Blog Detail

W sobotę 23 kwietnia Nasze Partnerstwo na rzecz promocji i wdrażania Korpusu Solidarności w woj.podkarpackim reprezentowane przez : Fundację Bieszczadzką - Lucyna Sobańska, LGD "Partnerstwodla Ziemi Niżańskiej" - Elżbieta Tomczak oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy  - Edyta Salnikowmiało możliwość uczestniczyć w Rzeszowskim Kongresie Organizacji Pozarządowych. Kongres był dlanas okazją do promocji Korpusu Solidarności i naszej oferty projektowej rzeszowskim organizacjom iinstytucjom. Podczas wydarzenia spotkali się przedstawiciele NGO, lokalnego samorząduterytorialnego, świata nauki i mediów. Celem Kongresu 

Fundacja Bieszczadzka Ośrodek Działaj Lokalnie przedłuża nabór  Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności do dnia 30 KWIETNIA 2022 r.

Na początku kwietnia przedstawiciel Fundacji Bieszczadzkiej wział udział w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii. Wyjazd odbył się w ramach realizowaniego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego europejskiego projektu pt. "OUR WAY - Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez Zielone Szlaki", finansowanego ze środków INTERREG - Europe. Fundacja Bieszczadzka bierze w tym projekcie aktywny udział jako jego beneficjent. Partnerom projektu z Urzędu Marszałkowskiego towarzyszyły także przedstawicielki dwóch innych beneficjentów: Stowarzyszenia „Aktywny Beskid” z Iwonicza oraz „Drezyny rowerowe” z Uherców Mineralnych. W

Fundacja Bieszczadzka od początku wojny na Ukrainie wspiera działania na rzecz uchodźców, którzy przybywają do Polski przez przejście graniczne w Krościenku. Od pierwszych dni koordynujemy wolontariuszy niezbędnych do obsługi kuchni i jadalni w punkcie recepcyjnym w Łodynie. Pozostałych wolontariuszy kierujemy do pracy w magazynie utworzonym w ustrzyckiej hali sportowej lub na przejście graniczne w Krościenku. Poczyniliśmy również starania o środki finansowe na wsparcie logistyczne miasteczka dla uchodźców oraz punktu recepcyjnego w Łodynie. Z Fundacji PKO BP pozyskaliśmy dotację w wysokości 60 tys. zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane na zakup paliwa do generator

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji WolnościW XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Wnioski do DL XII-2022 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na tere

Na prośba Burmistrza Ustrzyk Dolnych udostępniamy konto bankowe Fundacji Bieszczadzkiej na zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na zakup niezbędnych produktów dla osób z Ukrainy przebywających w punktach recepcyjnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne #Solidarnizukrainą

Fundacja Bieszczadzka od początku podjęła się koordynacji wolontariuszy na punktach recepcyjnych w Łodynie i Równi. Rozpoczynamy cykl relacji z pracy wolontariuszy. Toczy się kolejny pracowity dzień w obu punktach. Dzisiejszy dyżur w kuchni w Łodynie od 8.00 do 16.00 pełnią panie ze Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic. Migiem pojęły co trzeba robić. Szybko przyswoiły parę podstawowych słów ukraińskich niezbędnych do obsługi strudzonych po wielogodzinnej a czasami wielodniowej podróży osób z Ukrainy. Dziś znowu przeważają kobiety z dziećmi, więc może dlatego największym powodzeniem cieszą się tosty z szynką

Dziś , 4 grudnia, podczas V Podkarpackiego Forum Obywatelskiego uroczyście ogłosiliśmy wyniki w ramach konkursów: Wolontariusz Roku 2021 Korpusu Solidarności oraz Koordynator Roku 2021 Korpusu Solidarności dla Województwa Podkarpackiego.Celem konkursów była promocja wolontariatu i organizacji wolontariatu długoterminowego.Wręczenia wyróżnień dokonali Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojciech Kaczmarczyk - Dyrektor NIW – CRSO.Tytuł Regionalnego Wolontariusza Roku 2021 Korpusu Solidarności otrzymała Iwona Czarnota ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy ChmielnikWyróżnienie otrzymał Zbigniew Chmielowski z Uczniows

Fundacja Bieszczadzka ogłasza nabór na bezpłatne doradztwo merytoryczne dlawolontariuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu w ramach projektu„Podkarpacki Korpus Solidarności”.GDZIE: Doradztwo zostanie zrealizowane w Fundacji Bieszczadzkiej, która jest organizacjąposiadającą doświadczenie w zakresie szeroko pojętego funkcjonowania NGO.CEL: Celem doradztwa jest wsparcie merytoryczne osób zainteresowanych wdrażaniemi realizacją wolontariatu w wybranych obszarach.PRZEBIEG: Planujemy 12 godzin doradztwa rozłożonego w okresie od 01.12.2021 do20.12.2021.CZAS TRWANIA NABOR

Szanowni Czytelnicy, Ogłaszamy nabór na bezpłatne staże rozwojowe dla koordynatorów w ramach projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”. GDZIE: Staże zostaną zrealizowane w instytucjach prowadzących działania wolontariackie, tj. trzy staże w Fundacji Bieszczadzkiej oraz dwa w Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Jana Grodka. Instytucje te prowadzą m.in. działania: kulturalne, pomocowe, edukacyjne, ekologiczne. CEL: Celem stażu jest nauka wdrażania i rea