowo-historycznej mieszkańców gminy Cisna i turystów. Mieszkańcy Bieszczadów to głównie społeczność napływowa, młoda, przedsiębiorcza. Czasy, w których żyjemy szerokie kontakty z gośćmi odwiedzającymi Bieszczady wymagają wsparcia w samokształceniu się mieszkańców. Dzięki ciekawie przekazywanej wiedzy historycznej o swojej „Małej Ojczyźnie”spojrzenie na Bieszczady może ulec pozytywnym zmianom.

W projekcie „Las blisko nas” chcieliśmy, aby społeczność lokalna poznała bliżej florę regionu. Projekt pozwoli dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz ludziom odwiedzającym Bóbrkę na bardzo częsty kontakt poznawczy z namiastką flory bieszczadzkiej o
każdej porze roku. Atrakcyjne zajęcia w „zielonej klasie” i „pielęgnowanie jej” pozwoliło utrwalać nazewnictwo roślin, role i ich znaczenie, a w konsekwencji potrzebę ochrony przyrody.
W ramach projektu zorganizowana została piesza wycieczka do Szkółki Leśnej w Orelcu. Gimnazjaliści uczyli się rozpoznawania podstawowych gatunków drzew, zobaczyli jak rosną młode drzewka i dowiedzieli się co jeszcze robi się na szkółce leśnej.
Spotkanie zakończyło się ogniskiem.
Zadanie 2 – sadzenie typowych dla najbliższej okolicy gatunków roślin i tym samym stworzenie mini edukacyjnego ekosystemu.
Zad.3- budowa wiaty, które ma pełnić funkcję otwartej klasy i miejsca wypoczynku. W trakcie ferii zimowych wykonano konstrukcję wiaty a dach wiaty został pokryty blachą.
W trakcie realizacji projektu został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci klas 0 – 3 pt. „Najpiękniejsza roślina mojego regionu”. Wpłynęło 14 prac. Wszystkie dzieci wykazały się wielką pomysłowością, talentem i zaangażowaniem.
W styczniu p. leśniczy Pan Dziuban odwiedził nasze przedszkole. Zaproponował dzieciom możliwość zagospodarowania posadzonego wokół szkoły „lasu”. Ustawienie karmników i dożywianie ptaków sprawiłoby, że miejsca lęgowe znajdą tu różne ciekawe gatunki. Realizacja projektu była też pretekstem do zorganizowania pogadanki o dożywianiu zwierząt leśnych w trakcie zimy. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać sposoby dokarmiania zwierząt i ptaków, które zamieszkują naszą okolicę. Na zakończenie spotkania uczniowie wystawili krótką sztukę o ochronie przyrody.

Głównym celem projektu była chęć dalszego kultywowania tradycji związanych z muzyką ludową, propagowanie jej i zarażanie nią kolejnych osób, stworzenie ciekawych form spędzenia czasu wolnego w miejscowościach pozbawionych dodatkowych form kulturalnych, zwłaszcza na terenach wiejskich a przez to aktywizacja społeczności lokalnej. Rozwój pasji i talentów przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zanikowi muzyki ludowej we współczesnym świecie.
Działania zrealizowane w ramach projektu
Projekt polegał na organizacji warsztatów, podczas których uczestnicy mogli zgłębić swoją wiedzę i umiejętności wokalne z zakresu muzyki ludowej. Nauczano również gry na harmonii i organach. Zwieńczeniem odbytych warsztatów była organizacja imprezy, podczas której uczestnicy mogli zaprezentować zdobyte umiejętności. Występy wokalne połączone zostały z zabawą andrzejkową, na którą zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy projektu. Po stronie wnioskodawcy leżało zapewnienie poczęstunku z własnych środków finansowych. Do realizacji powyższych celów niezbędne było zawarcie umowy ze szkoleniowcem, posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie do przeprowadzenia w/w warsztatów. Koniecznym kosztem, zwłaszcza przy wykonywaniu utworów ludowych był zakup harmonii. Dokonany był również zakup odtwarzacza, dzięki któremu możliwe było odtwarzanie czy nagrywanie własnych utworów. Poszczególne działania poprzedzone zostały akcją informacyjną.
Rezultaty projektu
Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia ciekawej formy spędzenia czasu wolnego, zwłaszcza osobom zamieszkujących obszary wiejskie, które często w wolnym czasie nie mają co z nim zrobić, ponieważ w ich miejscowości nie ma żadnych atrakcji kulturalnych w których mogliby uczestniczyć. Zaoferowanie tym osobom udziału w projekcie przyczyniło się do ich rozwoju jak i do samej aktywizacji społeczności lokalnej. Dzięki realizacji projektu osoby te mogły się spotykać i uczestniczyć w warsztatach.

Projekt pozwolił na utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku 2,5 – 4 lata
funkcjonującego w godz. 730 -1400, który pozwolił wyrównać ich szanse na lepszy start, a także
wspomógł rodziców. W przedszkolu były realizowane, zgodnie z metodyką pracy następujące zajęcia
z dziećmi: plastyczne, taneczno – matematyczne, przyrodnicze, rozwijające mowę i
myślenie, logopedyczne, z pedagogiem. Cele te realizowane były poprzez treści dostosowane do
możliwości i potrzeb dzieci w wieku 2,5 – 4 lata oparte na różnorodnych zabawach, obserwacjach i
pokazach, działaniu, przekazie słownym, przykładzie osobistym, rozwiązywaniu zadań według
własnego pomysłu, doświadczeniu dziecka, spontanicznej i swobodnej aktywności własnej dziecka,
grach dydaktycznych i zajęciach dramowych. Umożliwią one dzieciom doświadczenie: aktywności
fizycznej, emocjonalnego poznania w formie aktywności indywidualnej i grupowej, różnych relacji
społecznych zachodzących pomiędzy rówieśnikami i osobami dorosłymi, poznania nowych
zagadnień, umiejętności i wiedzy. Były również organizowanie spotkania z rodzicami, na temat
wczesnego rozpoznawania zaburzeń, rozwiązywania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju dzieci . Dzieci wyjeżdżały do Sali zabaw w Sanoku i Słodkiego Domku w Lesku. Przedszkolaki prezentowały swoje prace na gazetce, osiągnięcia i umiejętności podczas występów podczas uroczystości organizowanych w punkcie przedszkolnym jak i w szkole, np. mikołajki, jasełka, z okazji Dnia Babci i Dziadka, zabawy karnawałowej. Do pracy zatrudniliśmy nauczyciela z Biura Pracy. Na zakończenie pracy punktu przedszkolnego zorganizowano spotkanie rodziców, dzieci, gości i pracowników z poczęstunkiem.

Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy mieszkańców Bieszczad na temat historii tego regionu, wzbudzenie ciekawości, tolerancji dla wielokulturowości, wyłonienia talentów literackich w dwóch grupach wiekowych (10-18 lat i dorośli), uczenie odbioru literatury.
Projekt zakładał dwa główne działania:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu literackiego w kategorii proza i poezja pt” Była taka miejscowość w Bieszczadach”
2. Warsztatów creative writing (cztery spotkania po 3,5h) które pomogły uczestnikom m.in. w wypracowaniu warsztatu, niestandardowym odbiorze literatury. Na zajęciach wykorzystano muzykę, pokaz ppt.
W/w działania cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych. Projekt dał możliwość mieszkańcom Bieszczad na wymianę doświadczeń, poglądów, wrażliwości literackiej a przede wszystkim zainteresował historią, co narzucał temat konkursu.
W trakcie realizacji projektu nawiązaliśmy współpracę z bieszczadzkim wydawnictwem BOSZ, które objęło konkurs sponsoringiem. Dodatkowo wypromowaliśmy i wprowadziliśmy dodatkowe działanie – Pierwszy Bieszczadzki Turniej Jednego Wiersza.

Głównym celem projektu było stworzenie izby pamięci- polańskie zbiory historyczne. Nasza wieś posiada walory turystyczno-letniskowe. Jest wiele gospodarstw agroturystycznych. Korzystnym miejscem nie tylko dla mieszkańców, ale i dla odwiedzających nas turystów jest stworzona izba ze zbiorami historycznymi. Miejsce to będzie ważnym elementem naszej społeczności ważnym z racji tego, że znamy naszą historię i ją szanujemy. Projekt nasz polegał w głównej mierze na adaptacji pomieszczenia w świetlicy wiejskiej na izbę zbiorów historycznych, zakupie materiałów niezbędnych do tej adaptacji, zakupie sprzętu do ekspozycji zgromadzonych eksponatów, wydaniu pocztówki. W izbie odbyło się już spotkanie z dawnymi mieszkańcami naszej wsi którzy przyjechali na uroczystość poświęcenia nowego kościoła. Chcemy aby odbywały się tam swoiste lekcje historii i regionalizmu. Szacujemy odwiedziny w izbie pamięci na – 1000 osób rocznie,
udzielanie informacji turystycznej- 1000 rocznie, Spotkania okolicznościowe- 3. Będzie to stała wystawa rękodzielnictwa i prac polańskich twórców. Liczymy na zainteresowanie turystów historią naszej miejscowości a tym samym zatrzymanie ich na dłużej w naszej wsi. To powinno przynieść podniesienie dochodów z turystyki a także pomóc w promocji miejscowości.
Poznanie i zachowanie bogatej historii poprzez wydanie pocztówek, imprezy, spotkania i lekcje historii, podniesienie atrakcyjności wsi przez poprawę jej estetyki. Projekt pozwoli dostrzec w naszej społeczności konieczność działań na rzecz naszego środowiska, zmobilizuje do aktywności i wzmocni współpracę lokalnej społeczności np.: przez wspólne organizowanie imprez. Wzrośnie atrakcyjność miejscowości a tym samym dbałość o jej estetykę, co będzie z korzyścią dla mieszkańców i dla odwiedzających nas turystów.

Celem głównym projektu, było przygotowanie i zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej cerkwi w Tarnawie Górnej w taki sposób, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i osób przejezdnych przez zabezpieczenie terenu przed
wchodzeniem na teren cerkwi jak również poprawienie wizerunku otoczenia przez uporządkowanie terenu,
zbudowanie ogrodzenia, zasadzenia krzewów, ustawienie tablicy informacyjnej o obiekcie.
W ramach projektu zostały wykonane prace polegające na: usunięciu zakrzaczeń oraz niepożądanych odpadów zgromadzonych wokół cerkwi, wyrównaniu terenu, zasianiu trawy, zasadzeniu krzewów ozdobnych poprawiających estetykę otoczenia, wykonaniu skutecznego zamknięcia wejść do wnętrza cerkwi, zbudowanie ogrodzenia wokół studni oraz odcinającego przejście w bezpośrednie sąsiedztwo cerkwi jak również zaprojektowano, wykonano i ustawiono tablicę informacyjną o obiekcie. Tym samym zagospodarowanie terenu, który był zaniedbany, zakrzaczony i zachwaszczony w wyniku długoletnich zaniedbań wpłynęło: Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa w bezpośredniej
bliskości obiektu oraz polepszenie estetyki tego zakątka wioski. W treści tablicy przybliżono historyczne wątki związane z budynkiem i terenem cerkwi tak dla mieszkańców jak i dla turystów odwiedzających naszą miejscowość. W następnych działaniach zaplanowano bieżącą pielęgnację trawnika i zasadzonych krzewów, jak również doglądanie zabezpieczeń chroniących prze zbliżaniem się do budynku. Nasza miejscowość nie musi się już wstydzić tego miejsca, ponieważ wykonaliśmy wszystkie możliwe prace polepszające bezpieczeństwa i wizerunek otoczenia zabytkowej cerkwi. Teraz czas na ruch ze strony instytucji, które sprawują pieczę nad tego typu budowlami i zabytkami historycznymi.

Pomysł na projekt „Uratować każdy może” zrodził się w Dziale Ratownictwa Medycznego w Ustrzykach Dl w efekcie wieloletnich doświadczeń i obserwacji zachowania dzieci , młodzieży i dorosłych w sytuacjach kryzysowych – gdy trzeba szybko podjąć decyzję o ratowaniu ludzkiego życia. Niestety wielokrotnie, osoby postronne – świadkowie wypadków, czy innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu innych – mimo chęci podjęcia działań ratowniczych nie robili tego gdyż po prostu nie widzieli jak.
Celem naszych szkoleń było przełamanie strachu przed podjęciem działań ratunkowych, takich jak: ocena krążenia, drożność dróg oddechowych czy nawet wezwanie karetki pogotowia.
Od wielu lat Ratownicy Medyczni ustrzyckiego ZOZ-u prowadzili społecznie szkolenia w szkołach i przedszkolach dla dzieci i młodzieży. Niestety bez potrzebnego sprzętu były to tylko szkolenia teoretyczne.
Dzięki programowi DL zakupione zostały profesjonalne fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo–oddechowej, oraz projektor multimedialny, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy budzą większe zainteresowanie co przekłada się bezpośrednio na poziom kształcenia.
W ostatnich miesiącach przeszkolonych zostało 82 przedszkolaków 55 uczniów ustrzyckich szkół podstawowych oraz 10 nauczycieli i wychowawców.
Dzięki temu wyraźnie wzrasta populacja ludzi znających zasady niesienia pomocy. Zmienia się również wrażliwość społeczna na potrzeby innych. Widać to bardzo dokładnie po analizie jakości wezwań telefonicznych w DRM gdzie zgłaszający dokładnie relacjonuje stan pacjenta, miejsce zdarzenia itp.
Docelowo chcemy przeprowadzić szkolenia we wszystkich szkołach naszego regionu gdyż każde ćwiczenia czy pokazy ratownictwa podnoszą świadomość tego że każdy z nas dzięki zdobytej wiedzy może uratować kiedyś życie innemu człowiekowi.

Adresatami projektu byli uczniowie ZSP nr 1 (632 osoby), rodzice, absolwenci, nauczyciele i emerytowani nauczyciele oraz pracownicy szkoły i studenci (ok.250) jako uczestnicy uroczystości poświęconych Jubileuszowi 50-lecia. Zaproszeni goście ok. 20 osób (w tym 4 gości honorowych). Odbiorcami będą zwiedzający wystawę i ekspozycje związane z Jubileuszem zorganizowane na holu głównym w szkole: foldery , księgi pamiątkowe, listy uczniów i absolwentów (ok.800 osób). Osoby uczestniczące w geocachingu – międzynarodowej grze terenowej (ok.1000 osób). Czytelnicy okolicznościowych publikacji
W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:
– Powstał Folder Jubileuszowy szkoły pt: „Czas dzwonkiem odmierzany – Jubileusz 50 – lecia SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych ”
– Zorganizowano wystawę „Okruchy pamięci na starej fotografii” w holu głównym ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych ekspozycja dokumentów i zdjęć pamiątkowych
– Powstała prezentacja multimedialna „Czas dzwonkiem odmierzany – 50 lat SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych”, która została umieszczona na stronie szkoły :W ramach realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
– Odbyła się uroczystość Jubileuszowa 50-lecia SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych / ok. 250 osób
– Zorganizowano : warsztaty teatralne, muzyczne oraz Geocachingu dla uczniów i absolwentów szkoły
– odbyły się 2 konkursy tematyczne związane z historią szkoły oraz jej patronem
– powstała „Skrzynka geocache” umieszczona na terenie szkoły, co podniosło atrakcyjność turystyczna regionu.