Fundacja Bieszczadzka zaprasza członków organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina, Zagórz oraz tych, którzy chcą pracować na rzecz w.w organizacji na: II sesję warsztatów twórczych „ Mistrz- lider- uczeń” – Filcowanie wełny
Sesja warsztatowa złożona będzie z 2 części:
cz.1)- 3 dniowy warsztat wyjazdowy „Mistrz- lider”(podczas którego uczestnik warsztatów-„Lider” uczył się będzie pod okiem Mistrza)
cz.2)- świetlicowe warsztaty „lider- uczeń”(podczas których wykształcony „lider” przeprowadzi wolontarystycznie – wykorzystując przekazane przez Fundację Bieszczadzką materiały do zajęć- warsztaty w świetlicach wiejskich/szkołach)
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Czas trwania – 20 godzin
Terminy i miejsce szkoleń:
Zajęcia odbędą się w dn.29-30-31 stycznia 2010 r. (początek zajęć w piątek o godz. 16.00) w Uniwersytecie Ludowym w Woli Sękowej.
Liczba miejsc ograniczona (12 osób w grupie).
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail a.gruza@fundacja.bieszczady.pl do 22 stycznia 2010 r., a wersję papierową na adres Biura Projektu – Fundacja Bieszczadzka , ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne z dopiskiem „PO FIO”. Decyduje data wpływu przynajmniej jednej wersji (elektronicznej lub papierowej).
Uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni o wynikach rekrutacji.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia organizator zapewnia wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe.
Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest zadeklarowanie gotowości do przeprowadzenia dla 5-8 osobowej grupy co najmniej 6 godz. warsztatów w wybranych przez uczestnika świetlicach wiejskich/szkołach, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu oraz przekazane przez Fundację materiały do zajęć.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Szczegółowych informacji udziela Alicja Gruza- koordynator projektu a.gruza@fundacja.bieszczdy.pl
tel. kom. 501752327 lub 724503663

Szanowni Państwo,
Partnerzy Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
W imieniu Fundacji Bieszczadzkiej – pełniącej rolę Sekretariatu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” – serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zgromadzenie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2009 roku w Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych (program w załączniku).
Najbliższe Walne Zgromadzenie GPZB jest szczególnie ważne z dwóch powodów:
1. Grupa Partnerska „Zielone Bieszczady” funkcjonuje oficjalnie od roku 2001, natomiast jej tworzenie rozpoczęło się już w roku 1999. Dlatego można przyjąć, że w tym roku obchodzimy 10-lecie jej istnienia.
2.W latach 2007-2008 Fundacja Bieszczadzka (wówczas pod nazwą Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska) pełniła w imieniu i z woli parterów GPZB funkcję Lokalnej Grupy Działania w ramach na obszarze gmin: Baligród, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne. Natomiast Rada GPZB stała się jednocześnie Radą Programową LGD. W roku 2008 powstały na naszym obszarze dwa nowe stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania „Nasze Bieszczady„ (na obszarze gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz) oraz Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” (na obszarze gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne). W związku z tym zaistniała potrzeba uporządkowania i zmian w dokumentach (regulamin, deklaracja współpracy, oświadczenie o osobie reprezentującej Partnera w GPZB) oraz wyboru nowych organów zarządzających Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”.
Czas na Walnym Zgromadzeniu będzie ograniczony, dlatego prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami w wersji dotychczasowej i wersji proponowanej a następnie przesłanie uwag do zaproponowanych zmian bądź ewentualnych swoich propozycji zmian drogą elektroniczną na adres biura fundacji biuro@fundacja.bieszczady.pl najpóźniej do 10.12.2009 r.
Prosimy również o potwierdzenie drogą elektroniczną, telefonicznie lub listem informacji o tym, że dany Partner jest nadal zainteresowany przynależnością do Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” celem zweryfikowania stanu grupy. Ostateczna weryfikacja nastąpi na podstawie list obecności przedstawicieli organizacji na Walnym Zgromadzeniu GPZB w dniu 15.12.2009 r.
Na Walnym Zgromadzeniu niezbędna jest obecność przedstawiciela organu uprawnionego do reprezentowania partnera (np. prezes, dyrektor, wójt, właściciel firmy…) lub osoba, która posiada pisemne upoważnienie takiego organu do reprezentowania danego Partnera.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Jesteśmy również (po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania) do dyspozycji w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej.
W imieniu Fundacji Bieszczadzkiej
Sekretariatu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
tel: (013) 469 7297
biuri@fundacja.bieszczdy.pl
Przemysław Ołdakowski
Koordynator
Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
tel: 692 118 905
e-mail: p.oldakowski@fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
DEKLARACJA współpracy GPZB-LGD dotychczasowa
REGULAMIN GPZB-LGD – dotychczasowy
DEKLARACJA współpracy GPZB- proponowana
Regulamin GPZB – proponowany

Fundacja Bieszczadzka zaprasza członków organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina, Zagórz oraz tych, którzy chcą pracować na rzecz w.w organizacji na:
I sesję warsztatów twórczych „ Mistrz- lider- uczeń” -Obrzędowość
Sesja warsztatowa złożona będzie z 2 części:
cz.1)- 3 dniowy warsztat wyjazdowy „Mistrz- lider”(podczas którego uczestnik warsztatów-„Lider” uczył się będzie pod okiem Mistrza)
cz.2)- świetlicowe warsztaty „lider- uczeń”(podczas których wykształcony „lider” przeprowadzi wolontarystycznie – wykorzystując przekazane przez Fundację Bieszczadzką materiały do zajęć- warsztaty w świetlicach wiejskich/szkołach)
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Czas trwania – 20 godzin (3 dni)
Terminy i miejsce szkoleń:
Zajęcia odbędą się w dn.4-5-6 grudzień 2009 r. (początek zajęć w piątek o godz. 15.00) w Uniwersytecie Ludowym w Woli Sękowej.
Liczba miejsc ograniczona (12 osób w grupie).
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail a.gruza@fundacja.bieszczady.pl do 1 grudnia 2009 r., a wersję papierową na adres Biura Projektu – Fundacja Bieszczadzka , ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne z dopiskiem „PO FIO”. Decyduje data wpływu przynajmniej jednej wersji (elektronicznej lub papierowej).
Uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni o wynikach rekrutacji.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia organizator zapewnia wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe.
Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest zadeklarowanie gotowości do przeprowadzenia dla 5-8 osobowej grupy co najmniej 6 godz. warsztatów w wybranych przez uczestnika świetlicach wiejskich/szkołach, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu oraz przekazane przez Fundację materiały do zajęć.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Szczegółowych informacji udziela Alicja Gruza- koordynator projektu a.gruza@fundacja.bieszczdy.pl
tel. kom. 501752327

Formularz zgłoszeniowy

Fundacja Bieszczadzka zaprasza osoby z wykształceniem z zakresu księgowości, które chcą pracować na rzecz organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina, Zagórz, Czarna na szkolenie „Księgowość i rachunkowość w NGO”.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Tematyka szkolenia: zasady rachunkowości w organizacjach pozarządowych, zasady rozliczania dotacji, podatki oraz ZUS w organizacjach pozarządowych, sprawozdawczość, prowadzenie księgowości z wykorzystaniem programów komputerowych.
Szczegóły zaproszenia oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach:

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

Fundacja Bieszczadzka zaprasza członków organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina, Zagórz oraz tych, którzy chcą pracować na rzecz w.w organizacji na „Szkolenie dla liderów NGO”.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Tematyka szkolenia: diagnozowanie problemów lokalnych, zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja, rozliczanie merytoryczne i finansowe projektów, podstawowe zasady prowadzenia księgowości, finansowa obsługa projektu, kreatywna praca w grupie, public relations, współpraca pomiędzy NGO’s i samorządem lokalnym, praktyczne stosowanie w organizacjach obowiązujących strategii horyzontalnych: rozwoju lokalnego, równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn rozwoju społeczeństwa informacyjnego; zrównoważonego rozwoju; innowacyjności i współpracy ponadnarodowej; partnerstwa, dobrego zarządzania i przeciwdziałania korupcji.
Szczegóły szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku:
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

Fundacja Bieszczadzka ogłasza konkurs grantowy „Inicjatywy na Szlaku Zielony Rower” finansowany ze środków holenderskiej Liberty Foundation przekazanych przez fundację Fundusz Partnerstwa z Krakowa oraz ze środków Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
W konkursie można uzyskać dotację do 4 000 zł na działania trwające 2 miesiące. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami konkursu i formularzem aplikacyjnym. Termin nadsyłania wniosków mija 20 października 2009 roku.

Regulamin Konkursu
Wniosek aplikacyjny

Fundacja Bieszczadzka zaprasza do współpracy wolontariuszy. Poszukujemy osób, które chcą się zaangażować w nasze działania i wesprzeć je zarówno podczas organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, jak i pomóc nam w codziennej pracy w biurze.
Promocja regionu i turystyka, którymi się zajmujemy sprawia, że będziemy potrzebować pomocy głównie wolontariuszy akcyjnych, czyli takich, które wesprą nas podczas organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. Chcielibyśmy również nawiązać współpracę z osobami, które lubią pisać i umieją pisać, ponieważ potrzebujemy kogoś, kto na bieżąco będzie opisywał naszą działalności na stronie internetowej. Kiedy zintegrujemy się już ze sobą, chcemy abyście realizowali autorskie projekty związane z turystyką w Bieszczadach, a także prowadzili bieszczadzkiego bloga.
Ze swojej strony dajemy wolontariuszom możliwość wypożyczania sprzętu (aparat, dyktafon, kamera itp.), a już tej jesieni zorganizujemy ośrodek wolontariatu w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej – będziecie mogli korzystać z osobnego pomieszczenia wyposażonego w komputery.
Więcej informacji:
Wolontariat Bieszczadzki
wolontariat.bieszczadzki@gmail.com

Drodzy Wolontariusze!
W najbliższym czasie będziemy potrzebować wsparcia przy organizacji Karpackiego Dnia Zielonej Turystyki, który odbędzie się w dniach 17-19.09.2009 w Sninie na Słowacji. Wolontariusze zajmą się promocją wydarzenia, przygotowaniem terenu i obsługą stoisk. Zapewnimy Wam przejazd, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, materiały promocyjne, a poza tym dużo pracy i zabawy. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym wolontariat.bieszczadzki@gmail.com lub pod numerem telefonu (013) 469 72 97 do piątku 4.09.2009.
W poniedziałek 7.09 podamy informacje o terminie i miejscu spotkania informacyjnego.
Zespół Fundacji Bieszczadzkiej