Blog Detail

W dniu 21 grudnia 2022 r. odbyło się na webinarium informacyjno–szkoleniowe inaugurujące projekt„Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja”. Organizowane przezFundację Bieszczadzką wydarzenie poświęcone było tematyce turystyki rowerowej oraz zielonychszlaków Greenway w Bieszczadach. Wzięło w nim udział ponad 50 osób.Bogusław Pyzocha – prezes

Szanowni Państwo Fundacja Bieszczadzka zaprasza na webinarium informacyjno – szkoleniowe w ramach projektu Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, które jest poświęcone tematyce turystyki rowerowej oraz zielonych szlaków greenwa

Za nami Podkarpacka Konferencja Obywatelska. Podczas Konferencjizainaugurowano pracę Podkarpackiej Federacji Organizacji ObywatelskichPARASOL, częścią której jest również Fundacja Bieszczadzka. Na Konferencjiporuszono wiele merytorycznych spraw czyli: Istota, rola i cele Federacji, Programy Narodowego Instytutu Wolności CRSO, O wolontariacie w czasie kryzysu O podkarpackich inicjatyw lokalnych w 2022 r.Było też przyjemnie i wzruszająco, kiedy dziękowaliśmy wolontariuszom, za ichofiarną pracę na rzecz trzeciego sektora, a przede wszystkim pomoc uchodźcomz Ukrainy, i tu podkarpaccy wolontariusze byli niezawodni i gotowi

W ramach projektu „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego w październiku 2022 r. zakończyłsię proces certyfikacji dla 2 szlaków turystycznych oraz dla 2 grup produktów turystycznych województwapodkarpackiego. Prace związane z praktycznym wdrożeniem opracowanego System certyfikacji i spójnegooznakowania obiektów i atrakcji turystycznych w województwie podkarpackim zostały powierzonepracownikom Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedziba w Rzeszowie.W ramach prowadzonych prac rekomendacje do przyznania Podkarpackiego Certy

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”(Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), wewspółpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – CentrumRozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 2 listopada 2022r. specjalniepowołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza iKoordynatora Roku 2022 Korpusu Solidarności Województwa PodkarpackiegoW tym roku na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń w kategorii Wolontariusz Roku KS i 5 zgłoszeń wkategorii Koordynator Roku KS. Laureatem etapu Regionalnego Konkursu na Wol

Do 23 października br. trwa nabór zgłoszeń w dwóch ogólnopolskich konkursach związanych z wolontariatem: „Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności” i „Koordynator Roku Korpusu Solidarności”.Pierwszy z konkursów ma za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) i ich uhonorowanie, a drugi ma pozwolić wyrazić uznanie dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej. Organizatorem konkursów jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywat

W dniu 26 sierpnia 2022 r. Fundacja Bieszczadzka podpisała umowę na realizację zadania Szlak „Zielony Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEF

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyła II nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy. W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków rezerwowych w ramach Konkursu na „Mini granty na inic

W ramach projektu „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego w lipcu zakończył się procesopracowania systemu certyfikacji. W ramach tego działania grupa specjalistów, pracowników naukowych -Krzysztofa Szpary, Beaty Gierczak – Korzeniowskiej oraz Mateusza Stopa opracowała na podstawieobowiązujących dokumentów strategicznych oraz wyników Podkarpackiego Barometru Turystycznegodokument pod nazwą „System certyfikacji i spójnego oznakowania obiektów i atrakcji turystycznych wwojewództwie podkarpackim – metodologia”.

W sobotę 16 lipca 2022r. Fundacja Bieszczadzka otrzymała certyfikat MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM. Ten ważny dla nas moment miał miejsce w Walinie k/Niska, podczas wydarzenia organizowanego przez naszego Partnera z projektu Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu-Korpus Solidarności -LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Okazją był PIKNIK Organizacji Pozarządowych i otwarcie Uniwersytetu Ludowego w WalinieCertyfikat z rąk Pana Przemysława Jaśkiewicza, dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. odebrał prezes FB Bogusław Pyzocha. Dwuetapowy proces certyfikacji przeszliśmy w 2021r. Razem z nami certyfikaty MIEJSCE P